Proračun občine Ribnica za leto 2010

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 ), 29.člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, in 110/02-ZDT-B) in 16.člena statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS št. 37/00 in 58/03 ) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji, dne, 26.01.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RIBNICA ZA LETO 2010

pdf priponkaOdlok o proračunu 2010

pdf priponkaI del

pdf priponkaII del

pdf priponkaNRP

Stavbna zgodovina ribniškega gradu

Predavanje dr. Igorja Sapača umetnostnega zgodovinarja in arhitekta

Muzej Miklova hiša vas vabi v sredo, 31. marca 2010, ob 19. uri v prostore Miklove hiše na predavanje z naslovom STAVBNA ZGODOVINA RIBNIŠKEGA GRADU.

Rešeto, marec 2010

pdf priponka Rešeto, marec 2010 / XIV (5,4 MB)

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2010

pdf priponka Javni razpis

pdf priponka Razpisna dokumantacija

pdf priponka Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica 2010

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica 2010

pdf priponka Javni razpis

word priponka Razpisna dokumentacija, Ukrep 1 in Ukrep 2

word priponka Razpisna dokumentacija Ukrep 3

Sklep o odobritvi vlog – Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica 2010

Številka: 41011-0003/2010, Datum: 18.3. 2010
pdf priponka Sklep

Sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za novi severni del centra mesta

Na osnovi 60. clena in v povezavi s 6. odstavkom 50. clena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 108/09) sprejme župan Obcine Ribnica dne 09.03.2010 naslednji SKLEP O SPREJEMU STALIŠC DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA NOVI SEVERNI DEL CENTRA MESTA

pdf priponkaSklep

pdf priponkaOpredelitve do predlogov in pripomb