Energetska sanacija OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica – zaključek investicije

Ribnica, 15.10.2014

 

priponka_wordEnergetska sanacija OŠ Ribnica – zaključek investicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Vloga za prijavo na razpis

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 402/0 k.o. Dolenja vas

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 na parc. št. 402/0 k.o. 1629-Dolenja vas za prekop zemljišča in postavitev omarice za potrebe omrežja Telemach.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 9.10.2014.

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja

priponka_pdf Izjava za javnost – Živeti s shizofrenijo

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice(parc. št. 3249/30 k.o. Prigorica – parc. št. 3249/179 k.o. Prigorica)

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 3249/30 k.o. 1627-Prigorica za izgradnjo in vzdrževanje zajemnega objekta in dovodne cevi do parc. št. 3249/179 k.o. 1627-Prigorica.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 7.10.2014.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (peskokop Prigorica)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G in 50/14) dne 2.10.2014, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Ribnica namerava nepremično premoženje oddati v najem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet najema so parc. št. 3313/2, 3314/2, 3315/2, 3319, 3321, 3327, 3328, 3323/18, 3325, 3323/16, 3323/17, 3323/15 in 3323/14, vse k.o. 1627 – Prigorica, v skupni izmeri 2 ha 98 a 23 m2 (peskokop Prigorica).

Neposredna pogodba se sklene v 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Prometna študija območja mesta Ribnica

Občina Ribnica poziva vso zainteresirano strokovno javnost in občane, da na spodaj objavljeno prometno študijo za območje mesta Ribnica, na uradni elektronski naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si, posredujejo svoje pripombe in predloge.

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Prometni model

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Analize ostalih vrst prometa

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Mikroskopsko modeliranje

 

 

Otvoritev izgradnje II. faze vrtca

Ribnica, 26.9.2014

 

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014.

»Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.

Vrednost investicije (II. faza):                                                                              2.453.323,08 EUR (z DDV)

Sofinanciranje (Evropski sklad za regionalni razvoj):                                                1.352.202,68 EUR

Posojilo (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja):                                 515.000,00 EUR

 

Izvajalec: Riko d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana

Nadzornik: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

 

 

 

Javno naročilo gradnje – AGROMELIORACIJA BUKOVICA

priponka_wordJavno naročilo gradnje – AGROMELIORACIJA BUKOVICA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (parc. št. 3532/1 k.o. Goriča vas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G in 50/14) dne 1.9.2014, objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet razpolaganja je parc. št. 3532/1 v izmeri 469 m2 k.o. 1626-Goriča vas.

 

Neposredna pogodba se sklene v 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.