Letni program kmetijstva za leto 2010

Številka: 41010-0001/2010 Datum: 26.1.2010
V skladu s 7. členom pravilnika o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica (Uradni lis RS, št. 70/07) je na 18. redni seji dne 26. 1. 2010 Občinski svet Občine Ribnica sprejel LETNI PROGRAM KMETIJSTVA OBCINE RIBNICA ZA LETO 2010

pdf priponkaLetni program kmetijstva za leto 2010

Rešeto, januar 2010

pdf priponka Rešeto, januar 2010 / XIV (2,1 MB)

Javno naznanilo – OPPN za novi S del centra mesta

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/2000 in 58/2003) župan Občine Ribnica objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novi S del centra mesta

pdf priponkaJavno naznanilo – OPPN za novi S del centra mesta

Letni program športa za leto 2010

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji, 26. januarja 2010, sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RIBNICA ZA LETO 2010

pdf priponkaLetni program športa za leto 2010

Razglas – prenos dela parc. št. 1437/1 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

pdf priponkaRazglas

Klikni za ogled panorame Ribniške doline