Rešeto, december 2010

pdf priponka Rešeto, december 2010 / XIV (5,0 MB)

Mojca Pokrajculja – Lutkovna predstava za otroke v Knjižnici Miklova hiša

Vabimo te na predstavo lutkovnega  gledališča ZAPIK

MOJCA POKRAJCULJA

v Knjižnico Miklovo hišo, v sredo, 1. decembra 2010, ob 18. uri. »Več

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 ZVO- 1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je župan Občine Ribnica dne 14.12.2010 sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

pdf priponka Sklep OPPN Severna servisna cesta

 

Razpis za prosto delovno mesto ravnatelj, ravnateljica Osnovne šole dr. Franceta Prešerna

Razpis za prosto delovno mesto ravnatelj, ravnateljica Osnovne šole dr. Franceta Prešerna.

Rešeto, november 2010

pdf priponka Rešeto, november 2010 / XIV (5,8 MB)

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010, Datum: 15.11.2010

Z A P I S N I K

1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 11. novembra 2010, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

pdf priponka Zapisnik 1. redne seje

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

V skladu s 63. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 97/07, 55/09 in 100/09) Občina Ribnica objavlja NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI Občina Ribnica namerava ustanoviti stvarno služnost po metodi neposredne pogodbe na naslednjem stvarnem premoženju: parc. št. 1778, 1437/8, 1437/38, 266/7, 266/8, vse k.o. Ribnica. Služnost se ustanovi na skupni površini 79 m2 po priloženem situacijskem načrtu. Služnostna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 8.11.2010.

Javni razpis za direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: UI- 34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in v skladu z 12.členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/2010), objavlja Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (v nadaljevanju Javni zavod)

javni razpis za direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

pdf priponka Javni razpis za direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Obvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec

Obveščamo vas, da boste v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št.129/06, 79/08, 119/08, 102/09), lahko od 1. januarja 2011 dalje uveljavljali znižano plačilo in oprostitev plačila za drugega in nadaljnje otroke, ki so hkrati v vrtcu, z Vlogo za znižano plačilo vrtca (obrazec VRT/1) pri pristojnem občinskem upravnem organu v občini stalnega bivališča. Obrazec je naprodaj v prodajalnah DZS, lahko pa ga dobite tudi na spletnih straneh Občine Ribnica, Ministrstva za šolstvo in šport ter državnem portalu E-uprava.

pdf priponka Obvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-34/2010, Datum: 02.11.2010

Z A P I S N I K

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 21.12.2010, s pričetkom ob 18.25 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

pdf priponka Zapisnik 1. izredne seje

Klikni za ogled panorame Ribniške doline