Javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovna stavba, njiva)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-21/2005 z dne 10.4.2007 in št. 478-26/2006 z dne 13.7.2006 in z dne 18 .12.2007 JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba za prodajo nepremičnin

Rešeto, januar 2008

pdf priponka Rešeto, januar 2008 / XII (4,3 MB)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN – strateški del

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, št. 33/07), 131. in 132. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 24/06-Uradno prečiščeno besedilo) Občina Ribnica daje JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Ribnica

pdf priponkaJavno naznanilo

pdf priponkaNamenska raba V2

pdf priponkaOPN_strateg_1_08

pdf priponkaPovzetek Prostorskega načrta občine Ribnica 07 – strateške i

Klikni za ogled panorame Ribniške doline