Javni natečaj – pripravnik na področju okolja in prostora

pdf priponka Javni natečaj – pripravnik na področju okolja in prostora

Rešeto, december 2008

pdf priponka Rešeto, december 2008 / XII (3,6 MB)

Sklep o doličitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah 2009

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 13. redni seji dne 18.12.2008 sprejel S K L E P o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

pdf priponkaSklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah 2009

Letni program športa 2009

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji, 18. decembra 2008, sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RIBNICA ZA LETO 2009

pdf priponkaLetni program športa 2009

Predstavitev občinskih načrtov zaščite in reševanja

Številka: 842-1/2008, Datum: 10. december 2008

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) Občina Ribnica

O B J A V L J A

javno predstavitev občinskih načrtov zaščite in reševanja »Več

Rešeto, november 2008

pdf priponka Rešeto, november 2008 / XII (8,2 MB)

Javna dražba (prizidek k poslovni stavbi)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 361-01-2/99, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba (prizidek k poslovni stavbi)

Miklova hiša objavlja razpis za študenzsko raziskovalno nalogo RIBNICA IN NJENO LIKOVNO DOGAJANJE

Raziskovalne naloge so razpisane za študente, ki imajo v šolskem letu 2008/2009 status rednega študenta ali pa pavzirajo z možnostjo dela preko študentskih napotnic ter imajo naslov stalnega prebivališča na območju Občine Ribnica. »Več

Rešeto, oktober 2008

pdf priponka Rešeto, oktober 2008 / XII (6,8 MB)

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne objave občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica

pdf priponka Stališca do pripomb in predlogov

pdf priponka Sklep do pripomb in predlogov