Rešeto, avgust 2009

pdf priponka Rešeto, avgust 2009 / XIII (4,3 MB)

Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi prvega odstavka 27. člena v povezavi s prvim odstavkom 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-0061/2008 z dne 22.6.2009 JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

pdf priponkaJavna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

Poziv za za javno zbiranje ponudb-Rive

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, matična številka: 5883865, ki jo zastopa Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje poslovnega deleža v družbi RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, na podlagi Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07) objavlja naslednji POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup poslovnega deleža v družbi RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o.

pdf priponkaPoziv za za javno zbiranje ponudb-Rive

Klikni za ogled panorame Ribniške doline