Javna dražba za najem enosobnega stanovanja št. 21, na Prijateljevem trgu 3, Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  »Več

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2017/2018

Občina Ribnica obvešča, da je Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavil javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2017/2018. Namen javnega razpisa je izbor delodajalcev s kadrovskimi štipendisti in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije.

Rok prijave je določen kot odprti, in sicer traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 5. 2018.

Dodatne informacije ter vloga za prijavo so na voljo na: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (link: tukaj) ali po telefonu: 07 33 72 988, kontaktna oseba: Maja Smerdu ali pišite na e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si

Razvojni center Novo mesto d.o.o. vabi vse zainteresirane delodajalce k oddaji vloge!

Zahtevek za izplačilo sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

word-priponka Zahtevek za izplačilo 2017

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 (Ur.l. RS, št. 17/2017) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2017

word-priponka Razpisna dokumentacija 2017

word-priponka Javni razpis MČN 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti

priponka_pdf Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti

priponka_pdf Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

priponka_pdf Izjava Občine o varovanju osebnih podatkov

word-priponka Razpisna dokumentacija

priponka_pdf Pogodba o sofinanciranju programov socialno humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdf Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2017

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice (Ur.l. RS, št. 56/2012) in Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 (Ur.l. RS,  št. 17/2017) objavljam

JAVNI RAZPIS

 za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2017

 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Občina Ribnica, Gorenjska cesta  3, 1310 Ribnica, tel. 01 837 20 00, e-pošta: obcina@ribnica.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb, ki se nahajajo znotraj območja kulturnega in zgodovinskega spomenika, določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 21/93).

 

3. Priznani stroški investicije oz. projekta
Priznani stroški investicije, ki ne vključujejo DDV, so:
–          postavitev fasadnega odra;
–          odstranitev obstoječega dotrajanega ometa;
–          popravilo ali zamenjava poškodovanega fasadnega ometa, obrob in kitanje;
–          oplesk fasade s fasadno barvo (skladno s kulturno-varstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana).

Ostali stroški niso upravičeni do sofinanciranja.

4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev
Upravičenci do sredstev so lastniki objektov na območju starega mestnega jedra Ribnice ali investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na območju starega mestnega jedra občine Ribnica.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Ribnica.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so tudi:
–          pridobljeni kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana;
–          pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana;
–          popis del predvidene investicije oz. projekta pripravljen s strani pooblaščenega inženirja (IZS, ZAPS);
–          dve primerljivi predračunski vrednosti predvidene investicije (v EUR) pripravljeni s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti;
–          pridobljeno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija oz. drugo upravno dovoljenje potrebno za obnovo fasade;
–          da ima vlagatelj poravnane vse finančne obveznosti do Občine Ribnica.

Prijavljena investicija mora biti izvedena v letu 2017 in sicer od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.

word-priponka Javni razpis: Sofinanciranje obnove fasad 2017

priponka_pdf Javni razpis: Sofinanciranje obnove fasad 2017

 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdfJavni razpis kmetijstvo 2017

priponka_pdfRD 1_2 – naložbe 2017

priponka_pdfRD 3 – dejavnost prenosa znanja 2017

priponka_pdfRD 4 – de minimis izobraževanje_usposabljanje_nekmetijske dejavnosti – 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica za leto 2017

priponka_pdfJavni razpis turizem 2017

priponka_pdfrazpisna dokumentacija turizem 2017

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 22/89, 97/01 . ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 11. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) naslednji

 J A V N I    R A Z P I S

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA  PROGRAMA ŠPORTA

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je izbor predlogov za sofinanciranje vsebin letnega programa športa na območju občine Ribnica  (v nadaljevanju: LPŠ)  v  skladu z določili Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16, v  nadaljevanju: Pravilnik)  v  višini 30.000 EUR in oddaja športnih površin za naslednje vsebine:


I.  Športni programi
 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
  • celoletni programi (programi v različnih športnih panogah,
   ki se bo izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju 30 tednov)
  • šolska športna tekmovanja
8.100 eur
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
  (programi posameznikov in ekip, vključenih v uradni tekmovalni sistem
  Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani Olimpijskega komiteja
  Slovenije – Združenja športnih zvez)
18.630 eur
 • kakovostni šport programi posameznikov in ekip, vključenih v uradnih
  tekmovalni sistem Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani
  Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki programa
  ne izvajajo v javnem športnem objektu)
270 eur
II. Športne prireditve
3.000 eur.

3. Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci, ki imajo sedež v občini Ribnica:

 • športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
 • zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno koristne in neprofitne ter
 • organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

 

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so določeni v 6. členu Pravilnika, ki je sestavni del  razpisne dokumentacije.

5. Merila za vrednotenje športnih programov so sestavni del Pravilnika.

6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu:

 • od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2017.

7. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge:

 • sreda, 19. april  2017 do 9. ure,
 • vloga mora biti v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS LPŠ 2017« poslana ali dostavljena na  naslov: Občina  Ribnica, Gorenjska  cesta  3, 1310 Ribnica.

8. Datum in način odpiranja vlog:

 • sreda, 19. april 2017 ob 9. uri 15 minut v pisarni Občine Ribnica z oznako M22,
 • odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

 • 8 dni po  sprejeti odločitvi.

10. Podajanje dodatnih informacij v zvezi z razpisno dokumentacijo:

 • razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si,
 • dodatne informacije od  5.  do 13. aprila 2017 daje Nevenka Turk Kraljič, dosegljiva na telefonski številki 01/837-20-08.

 

Številka: 41010-0002/2017
Datum:   31. 3. 2017

 

Jože Levstek
Župan

priponka_pdf Javni razpis LPŠ 2017

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 NAVODILO

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 VZOREC POGODBE

word-priponka Pravilnik o sofinanciranju športa, OS 16. 6. 2016

word-priponka Letni program športa 2017

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12)

J A V N I   R A Z P I S
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oz. njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi določil in strokovnih meril Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12). Pravilnik z merili je priloga razpisne dokumentacije.
5. Okvirna vrednost sredstev razpisa je 25.000 EUR.
6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskega leta 2017, upoštevaje plačilne roke, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda ter samostojni kulturni ustvarjalci (nepoklicni), katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Ribnica,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v občini Ribnica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti obvezno podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Ribnica (vložišču), Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine (www.ribnica.si).
9. Rok in način prijave: Pisne prijave na prijavnih obrazcih, z vsemi obveznimi prilogami, morate predložiti najkasneje do petka, 31. 3. 2017 do 11. ure na naslov Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (glavna pisarna), v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in pripisom »Javni razpis LJUBITELJSKA KULTURA 2017 – NE ODPIRAJ«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 3. 2017 ob 11.15, v pisarni Oddelka za družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo prisostvovati predstavniki društev, javnih zavodov oz. vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
11. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Ribnica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
12. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, Oddelku za družbene dejavnosti pri Metki Tramte, telefon 01/837-20-23, e-pošta: metka.tramte@ribnica.si.

Številka: 41010-0001/2017
Ribnica, 28. 2. 2017

ŽUPAN
Jože Levstek

priponka_pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2017

Klikni za ogled panorame Ribniške doline