Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/95, 27/02, 110/02 in 15/03) 7. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji, 9. 3. 2017, sprejel Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017. Dokument je dostopen na spodnji povezavi.

priponka_pdf Letni program športa 2017

Obvestilo o vaškem vodovodnem sistemu Studenčevka Sušje

Občini Ribnica in Sodražica obveščata vse uporabnike pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema Studenčevka Sušje, da je zdravstveno neustrezna.

Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene pred uporabo prekuhavati.  Ukrep prekuhavanja velja za porabnike pitne vode v naseljih Vinice, Zapotok, Sušje in Slatnik

Obvestilo velja do preklica!

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Številka: 1100-1/2017
Datum: 28. 2. 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 SVETOVALEC ZA ŠPORT

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljen strokovni izpit za strokovne delavce v športu;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovno področje:

-   vodenje športnega centra s pripadajočimi športnimi objekti in površinami,
-   načrtovanje, organiziranje in vodenje športnih prireditev,
-   samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov,
-   upravljanje s športnimi igrišči, priprava pogodb za oddajanje igrišč v upravljanje ali najem,
-   oddajanje poslovnih prostorov in športnih objektov v najem,
-   priprava urnikov,
-   trženje, marketing in promocija športa ter športnih objektov in površin v občini,
-   določanje hišnega reda ter spremljanje izvajanja le-tega,
-   sodelovanje in koordinacija dela s klubi in drugimi uporabniki in najemniki,
-   načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
-   sodelovanje pri izvajanju nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov,
-   vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
-   vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
-   izdajanje soglasij za prireditve,
-   sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih športu,
-   sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prijave na javne razpise,
-   izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
-   opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu župana, podžupana in direktorja.

Kandidat, ki se bo prijavil na natečaj, mora v vlogi navesti potrebne podatke in priložiti izjavo oz. izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe za zasedbo razpisanega uradniškega delovnega mesta z navedbo stopnje in smeri izobrazbe in datumom diplomiranja,
 • da izpolnjuje pogoj najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj s podrobnim opisom, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • da ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • da ima opravljen strokovni izpit  strokovnih delavcev v športu,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po  uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ribnica, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z navedenimi strokovnimi izpiti.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu , za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24-06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-Odl. US (48/09-popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalca za šport opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Športnem centru Ribnica in v drugih objektih v lasti Občine Ribnica. Delo je dvoizmensko, delovni čas je razporejen na šest delovnih dni v tednu, po potrebi pa tudi v nedeljo.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo:«za javni natečaj – svetovalec za šport« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 01/837 20 03, kontaktna oseba Gordana Tekavčič.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Občina Ribnica

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12)

J A V N I   R A Z P I S
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oz. njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi določil in strokovnih meril Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12). Pravilnik z merili je priloga razpisne dokumentacije.
5. Okvirna vrednost sredstev razpisa je 25.000 EUR.
6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskega leta 2017, upoštevaje plačilne roke, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda ter samostojni kulturni ustvarjalci (nepoklicni), katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Ribnica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v občini Ribnica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti obvezno podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Ribnica (vložišču), Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine (www.ribnica.si).
9. Rok in način prijave: Pisne prijave na prijavnih obrazcih, z vsemi obveznimi prilogami, morate predložiti najkasneje do petka, 31. 3. 2017 do 11. ure na naslov Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (glavna pisarna), v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in pripisom »Javni razpis LJUBITELJSKA KULTURA 2017 – NE ODPIRAJ«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 3. 2017 ob 11.15, v pisarni Oddelka za družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo prisostvovati predstavniki društev, javnih zavodov oz. vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
11. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Ribnica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
12. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, Oddelku za družbene dejavnosti pri Metki Tramte, telefon 01/837-20-23, e-pošta: metka.tramte@ribnica.si.

Številka: 41010-0001/2017
Ribnica, 28. 2. 2017

ŽUPAN
Jože Levstek

priponka_pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2017

Evidenca evidenčnih naročil nad 10.000 evrov (2016)

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo evidenco evidenčnih naročil nad 10.000 evrov.

priponka_pdf Naročila med 10.000-20.000 oz 40.000

Popolna zapora občinskih cest in parkirišč v naselju Ribnica (25. 2. 2017)

Obveščamo vas, da bodo v soboto, 25. 2. 2017 od 13. do 18. ure v osrednjem delu mestnega naselja Ribnica zaradi SPREVODA PUSTNIH MASK zaprte občinske ceste in parkirišča.
V času popolne zapore dostop do centra naselja Ribnice za vozila ne bo mogoč. Za ostale ulice in za okoliške kraje pa bo možen dostop po vzporednih cestah.
Linijski avtobusni potniški promet bo preusmerjen na Merharjevo ulico, kjer je urejeno in označeno začasno avtobusno postajališče.
Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Območje zapore cest v naselju Ribnica

Začasno avtobusno postajališče – Merharjeva ulica

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 20. 2. 2017, v občini Dobrepolje, Loški Potok in Velike Lašče izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Vabilo na predavanje »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«

Spoštovani,

ali veste, kje lahko najdete aktualne podatke o pretoku Kolpe? Imate doma vse potrebno za primer poplave? Veste, kako nanjo pripraviti vaš dom? Marsikdo pozna odgovore na ta vprašanja, vendarle pa je to znanje, ki ga je potrebno redno utrjevati ter širiti. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zmanjšanju škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas. Zato prijazno vabljeni, da se nam pridružite na dogodku:

»Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«,

ki bo v sredo, 22. februarja 2017, ob 17. uri v večnamenskem prostoru v mansardi stavbe Občine Kostel (Vas 4, 1336 Kostel). Prijazno vas prosimo, da pred dogodkom izpolnite tudi kratek vprašalnik, s čimer nam boste pomagali pri načrtovanju ustreznih poudarkov dogodka.

Na dogodku vam bo predstavnik Agencije RS za okolje predstavil hidrološke napovedi in opozorila, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje bo predstavil konkretne samozaščitne in vzajemne ukrepe, medtem ko bo vodarski strokovnjak Jože Papež povedal več o poplavah, predstavil celostno sliko urejanja voda in izpostavil nekaj dobrih in slabih primerov, ki lahko poleg vodarskih ukrepov vplivajo na manjše oz. večje poplavne škode.

Dogodek je namenjen vsem prebivalcem poplavno ogroženih območij v porečju Kolpe in poteka v sklopu projekta FRISCO 1, ki v prvi fazi zajema negradbene ukrepe čezmejno usklajenega slovensko-hrvaškega zmanjševanja poplavne ogroženosti. Vode ne upoštevajo državnih meja, visoke vode pa zahtevajo od nas usklajeno ukrepanje.

Vljudno vabljeni!

Dogodek organizira Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.

Nabor ukrepov za trajnostno prometno prihodnost občine Ribnica

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v torek, 24. januarja 2017, v sejni sobi Športnega centra Ribnica izvedli 4. javno razpravo, pred katero smo v zahvalo za sodelovanje v uvodnih anketnih raziskavah podelili nagrade srečnim izžrebancem. Dva kolesa pa je Občina Ribnica podarila Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Podelili smo kolesa in skiro v zahvalo za sodelovanje v anketi. Foto: b22 d.o.o.

V sklopu projekta, namenjenega vzpostavitvi trajnostnega načrtovanja prometa in spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, smo organizirali že tri javne razprave ter izvedli prve javnomnenjske raziskave in analizo prometnega stanja na območju občine. Izoblikovali smo tudi vizijo prometne ureditve, po kateri naj bi Ribnica postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino. Viziji razvoja prometa v občini smo posvetili tudi razstavo, ki si jo lahko ogledate na dveh lokacijah, v avli Športnega centra Ribnica, Majnikova 2, in v izložbi poslovnega objekta na Škrabčevem trgu 23.

Na četrti javni razpravi smo na podlagi sprejete vizije posebno pozornost namenili izbiranju predlogov za nabor ukrepov za izboljšanje možnosti za pešačenje, kolesarjenje, in uporabo javnega potniškega prometa z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini. Vsi udeleženci so bili povabljeni k izboru dveh ukrepov v posameznem stebru trajnostne mobilnosti. Predlogi ukrepov so zajemali tako mehke ukrepe, ki predvidevajo manjši finančni vložek, kot trde ukrepe, ki vključujejo večjo finančno naložbo.

V stebru peš prometa oziroma hoje so udeleženci z večino glasov med mehkimi ukrepi izbrali predloga za izdelavo registra črnih točk in odpravo le-teh ter posodobitev oz. izdelavo načrta širitve peš omrežja. Iz seznama trdih ukrepov pa so izglasovali predloga za ureditev varnejših prehodov za pešce v skladu z varnostnimi standardi, predvsem na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij in gradnjo manjkajočih pločnikov znotraj naselij.

Za kolesarski promet je največ glasov prejel predlog za posodobitev oziroma izdelavo načrta omrežja za kolesarjenje, med trdimi ukrepi pa sta na koncu glasovanja prednjačila ukrepa za razširitev omrežja kolesarskih poti in dopolnitev manjkajočih delov površin za kolesarje v mestu in naseljih ter dopolnitev kolesarskih povezav med naselji.

Na področju javnega potniškega prometa sta bila na seznamu mehkih ukrepov izbrana predloga za študijo in optimizacijo avtobusnega prometa (preučitev možnosti uvedbe krožne linije) ter za pobude Slovenskim železnicam za izboljšanje železniške infrastrukture (posodobitev proge med Ribnico in Kočevjem, frekvence vlakov – povečanje števila odhodov vlakov in krajši potovalni časi). Izmed trdih ukrepov pa v večini izglasovali predloge za prilagoditev voznega parka ter postajališč gibalno in senzorično oviranim osebam, prilagoditev voznega parka za kolesa in parkirišča za avtobuse.

Izbiranje ukrepov za izboljšave javnega potniškega prometa Foto: b22 d.o.o.

V celoten proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število občanov, da bodo pri oblikovanju strategije upoštevana stališča vseh deležnikov, zato smo tudi v drugi fazi poleg javnih razprav  izvedli javnomnenjske raziskave za pridobitev dodatnega vpogleda oziroma in mnenj.

Rezultati anketne raziskave na temo vizije, strateških ciljev in ukrepov za izboljšanje prometne situacije v občini so pokazali, da največjo prioriteto občanom predstavlja dobra dostopnost za vse ljudi do šol, delovnih mest in pomembnih storitev. Na področju peš prometa so anketiranci  v glavnini podprli dopolnitev manjkajočih delov pločnikov ob glavnih cestah in nadgraditev varnih poti v šolo. Za kolesarski promet so večinsko izglasovali dopolnitev manjkajočih delov kolesarskih površin in dopolnitev kolesarskih povezav z okoliškimi naselji. Na področju javnega potniškega prometa sta največ glasov prejela predloga za optimizacijo železniškega prometa in ureditev avtobusnih in železniških postajališč, najpomembnejši potrebni izboljšavi v motornem prometu pa sta po mnenju večine izboljšanje kakovosti vozišč in umirjanje prometa.

Intervjuji s predstavniki štirinajstih organizacij, podjetij, društev in drugih pomembnejših institucij na območju občine so pokazali podoben izid. Poleg tega se je izkazalo, da zaposleni za pot na delo v večini običajno uporabljajo osebni avtomobil, pri tem pa ima večina težave s parkiranjem. Večina institucij se sooča tudi s težavami glede dostopnosti in zagotavljanja pogojev za trajnostno mobilnost. Uporabo trajnostnih prevozov sicer organizacije intervjuvanih v večini spodbujajo, polovico pa bi zanimala tudi izdelava mobilnostnega načrta.

Do končnega izoblikovanja Celostne prometne strategije naše občine Ribnica nas loči le še nekaj korakov, ki jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih. Prijazno vabljeni k spremljanju obvestil na naših spletnih kanalih!

Namera o ustanovitvi služnostne pravice – Prigorica

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 na parc. št. 3424/1 k.o. 1625-Prigorica za izgradnjo NN elektro-priključka.  
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 15.2.2017.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline