Javni natečaj – pripravnik na področju okolja in prostora

pdf priponka Javni natečaj – pripravnik na področju okolja in prostora

Rešeto, december 2008

pdf priponka Rešeto, december 2008 / XII (3,6 MB)

Sklep o doličitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah 2009

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 13. redni seji dne 18.12.2008 sprejel S K L E P o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

pdf priponkaSklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah 2009

Letni program športa 2009

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji, 18. decembra 2008, sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RIBNICA ZA LETO 2009

pdf priponkaLetni program športa 2009

Predstavitev občinskih načrtov zaščite in reševanja

Številka: 842-1/2008, Datum: 10. december 2008

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) Občina Ribnica

O B J A V L J A

javno predstavitev občinskih načrtov zaščite in reševanja »Več

Rešeto, november 2008

pdf priponka Rešeto, november 2008 / XII (8,2 MB)

Javna dražba (prizidek k poslovni stavbi)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 361-01-2/99, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba (prizidek k poslovni stavbi)

Miklova hiša objavlja razpis za študenzsko raziskovalno nalogo RIBNICA IN NJENO LIKOVNO DOGAJANJE

Raziskovalne naloge so razpisane za študente, ki imajo v šolskem letu 2008/2009 status rednega študenta ali pa pavzirajo z možnostjo dela preko študentskih napotnic ter imajo naslov stalnega prebivališča na območju Občine Ribnica. »Več

Rešeto, oktober 2008

pdf priponka Rešeto, oktober 2008 / XII (6,8 MB)

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne objave občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica

pdf priponka Stališca do pripomb in predlogov

pdf priponka Sklep do pripomb in predlogov

Klikni za ogled panorame Ribniške doline