Popolna zapora občinskih cest v naselju Hrovača (27. 8. 2016)

Obveščamo vas, da bo v soboto, 27. 8. 2016, od 9. do 22. ure v osrednjem delu naselja Hrovača zaradi javne prireditve FIŽOLOV DAN popolna zapora občinskih cest.

V času popolne zapore dostop do središča Hrovače ne bo mogoč. Za okoliške kraje bo možen dostop po vzporednih cestah.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

 

Zapora občinskih cest v naselju Hrovača

Ponovni razpis za vpis na Glasbeno šolo Ribnica

GLASBENA ŠOLA RIBNICA OBJAVLJA

PONOVNI RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV

za šolsko leto 2016/17


Glasbena šola Ribnica razpisuje ponovni vpis v naslednje programe:

 • PROGRAM GLASBAPOSAMEZNI INŠTRUMENTI
 • ORGLE (vabljeni tudi starejši, ki imate zaključene vsaj 4 leta klavirja)
 • HARMONIKA
 • KONTRABAS (vabljeni tudi starejši, ki ste se v preteklosti glasbeno izobraževali)
 • ROG, TUBA, POZAVNA, TROBENTA
 • CITRE

Preizkus glasbenih sposobnosti bo potekal v prostorih glasbene šole v Ribnici v ponedeljek, 22. 08. 2016 ob 17. uri.

Prijavnice boste prejeli in izpolnili neposredno pred preizkusom glasbenih sposobnosti, najdete jih tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo.

Prav tako so še prosta mesta na naslednjih programih:

 • PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci rojeni v letu 2011
 • GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci rojeni v letu 2010 (bodoči učenci  1. razreda osnovne šole).

Za vpis v Predšolsko glasbeno vzgojo in Glasbeno pripravnico ni potrebno opravljati predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Na matični šoli v Ribnici bo organiziran po en razred Predšolske glasbene vzgoje (največ 15 učencev) in Glasbene pripravnice (največ 15 učencev). V dislociranem oddelku v Velikih Laščah bo možen vpis v en razred Glasbene pripravnice (največ 15 učencev).  Vpis v oba programa bo možen do zapolnitve prostih mest.  Vpisne liste dobite v tajništvu šole v Ribnici (Kolodvorska ul. 10) med 7. in 15.00 uro po predhodnem telefonskem pogovoru ali na spletni strani Ministrstva za šolstvo.

Več podatkov o vsebini vseh razpisanih programov, pogojih za vpis in prispevku staršev najdete na spletni strani šole www.gs-ribnica.si

Storitev CSD Ribnica in Občine Ribnica: Pomoč na domu

POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, bolezni ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

 • gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitev je sestavljena iz dveh delov:

 • prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino,
 • drugi del zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.

Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in ni tržna. Cena storitve za uporabnika znaša 5,00 EUR na uro.

Izvajalec pomoči na domu za občane Občine Ribnica je Center za socialno delo Ribnica. Vsi zainteresirani lahko v času uradnih ur pokličete na:

Center za socialno delo Ribnica

Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica

Tel.: 01/3204412
Fax: 01/3204420
E-pošta: gpcsd.ribni@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00 do 12.00
13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00
13.00 do 17.00
Petek: 8.00 do 13.00

Javni poziv za uporabo prostorov v Športnem centru Ribnica v sezoni 2016/2017

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja naslednji

 

Javni poziv

za uporabo prostorov v Športnem centru Ribnica v sezoni 2016/2017

priponka_word Javni poziv za uporabo prostorov v Športnem centru Ribnica v sezoni 2016/2017

priponka_word Prijavni obrazec

Prijavni obrazec je potrebno izpolniti z zahtevanimi podatki. Vloga mora biti oddana  v vložišče Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  najkasneje do 10. septembra 2016. Prednost pri oblikovanju urnika bodo imele pravilno izpolnjene in pravočasno prispele vloge.

 Pričakujemo, da bo usklajen urnik vadbe začel veljati predvidoma oktobra.

 

Nevenka Turk Kraljič

Višja svetovalka

Popolna zapora Ceste na Ugar (16. 8. do 30. 9. 2016)

Obveščamo vas, da bo v naselju Ribnica zaradi del od torka, 16. avgusta  2016 do torka, 30. septembra 2016 za ves promet zaprta Cesta na Ugar na odseku od križišča z Opekarsko cesto do križišča s cesto v Obrtno cono Ugar.

Obvoz  za vozila bo označen z začasno prometno signalizacijo.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Pregledna situacija zapore

Popolna zapora Kolodvorske ulice (16. 8. do 3. 9. 2016)

Obveščamo vas, da bo v naselju Ribnica zaradi del od torka, 16. avgusta  2016 do sobote, 3. septembra 2016 za ves promet zaprta Kolodvorska ulica na odseku od Ljubljanske ceste do Gorenjske ceste.

Obvoz za osebna vozila bo označen z začasno prometno signalizacijo po Ljubljanski cesti in Vrvarski poti.

Vozniki tovornih in ostalih vozil bodo lahko dostopali do Obrtne cone Ugar, Zadolja in Opekarske ceste in nadalje do Jurjevice po glavni cesti G2-106. Na križišču v Hrovači je potrebno spremljati obvestilno signalizacijo, ki označuje smer za Obrtno cono Ugar  (dostop do Zadolja) in  za smer Center  (dostop do Opekarske ulice in nadalje do Jurjevice).

Javni potniški avtobusni promet bo v času zapore preusmerjen na Merharjevo ulico, kjer sta urejeni začasni avtobusni postajališči.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

 

Popolna zapora Kolodvorske ulice

Sprememba proge javnega avtobusnega prometa v naselju Ribnica (16. 8 do 4. 8. 2016)

Potnike javnega linijskega potniškega avtobusnega prometa obveščamo, da bo v času

od 16. 8. 2016 od 7. ure

do 4. 9. 2016 do 24. ure

 avtobusno postajališče v središču Ribnice na Škrabčevem trgu zaradi zapore ceste na Kolodvorski ulici in zaradi ribniškega sejma zaprto.

Nadomestno avtobusno postajališče je na Merharjevi ulici pri Gasilskem domu Ribnica.

Od 5. 9. 2016 dalje bo javni linijski potniški avtobusni promet ponovno preusmerjen nazaj na postajališče na Škrabčevem trgu.

Hvala za razumevanje!

Občina Ribnica

Ribnica – začasna proga linijskega avtobusnega prometa

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 1435/8 in 1435/9, obe k.o. 1625-Ribnica za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 3.8.2016.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016, ki ga je na svoji 6. redni seji 22. decembra 2015 sprejel Občinski svet Občine Ribnica ter Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016, ki jo je na svoji 8. redni seji 12. maja 2016 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Klikni za ogled panorame Ribniške doline