VABILO: 29. Božično-novoletni koncert

Predprodaja vstopnic v Rokodelskem centru Ribnica. Na dan prireditve bodo vstopnice na voljo od 14. ure dalje v Športnem centru Ribnica.
Vstopnina: 5 EUR z DDV (predšolski otroci brezplačno)

3. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ribnica bomo izvedli
3. javno razpravo z naslovom “Vizija”,
ki bo v sredo, 7. decembra 2016,
ob 16.00
v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica.


Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem nabora ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje, uporabo javnega potniškega prometa in ostalih vidikov trajnostne mobilnosti v občini.

V sklopu projekta smo že organizirali prvo in drugo javno razpravo, izvedli intervjuje in ankete in izdelali analize, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih 1. faze projekta. Več informacij na povezavi.

Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v občini Ribnica. Razprava je pomembna za oblikovanje prioritet, predlogov in same vizije. Na podlagi analize stanja, izvedene v preteklih mesecih, že poteka oblikovanje nabora ukrepov. Da bi zastavljeno vizijo lahko uresničili oz. dosegli želeno stanje v prihodnosti, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti z natančno opredeljenimi cilji, ki določajo raven želenih izboljšav, zato si želimo, da se javne razprave udeležite.

Na javni razpravi bomo izvedli tudi žrebanje nagrad za vse anketirance, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik. Izžrebali bomo 4 srečneže, ki bodo prejeli kolo znamke Krpan oz. skiro.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

OBVESTILO

V brošuri, ki ste jo prejeli skupaj z novembrsko izdajo Rešeta, je prišlo do pomote pri navedbi dneva 3. javne razprave. Ta ne bo v torek, temveč v sredo, 7. 12. 2016.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

V skladu s  56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

Občina Ribnica namerava na parc. št. 3424/1 k.o. 1627 – Prigorica ustanoviti stavbno pravico za novogradnjo stanovanjsko poslovnega objekta – legalizacija – napušč. Stavbna pravica bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 29. 11. 2016.

Bazen v ŠCR 26. 11. za rekreativno plavanje zaprt

Spoštovane uporabnice in uporabnike bazena v ŠCR,

OBVEŠČAMO,

da bo v soboto, 26. 11. 2016, bazen v Športnem centru Ribnica za rekreativno plavanje zaprt.

Višine cen za oskrbo s toplotno energijo iz DOLB ne regulira Občina

Občina Ribnica je s sklicem novinarske konference v novembru odgovorila na pojav napačnih in zavajajočih trditev dela javnosti, ki odgovornost za zvišanje cen oskrbe s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Ribnici pripisuje Občini. To ne ustreza dejstvom, saj so lokalne skupnosti z uveljavitvijo novega Energetskega zakona (EZ-1) v letu 2014 izgubile pravico do izdaje soglasja k cenam toplotne oskrbe, ki jo sedaj na predlog distributerja potrdi Agencija za energijo.

S 1. julijem 2016 je Agencija za energijo na osnovi zahteve distributerja z lastno proizvodnjo toplote, družbe Petrol, Slovenska energetska družba d. d., izdala v skladu s prvim odstavkom 302. člena Energetskega zakona (EZ-1) in Zakona o splošnem upravnem postopku soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Ribnici. V njem je Agencija ugodila distributerju v želji po dvigu cen za toploto, ki tako znaša v povprečju največ 92,61469 EUR/MWh brez DDV, kar vpliva na vseh 80 javnih in zasebnih odjemnih mest v Ribnici.

Občina Ribnica izpostavlja, da ne pozna podrobnosti ali okoliščin, ki upravičujejo tovrstno spremembo prodajane toplotne energije, ker ni bila pozvana ali vključena v proces določanja višine cen.

Občina Ribnica je v letu 2009 sprejela Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Ribnica. Na podlagi tega odloka je objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in dejavnost proizvodnje toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje v mestu Ribnica. Kot edini ponudnik, ki je pravočasno oddal vlogo, je bil leta 2010 izbran konzorcij podjetij Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana s partnerjema: EKOEN d.o.o., Luče in PETROL energetika d.o.o., Ravne na Koroškem. Med pogoji je bilo tudi določeno, da se povprečna cena toplote v višini 83,4924EUR/MWh naslednje 2 leti ne spreminja.

Regulacija cene toplote se izvaja namreč na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, ki jo s splošnim aktom predpiše Agencija. Metodologija določa način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje. O sprejetju spremembe cen je bila Občina Ribnica obveščena naknadno z dopisom Agencije za energijo.

Energetski zakon (EZ-1), sprejet leta 2014, z razliko od prej veljavnega, ukinja pravico lokalne skupnosti oziroma pristojnega organ do izdaje soglasja na tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju. Zakonik, ki obsega kar 557 členov, dovoljuje občinam le podajo mnenja.

Občina popravila in izgradila začetni odsek Ceste na Ugar

V oktobru je Občina Ribnica zaključila projekt obnove in izgradnje začetnega odseka Ceste na Ugar v neposredni bližini Rokodelskega centra Ribnica in športnega stadiona do obrtne cone Ugar. Vzdolž obnovljenega cestišča poteka sedaj pločnik z javno razsvetljavo, ki skriva pod seboj obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo.

Občina Ribnica je z naložbo v cestno in komunalno infrastrukturo na odseku Ceste na Ugar med Rokodelskim centrom Ribnica in obrtno cono Ugar uspela urediti dejavnike, ki doslej niso prispevali k boljši varnosti udeležencev v prometu, in zvišati estetski značaj okolice.

V sklopu gradbenih del, ki jih je za Občino opravilo gradbeno podjetje Pirc gradnje d. o. o., je bila na odseku v izmeri pribl. 275 m odstranjena stara voziščna konstrukcija in nanešen nov asfalt z ureditvijo pripadajočega odvodnjavanja. Urejene so bile obcestne površine –  tako poteka sedaj vzdolž obnovljenega cestišča 1,6 m širok pločnik, ki je nivojsko ločen od vozišča. Celotno prenovljeno območje je odslej prav tako opremljeno z javno razsvetljavo. Sočasno je bila posodobljena tudi komunalna infrastruktura z zamenjavo in izboljšavo kanalizacijskih, kot tudi vodovodnih napeljav. Skupna vrednost naložbe znaša pribl. 200 tisoč evrov.

Cesta na Ugar poteka od trikrakega nesemaforiziranega križišča z Opekarsko in Urbanovo ulico mimo Rokodelskega centra Ribnica, športnega stadiona in obrtne cone Ugar proti naselju Zadolje. Prometno najbolj izpostavljen je njen začetni del, ki sega do obrtne cone, in na katerem se srečuje tako tovorni kot osebni promet s sprehajalci, pešci, tekači in šolarji. Predhodno stanje ranljivejšim udeležencem v prometu ni bilo naklonjeno, zaradi česar je na območju veljala cona omejitve hitrosti 30 km/h.

Hvala Glasbeni šoli Ribnica in učencem Zarji Ilc, Tinkari Benčina, Nejcu Bolhi in Maticu Mrharju za prijeten nastop in izvedeni glasbeni točki ob odprtju prenovljenega odseka Ceste na Ugar.

Jože Levstek in Andrej Pucelj odprla prenovljeni odsek

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Številka: 478-67/2016
Datum: 21. 11. 2016

 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 935/60 k.o. 1625-Ribnica za izvedbo vodovodnega in vročevodnega priključka. Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 21 .11. 2016.

Sklep o določitvi prostora, kjer se blago lahko prodaja zunaj prodajaln

Številka: 301-0001/2016
Datum: 2. 11. 2016

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15) in zadnjega odstavka 39. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012), župan Občine Ribnica izdajam

SKLEP

o določitvi prostora, kjer se blago lahko prodaja zunaj prodajaln

V Občini Ribnica se lahko blago prodaja zunaj prodajaln na območju celotne Občine Ribnica, pod pogojem, da ima prodajalec oziroma organizator prireditve pridobljena vsa druga soglasja za prodajo.

 

Obrazložitev

Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15) v prvem odstavku določa, da lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se lahko blago prodaja zunaj prodajaln, ter da se za prodajo blaga na način, določen v prvem odstavku 6. člena tega zakona, šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) in da lahko v tem primeru organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

 

Občina Ribnica za namen prodaje v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/2012, 55/2016) nima posebej določenih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln, zato župan izdaja sklep, da se lahko blago prodaja zunaj prodajaln na območju celotne Občine Ribnica, in sicer pod pogojem, da ima za prodajo prodajalec oziroma organizator prireditve pridobljena vsa druga soglasja za prodajo.

 

Pripravila:
mag. Irena Marn, višja svetovalka za kmetijstvo in gospodarstvo

Jože Levstek,
župan

Javna dražba za prodajo nepremičnin (kompleks Prigorica)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016, ki ga je na svoji 6. redni seji 22. decembra 2015 sprejel Občinski svet Občine Ribnica ter Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016, ki jo je na svoji 8. redni seji 12. maja 2016 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 3242/169 k.o. 1627 – Prigorica v izmeri 2.641 m2

    parc. št. *358 k.o. 1627 – Prigorica v izmeri 349 m2

    parc. št. *370 k.o. 1627 – Prigorica v izmeri 73 m2

(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 3.063 m2)

Nepremičnine pod točko 2. a) imajo status stavbnih zemljišč in skupaj tvorijo enovit kompleks, nahajajo pa se na obrobju vasi Prigorica. Vas Prigorica spada v območje registrirane nepremične naselbinske kulturne dediščine EŠD 13959 Prigorica – vas.  Ožji okoliš nepremičnin je zazidan pretežno z individualno stanovanjsko gradnjo, na mestu, kjer se dovozna občinska cesta do predmetnih nepremičnin priključuje na državno cesto Ljubljana-Kočevje je večji industrijski kompleks. Lokacija je komunalno opremljena z asfaltirano občinsko cesto (s treh strani), elektriko in telekomunikacijami, v neposredni bližini je vodovod, javne kanalizacije ni. Na predmetnih nepremičninah stojita stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in leseni senik, ki sta zaradi nezasedenosti v zelo slabem stanju. Okolica objektov je v celoti zatravljena, teren je raven.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

- izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) je 73.142,50 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek 15. novembra 2016, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob 11. uri.

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o predmetu prodaje  na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

11. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

-       izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),

-       pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

-       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,

-       davčno, matično in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:

- nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

- vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

- javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

- komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

   Občina Ribnica

Praznik občine Ribnica 2016 v sliki in besedi

Na slovesni prireditvi ob prazniku občine Ribnica, 21. oktobra 2016, se je v prijetnem ambientu Športnega centra Ribnica in ob spremljavi bogatega glasbeno-kulturnega programa odvila podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica. Ob tej priložnosti se je župan Jože Levstek v kratkem slavnostnem nagovoru spomnil dragocenega ribniškega izročila in v nekaj stavkih zajel vpliv zgodovinskih dogodkov na življenje v Ribnici. Še enkrat več je izpostavil ribniške kreposti in se zahvalil vsem, ki jih še danes živijo. Predstavljeni so bili tudi pomembnejši projekti Občine Ribnica v preteklem letu.

S svojim nastopom so prireditev neprecenljivo obogatili: KUD Ribniški pihalni orkester, solist Dejan Heraković, Oktet Gallus, ga. Nagisa Moritoki, Godalni orkester Glasbene šole Ribnica in dirigentka Ksenija Abramović Grom, Vokalna skupina DiM iz Delnic.

Osrednjo pozornost so tudi letos uživali častni gostje in prejemniki priznanj in nagrad občine Ribnica. Iskreno čestitamo!

 

Županova priznanja

Tadej Kromar, Gašper Ilc, Klemen Levstik, Matej Levstik

Priznanje se podeljuje Tadeju Kromarju, Gašperju Ilcu, Klemnu Levstiku in Mateju Levstiku za izjemno hrabrost pri reševanju utapljajočega se Mateja K. iz vode. Zahvaljujoč se njihovemu hitremu odzivu in nesebičnemu ter pogumnemu dejanju, so obvarovali prijateljevo zdravje in mu rešili življenje. S tem so izkazali neprecenljivo junaštvo in solidarnost.

Matej Levstik, Gašper Ilc, župan, Tadej Kromar in Klemen Levstik

 

Priznanji Občine Ribnica

Nik Henigman

Priznanje se Niku Henigmanu podeljuje za nastop z rokometno reprezentanco Republike Slovenije na Olimpijskih igrah 2016 v Braziliji. Z veliko predanostjo in odlično igro v Rokometnem društvu Ribnica si je prislužil izbor med štirinajsterico najboljših slovenskih igralcev, ki so Slovenijo na Olimpijskih igrah po zmagi nad Egiptom, Brazilijo, Švedsko in Poljsko ponesli v četrtfinale. Zaradi svoje izjemne nadarjenosti velja za velik up slovenskega rokometa.

 

Andrej Pucelj

Priznanje se Andreju Puclju podeljuje za dolgoletno družbeno udejstvovanje in pomemben prispevek k skupnemu dobru. To je dokazal v 41 letih članstva v Prostovoljnem gasilskem društvu Goriča vas, kjer je prevzel zadolžitve predsednika, blagajnika in tajnika – slednje opravlja še danes. Zaznamoval je tudi Krajevno skupnost Ribnica, v katero je bil izvoljen trikrat in ji že drugič predseduje. Prav tako je večletni član Župnijskega sveta.

Andrej Pucelj, župan, Nik Henigman

 

 Gallusovi priznanji

Helena Ilc

Priznanje se Heleni Ilc podeljuje za večletno uspešno vodenje gledališko-glasbenega projekta Ribniški pasijon. S svojo močno voljo, iznajdljivostjo in entuziazmom že deset let usmerja tok priprav in potek enega največjih kulturnih projektov v Ribnici, ki združuje danes že preko 190 sodelujočih. Njihove uprizoritve Kristusovega trpljenja pod imenom Ribniški pasijon si je doslej ogledalo že na tisoče Slovencev in so velik doprinos k obiskanosti in prepoznavnosti občine Ribnica. Helenino uspešno in vztrajno delo pri izvedbi projekta ima trajnejši pomen na duhovnem in kulturnem področju ter je dokaz velike osebne predanosti.

Marjana Starc

Priznanje se Marjani Starc podeljuje za njeno izjemno vlogo pri literarnem, dramskem in kulturnem ustvarjanju. Marjana Starc je ikona ribniške besede in dialekta. Je oseba, h kateri na koncu prispe vsaka dilema okrog našega narečja in jo zna strokovno rešiti. Kljub temu, da je upokojena profesorica slovenskega jezika, njena zagnanost ne pojenja. Vedno se odzove vabilom, da s svojim znanjem tvorno sodeluje pri snovanju ali izvedbi novih projektov. »Usaka vas ima suj glas« je eden takih, med zadnjimi pa je bila ureditev Troštove literarne zapuščine. Kot režiserka je sodelovala pri predstavitvi publikacije o Ribnici in Ribničanih ter pri oživitvi igre Veseli večer, ki je bila v javnosti odigrana prvič po pol stoletja.  Marjana Starc je izvrstna pripovedovalka, ki ponazarja ribniško dušo. Njena interpretacija ribniškega govora ‘Kako so Ribničani most širili’ je primer učnega gradiva slovenskih narečij. Nanjo se obračajo vsi, ki delujejo v kulturi, saj pomaga bogateti vsebine. Svojega dela nikoli ne vrednoti, pač pa ga razdaja – tako je bilo še v času njenega aktivnega dela in tako tudi ostaja.

Helena Ilc, župan, Marjana Starc

 


Urbanova nagrada

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica

Nagrada se Območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica podeljuje za prispevek k razvoju obrti in podjetništva na Ribniškem. V štirih desetletjih delovanja je pustila močno sled na področju gospodarskega razvoja občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok ter je vselej gonilna sila napredka. Zbornica je tako prevzela vodilno vlogo pri pridobivanju poslovnih prostorov v današnji obrtni coni Ugar in pomembno krojila odlok o razvoju malega gospodarstva. Odločilno je vplivala na nastanek in izgradnjo Rokodelskega centra Ribnica ter pridobitev geografske označbe »Ribniška suha roba«, kot tudi nacionalne poklicne kvalifikacije. Že 17 let zapored kakovostno prispeva k Ribniškemu sejmu z največjim Rokodelskim festivalom v Sloveniji.

Območno obrtno-podjetniška zbornica Ribnica je nedvomno pomemben dejavnik na področju svojega delovanja in družbenega življenja, ki ga podpira s številnimi dejanji.

Župan in predsednik OOZ Ribnica Franc Lesar

 Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica bo denarno nagrado namenila za organizacijo dveh dogodkov, DAN ODPRTIH VRAT in seminar z naslovom PRVI KORAKI NA PODJETNIŠKI POTI. Dogodka bosta vsem, predvsem pa mladim, ki so končali šolanje na katerikoli izobraževalni stopnji, omogočila celovit pogled na realizacijo in razvoj podjetniške ideje.

 

Naziv častni občan

Franc Lovšin

Naziv častni občan se Francu Lovšinu podeljuje za 37 let glasbene promocije ribniškega izročila v ansamblu Franca Miheliča. S svojim glasom je ponesel imel Ribnice v sleherni slovenski kraj in številne deleže sveta, s čimer je pustil za seboj v Miheličevem ansamblu, pa tudi v širšem slovenskem glasbenem prostoru nasploh, globoko pevsko sled. V 37 letih glasbenega ustvarjanja je z ansamblom Franca Miheliča stal na številnih odrih doma in po svetu ter postal nepozaben z 39 posnetimi projekti v slovenskem in nemškem jeziku. Nastopal je v množici televizijskih oddaj, od tega je kar devetkrat v živo prepeval v ekskluzivni nemški narodno-zabavni oddaji Musikantenstadl, ki je bila predvajana tudi v drugih evropskih državah in v katero povabijo le najboljše.

S svojo sestro Bernardo sta priznana kot eden najboljših pevskih duetov v Sloveniji, ki sta skupaj z ansamblom Franca Miheliča izvajala izjemne interpretacije ribniških skladb, med njimi so najbolj znane Naš Urban, Ribniški veseljaki, Se Ribn’čan spremenil ni, Dolina ribniška, Od Ribn’ce do Rakitn’ce in druge. Še posebne priljubljenosti se veseli pesem Veseli Ribn’čan, ki je v njegovi izvedbi dosegla pravi razcvet.

Veličastna zapuščina glasbenih vrhuncev Franca Lovšina je trajen doprinos k širjenju in bogatenju ribniškega kulturnega izročila.

Župan in častni občan Franc Lovšin

 

Galerija fotografij (avtor: Primož Bregar):

Klikni za ogled panorame Ribniške doline