Obvestilo o prenosu parc. št. 924/6 k.o. Podpoljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu parc. št. 924/6 k.o. Podpoljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Javno naznanilo OPPN Občine Ribnica – spremembe št. 1, podaljšanje javne razgrnitve

priponka_pdf Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela OPPN Občine Ribnica – spremembe št. 1

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka:478-0020/2014

Datum: 2.7.2015

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 2469/5 k.o. 1624 – Gorenja vas

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Odločba o ugotovitvi za nepr. parc. št. 2930/1, k.o. 1623-Jurjevica

Občina Ribnica, Občinska uprava, izdaja na podlagi 2.2 točke 2. člena in 212. člena  Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 76/10-ZRud-1A, 20/11 Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13-ZDavNepr, 22/14-odl. US in 19/15) v povezavi z 39. členom Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14-odl. US), v zadevi podelitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena po uradni dolžnosti naslednjo

Odločbo o ugotovitvi, da je nepremičnina parc. št. 2930/1, k.o. 1623-Jurjevica, grajeno javno dobro lokalnega pomena

Razpisna dokumentacija za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2015

Razpisna dokumentacija

za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo

malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2015

V središču Ribnice nameščene nove klopi

Občina Ribnica in Lions klub Ribnica sta v juniju mestno središče Ribnice opremila z desetimi novimi klopmi iz lesa in koši za odpadke. Slednje je oblikovala arhitektka Mateja Dekleva, izdelali pa so jih dijaki lesarske smeri na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.

Klopce v Ribnici vabijo na počitek


Za prijaznejšo okolico najbolj obiskanih točk v mestu sta Občina Ribnica in Lions Klub Ribnica poskrbela v junijskih tednih, ko so se eno za drugo začele pojavljati tako rekoč domače lesene klopi in mini ekološki otoki. Slednjim je svojo oblikovno podobo dala arhitektka in oblikovalka Mateja Dekleva. Pobudo za postavitev klopi je izrazil ribniški Lions Klub, ki je za izdelavo osmih klopi pridobil donatorje, to je družbo Riko Ekos iz Loškega Potoka, družbo Riko KOR in Posestvo Ugar iz Ribnice. Dve Klopci pred Miklovo hišo pa sta tipski in kupljeni pri mariborskem proizvajalcu.

Skupaj deset estetsko izdelanih košev za odpadke, ki so nastali pod rokami dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje, smer lesarstvo, je zagotovila Občina Ribnica. V dogovoru z županom Jožetom Levstkom sta Občina Ribnica in Komunala Ribnica poskrbeli za postavitev klopi na javnih površinah, ureditev podlage in okolice ter zagotovili pripadajoče koše za ločevanje odpadkov. Humanitarna organizacija Lions klub Ribnica, ki ji predseduje Olga Tanko, je organizirala tudi javno predstavitev oz. pohod od klopce do klopce, ki jo je vodila članica Mirjam Trdan, udeležili pa so se je posebej množično varovanci doma starejših občanov in občank Ribnica ter spremljevalke iz medgeneracijskega društva za kakovostno starost, kar je odraz lionistične skrbi za starejše in invalide.

Odlični začetni odzivi nad novo pridobitvijo so jasen signal, da se Ribnica z gotovostjo razvija v mesto, ki je vse bolj prijazno svojim občanom in občankam, še prav posebej pa starejšim in družinam, ki so doslej pogrešali drobne oaze počitka.

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad občine Ribnica za leto 2015

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja objavlja

POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2015

Poziv Občinske nagrade in priznanja

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 760 in del parc. št. 761 k.o. Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G, 50/14, 90/14 –ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Ribnica namerava nepremično premoženje oddati v najem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet  najema sta del parc. št. 760 v izmeri 7200 m2 in del parc. št. 761 v izmeri 780 m2, obe k.o. 1625 – Ribnica.

Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

VABILO: Slavnostna akademija ob dnevu državnosti

Vabimo vas, da se ob 24. obletnici osamosvojitve Slovenije udeležite osrednje prireditve v počastitev

DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo  v petek, 19. junija, ob 20. uri v cerkvi sv. Štefana v Ribnici.

Pred slavnostno akademijo bo ob 19. uri v cerkvi maša za domovino.

Zaključek slovesnosti bo obogaten s koncertom Ribniškega pihalnega orkestra pred cerkvijo.

Slavnostna govornica bo gospa dr. Rosvita Pesek.

Program DAN DRŽAVNOSTI

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

priponka_word Namera parc. št. 1508/9 k.o. Gorenja vas

priponka_word Namera parc. št. 1508/53 k.o. Gorenja vas, parc. št. 715/2 k.o. Gorenja vas

priponka_word Namera 2470/5 k.o. Gorenja vas, 2487/2 k.o. Gorenja vas, 2487/3 k.o. Gorenja vas

priponka_word Namera 1670/5 k.o. Velike Poljane

Klikni za ogled panorame Ribniške doline