Obvestilo o končanem natečajnem postopku

»Skladno z drugim in tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami in dopolnitvami) občina Ribnica objavlja naslednje

 Obvestilo o končanem natečajnem postopku

 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne zadeve v  občinski upravi občine Ribnica, objavljen na spletni strani in oglasni deski občine dne  07.09.2018  ter na Zavodu RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, ima pravico pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v gradiva izbirnega postopka in v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev.

 Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št. 041 686 199, pri mag. Editi Dobaj.«

 

 

Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda – Glasbena šola Ribnica

Številka: 1002-3/2016

Datum: 11.9.2018

ZADEVA: Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Zaradi odstopa predstavnice ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica s funkcije članice sveta, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje nadomestnega člana v svetu zavoda.

Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata o strinjanju z imenovanjem, ki je dosegljivo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko zaporedoma imenovana največ dvakrat.

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 18.9.2018.

priponka_pdf Soglasje kandidata

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Jože Tanko l.r.

 

 

Prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za splošne zadeve

priponka_pdf Višji svetovalec za splošne zadeve

Prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za pravne zadeve

priponka_pdf Svetovalec za pravne zadeve

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarne dejavnosti

JR 2018

JR 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JR 2018 navodilo za izponjevanje

Priloga JR – varstvo osebnih podatkov 2018

Potrdilo o razveljavitvi prostega delovnega mesta preko portala e-VEM

Spoštovani,

sporočamo vam, da smo dne, 29.5.2018 razveljavili sporočilo o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela za: SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE – M/Ž, z registrsko številko NC95497.

 Razveljavljeno prosto delovno mesto lahko poiščete in izpišete preko elektronskih storitev Zavoda: eStoritve ZRSZ \ POSREDOVANJE KANDIDATOV NA PROSTA DELOVNA MESTA IN JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST (ePDM) \ VPOGLED V ARHIV VAŠIH PROSTIH DELOVNIH MEST, KI STE JIH ZAVODU SPOROČILI V ZADNJIH DVEH LETIH.

 Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

 e Storitve

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 

JAVNI RAZPIS – fasade 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

priponka_pdf JAVNI RAZPIS – fasade 2018

word-priponka JAVNI RAZPIS – fasade 2018

Objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas – Svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

Številka:

Datum: 25.4.2018

 

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) objavlja OBČINA RIBNICA prosto uradniško delovno mesto za določen čas

SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri;
 • najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo druge bolonjske stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu so:

 •   izvedba, koordiniranje in nadzor dela na področju pravnih in premoženjsko pravnih zadev,
 •   pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 •   premoženjsko in pravno svetovanje drugim notranjim organizacijskim enotam občine,
 •   vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji in vodenje zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji,
 •   pripravljanje gradiva za OS in delovna telesa OS s področja premoženjsko pravnih zadev,
 •   priprava pogodb v zvezi z razpolaganjem, pridobivanjem in upravljanjem premoženja,
 •  priprava in pregled pogodb, ki jih sklepa občina,
 •  priprava vsebine objav prodaje nepremičnin po izbranih metodah razpolaganja,
 •  preverjanje skladnosti občinskih predpisov in drugih dokumentov z zakonskimi določili,
 •   sodelovanje na sejah OS in sejah njegovih delovnih teles,
 •   opravljanje del v zvezi s sodnimi postopki občine,
 •  zastopanje pri geodetskih meritvah,
 •   opravljanje drugih del podobne zahtevnosti.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da izpolnjuje pogoje glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • da izpolnjuje pogoj delovnih izkušenj s podrobnim opisom, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ribnica, pridobitev podatkov iz kazenske evidence in evidence pristojnega sodišča, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil.

Pravice in obveznosti izbranega kandidata se bodo določile glede na uradniški naziv Svetovalec II za premoženjsko pravne zadeve.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev (oz. do vrnitve javne uslužbenke, odsotne zaradi porodniškega dopusta ter nege in varstva otroka) ALI za čas odsotnosti javne uslužbenke, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Formalno nepopolne in prepozne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat  naj vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:«prijava na javno objavo – Svetovalec za premoženjsko pravne zadeve« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri, obvestilo o končanem postopku pa bo objavljeno na spletni strani Občine Ribnica (www.ribnica.si).

Dodatne informacije  lahko dobite vsak delovni dan na tel. št 01/837 20 10, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Občina Ribnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS – ŠPORT

priponka_pdf Javni razpis – šport

priponka_pdf Javni razpis – navodilo

priponka_pdf LPŠ 2018

priponka_pdf Odlok o sofinanciranju LPŠ

word-priponka Razpisna dokumentacija – prva stran

word-priponka Razpisna dokumentacija 2018

word-priponka Vzorec pogodbe

Javni razpis – ljubiteljska kultura 2018

priponka_pdf Razpis ljubiteljska kultura 2018

priponka_pdf Pravilnik

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 2018

word-priponka Razpisna dokumentacija 2018

Klikni za ogled panorame Ribniške doline