Obvestilo o objavi javnega naročila

 

OBČINA OBJAVILA JAVNO NAROČILO

 Občina Ribnica je danes objavila javno naročilo, na podlagi katerega je predvidena sklenitev okvirnega sporazuma za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma in predstavlja pravno podlago za sklenitev posamezne gradbene pogodbe.

 Vse informacije zainteresirani dobijo na portalu za javna naročila http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=183381 pod št. JN000319/2017-B01.

 Ribnica, 18.1.2017

 

Obvestilo o odpovedi: 4. Javna razprava prestavljena na 24. 1. ob 18.00

OBVESTILO O ODPOVEDI

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da DANAŠNJA 4. JAVNA RAZPRAVA ”Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica” v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica ODPADE zaradi odsotnosti voditeljev iz razloga nepredvidenih cestno-prometnih razmer.

 

Razpravo bomo izvedli V TOREK, 24. JANUARJA 2017, OB 18.00 URI v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

Prijave na javno razpravo še vedno potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni k udeležbi v novem terminu!

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, katerega vodilni partner je RC Kočevje Ribnica d.o.o., 9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2017

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Povezava do razpisne dokumentacije.

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih prometne ureditve v občini Ribnica

ANKETA O VIZIJI, PRIORITETAH
IN UKREPIH PROMETNE UREDITVE V OBČINI RIBNICA

 

Spoštovane občanke in občani občine Ribnica,

v sklopu Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in izbire ukrepov pričeli z izvajanjem anketne raziskave, s katero želimo izvedeti, kakšne so vaše želje in predlogi glede ukrepov, s katerimi bi lahko zagotavljali trajnostno mobilnost na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije željam in zahtevam uporabnikov vas vabimo k reševanju vprašalnika. Vaši odgovori so pomembni za ugotavljanje težav in iskanje možnih rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

POVEZAVA DO ANKETE

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Anketa bo odprta do vključno 20. januarja 2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Opozorilo: krmljenje prostoživečih vodnih ptic do preklica ni dovoljeno

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je državno središče za nadzor bolezni zaradi potrditve aviarne influence pri labodih sprejelo določene sklepe s katerimi želi čim bolj zmanjšati možnost prenosa aviarne influence na domačo in ostalo perutnino.

Eden izmed sklepov določa, da na ozemlju Republike Slovenije do preklica ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.

Zato vas naprošamo, da na območju svoje občine seveda v kolikor imate jezera, ribnike in ostale vodne površine na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, ki jih obiskovalci krmijo, poskrbite za namestitev opozorilne table o prepovedi krmljenja in nas o tem obvestite.

priponka_pdf Sklep Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

4. javna razprava “Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica”

OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA IN OBČINE RIBNICA

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica organiziramo 4. javno razpravo, ki bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave in izvedli prve javnomnenjske raziskave. V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov.

Na četrti javni razpravi bomo na podlagi oblikovane vizije razvoja prometa posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa idr. z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini Ribnica.

Viziji razvoja prometa v občini bomo posvetili tudi razstavo, ki si jo boste lahko v prihodnjih mesecih ogledali v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Številka: 1100-0002/2016
Datum: 4.1.2017

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU

 

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »direktor občinske uprave«  v Občini Ribnica, ki je bil 4. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

Jože Levstek, župan

FOTOGALERIJA: 29. božično-novoletni koncert

Foto: Primož Bregar

VABILO: Silvestrovanje na Grmadi

Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)       

 

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

a) Tržno enosobno stanovanje št. 5 v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Škrabčevem trgu 11A, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-338-5), neto tlorisna površina stanovanja je 40,3 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1990, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2016. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

b) Tržno dvosobno stanovanje v I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na Kolodvorski ulici 17, 1310 Ribnica (TVD Partizan) (ID znak posameznega dela 1625-97-1), neto tlorisna površina stanovanja je 55,0 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1932, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2016. Stanovanje sestavljajo soba, spalnica, kuhinja, shramba, kopalnica, WC, hodnik in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje  se nahaja v stavbi, v kateri pogosto potekajo zelo različne dejavnosti (prireditve, športne vadbe, vadbe godbe,…). Za stanovanje v skladu z določbami Energetskega zakona ni potrebno izdelati energetske izkaznice.

 
3. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek   pogodbe je priloga javne dražbe.

 

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
- izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 136,40 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,
- izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b): 79,44 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

 

5. Način in rok plačila najemnine:
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

 

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek 10. januarja 2017 v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in sicer:

-       pod 2.a) ob 8.00 uri,
-      
pod 2.b) ob 8.30 uri.

 

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

 

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen v četrtek 5.1.2017 in v petek 6.1.2017 po predhodnem dogovoru glede ure ogleda na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

 

10. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
-      
dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista),
-      
pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,
-      
stalno prebivališče v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine, kar izkaže s potrdilom o stalnem prebivališču,
-      
dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,
-      
potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,
-      
dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
-      
davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.


11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 31.1.2017.


12. Pravila javne dražbe:
- javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
- morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
- komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

 

13. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

priponka_pdf POGODBA O NAJEMU – ŠKRABČEV TRG 11A, ST 5

priponka_pdf POGODBA O NAJEMU – KOLODVORSKA 17 -TVD

 

                                                                                                          Občina Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline