Športni center Ribnica 13. 2. ne bo obratoval

OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA RIBNICA

 

Obveščamo vas, da v soboto, 13. februarja 2016,
Športni center ne bo obratoval, zato tega dne odpade tudi rekreativno plavanje za občane.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

Namestnica vodje tehnično-vzdrževalne službe
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

VABILO: Tradicionalni pustni karneval

Obvestilo MIR-a o meritvah hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 05.02.2016,  izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na območju občin Sodražica, Loški Potok, Ribnica in Dobrepolje.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

VABILO: Slovenski kulturni praznik, 4. 2. ob 18.00, TVD

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1437/7 k.o. Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1437/7 k.o. Ribnica

Obvestilo o prenosu parc. št. 1388/33 k.o. Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu parc. št. 1388/33 k.o. Ribnica

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 947/6 k.o. Podpoljane

priponka_pdf Obvestilo parc. št. 947/6 k.o. Podpoljane

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)          

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem:

a) Profitno enosobno stanovanje št. 21 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Prijateljevem trgu 3, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-295-21), neto tlorisna površina stanovanja je 49,1 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

b) Profitno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred B2.

Javna dražba bo v torek 16. februarja 2016, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:
-      
pod 2.a) ob 11.00 uri,
-      
pod 2.b) ob 11.30 uri.

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Razvoj širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju: Načrt NGN) opredeljuje
območja, na katerih je končnim uporabnikom potrebno omogočiti dostop v omrežje, ter
oceno potreb končnih uporabnikov. Načrt NGN je tudi del razpisne dokumentacije Javnega
razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega
omrežja skupine občin v kateri je občina Kočevje nosilec projekta.

Cilj gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju skupina občin) je, da se
predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna ali pa ne omogočajo
primernih širokopasovnih hitrosti, zgradi širokopasovno omrežje naslednje generacije. To bo
povezalo vsa naselja v skupini občin, ki spadajo v bele lise, ter vse zainteresirane končne
uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, ki bodo dostopna pod enakimi pogoji
vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev.

Cilj projekta je, da se omogoči ponudbo vseh vrst tako imenovanih internetnih storitev. V
splošnem velja, da je dostop do interneta s širokopasovnim dostopom v občinah Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica trenutno omogočen precejšnem območju
občin ampak samo posameznikom in ne vsem zainteresiranim uporabnikom zaradi
prezasedenosti in zastarelosti omrežja.

Na celotnem območju občin obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti
dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, kar pomeni, da bo izvajalec
moral uporabiti različne tehnološke pristope, saj je teren občin razgiban in neprimeren za
enostavno »ožičevanje« končnih uporabnikov. Bistven cilj projekta je, da se spodbudi razvoj
različnih storitev, poveča učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogoči hitrejši
dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.
Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili na
sestankih z župani občin ter na podlagi ocen strokovnjakov.

Ključni dejavnik za odločitev za izgradnjo širokopasovnega omrežja v okviru javnega razpisa
in razpisa za financiranje s strani EU za neekonomska omrežja je nedostopnost
širokopasovne povezave na določenih, odmaknjenih področjih skupine občin, ki onemogoča
enakomeren razvoj celotnih območij občin. Ugotovili smo da ima take lastnosti večinski del
skupine občin.

priponka_pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

priponka_pdf Načrt razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica In Sodražica

priponka_pdf Predinvesticijska zasnova

Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta

Obveščamo vas, da je bil na javno objavljeno prosto delovno mesto “hišnik IV” za nedoločen čas v Občini Ribnica, ki je bilo dne 3. 12. 2015 objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS in Občine Ribnica, izbran kandidat za zaposlitev.

priponka_pdf Obvestilo o uspešno zaključenem postopku

Klikni za ogled panorame Ribniške doline