OPOZORILO – PRVOMAJSKA KRESOVANJA

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s
kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove,
da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi
materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba
kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je
uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je
kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).
Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom
zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.
Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj
obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne
gasilske enote.

Otroško igrišče Stari vrtec do nadaljnega zaprto

Spoštovane uporabnike in uporabnice

OBVEŠČAMO,

da je igrišče pri starem vrtcu zaradi gradbenih del na delu objekta do nadaljnjega zaprto.

Obvestilo o zasedenosti športnega igrišča Dolenji Lazi od 25. do 30. 5. 2017

Spoštovane uporabnike in uporabnice

OBVEŠČAMO,

da bo športno igrišče Dolenji Lazi v času od 25. do 30. maja 2017 za izvajanje športnih aktivnosti zaprto, ker bo na igrišču potekalo 4. gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda za prehodni pokal PGD Dolenji Lazi.

Bazen v ŠCR od 26. 4. dalje za rekreativno plavanje zaprt

ŠPORTNI CENTER RIBNICA – BAZEN

 

OD 26. APRILA 2017 DALJE

BO BAZEN ZA REKREATIVNO PLAVANJA ZAPRT.

Predvidoma bo rekreativno plavanje v bazenu ponovno omogočeno v začetku novembra 2017.

 

Ribnica, 20. 4. 2017

Jože Levstek
Župan

Obvestilo o kolektivnem dopustu

Občina Ribnica obvešča, da v petek, 28. aprila 2017, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Obratovanje ŠCR 15., 16., 17. in 27. aprila 2017

OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA RIBNICA 15., 16., 17.  in 27. aprila 2017

- 15., 16. in 27. aprila športni center ne bo obratoval

-17. aprila bo športni center odprt od 18. ure dalje

 

Župan

Jože Levstek

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v ŠCR

priponka_pdf Sklep o spremembi sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v ŠCR

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdfJavni razpis kmetijstvo 2017

priponka_pdfRD 1_2 – naložbe 2017

priponka_pdfRD 3 – dejavnost prenosa znanja 2017

priponka_pdfRD 4 – de minimis izobraževanje_usposabljanje_nekmetijske dejavnosti – 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica za leto 2017

priponka_pdfJavni razpis turizem 2017

priponka_pdfrazpisna dokumentacija turizem 2017

Javno naznanilo: Osnutek OPPN LN Ko 13-del in okoljsko poročilo (podaljšanje)

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt  (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan Občine Ribnica s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve

osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del –širitev in sanacija kamnoloma v Kotu (dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot I. (Rigler)) in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja

 

I.

Občina Ribnica naznanja podaljšanje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja, ki sta ga izdelali Matrika ZVO, d.o.o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana in Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.

 II.

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 7. 4. 2017 do 12. 5. 2017.  V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 12.5.2017, s pričetkom ob 17.00 uri.

 III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 12.5.2017 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na javno razgrnitev OPPN Kamnolom Kot”.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 V.

Javno naznanilo se objavi v Občinskem glasilu Rešeto, na oglasni deski Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.

Ribnica, 3. 4. 2017
Številka:  3500-0002/2011

Župan Občine Ribnica
Jože Levstek

Klikni za ogled panorame Ribniške doline