Sklep o začetku postopka OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/12) sprejema župan Občine Ribnica

priponka_pdf Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2013-2016 (za občino Ribnica, Sodražica in Loški Potok)

priponka_pdf Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013-2016

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz lokalnega – vaškega vodovoda Studenčevka – Sušje

Občina Ribnica na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi ( Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) seznanja vse uporabnike vodovodnega sistema Studenčevka – Sušje s poročilom o kvaliteti pitne vode za leto 2011.

priponka_pdf Poročilo o kvaliteti pitne vode ( vodovod Studenčevka – Sušje)

Občinski prostorski načrt Občine Ribnica

priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica – TEKSTUALNI DEL, odlok

priponka_pdf Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN Ribnica 07), Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta
priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica, PRIKAZ STANJA PROSTORA – tekstualni del

 

Kartografski del OPN Občine Ribnica – VSEBINA

 

I. Strateški del OPN
priponka_pdf 1. zasnova prostorskega razvoja občine
priponka_pdf 2. zasnova gospodarske javne infrastrukture
priponka_pdf 3. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, prikaz okvirnih območji naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve
priponka_pdf 4.a usmeritve za razvoj v krajini
priponka_pdf 4.b usmeritve za zaščito in reševanje
priponka_pdf 5. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

II. Izvedbeni del OPN
priponka_pdf 1. Pregledna karta občine Ribnica z razdelitvijo na liste
priponka_pdf 2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz območji enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
4. Prikaz območji enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
5. Prikaz območji enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov
6. Legenda

Podrobnejše informacije o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica in celoten kartografski del lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ribnica.

Gradnja vrtca Ribnica

Občina Ribnica bo v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici. Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka.

Celovito informacijo o investiciji najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Gradnja vrtca Ribnica

Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 70/2008 ZVO – 1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12 )župan Občine Ribnica z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni objavi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pr_8 – Inotherm

priponka_pdf Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

priponka_pdf Dopolnjen osnutek odloka

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Pregled cestnih povezav

priponka_pdf Zgibanka

Občina Ribnica je na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009), dne 6. 6. 2012, v sejni sobi Občine Ribnica, izvedla javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta - Pr_8 – Inotherm.

priponka_pdf Zapisnik javne obravnave

Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami – napoved posveta

 

 

PREPOZNAVANJE NARAVNIH ČISTILNIH SISTEMOV TUDI V JUGOVZHODNI SLOVENIJI

 

Narava je v svoji zgodovini razvila mnogo sistemov, ki brezhibno opravljajo funkcije preskrbe. Eden izmed zelo prepoznanih sistemov je tudi naravni čistilni sistem, to so močvirja, mlake, naravni peščeni filtri, naravne vegetacijske pregrade, ki zelo uspešno čistijo vodo in tla in preprečujejo širjenje onesnažil. V okviru projekta Ekoremediacije v Jugovzhodni Sloveniji, ki ga vodi Razvojni center  Novo mesto d.o.o.,  so bile izdelane analize lokalnih specifičnosti ekoremediacij po občinah. Izkazalo se je, da imajo  občine Jugovzhodne Slovenije velike težave z odpadno vodo, s sušami in poplavami, s prašnimi delci, z obremenitvami tal zaradi nitratov ter s plazovi. Ugotavljamo, da bi lahko mnogo problemov rešili na način, da bi ljudje poznali naravne čistilne sisteme in bi jih bolj uporabljali v vsakdanjem življenju. Prav zato so v okviru tega projekta izdelane učne poti z vsebinami ekoremediacij, da bodo ljudje bolje poznali vrste naravnih čistilnih sistemov in njihove možnosti rabe. Ker pa je potrebno, da se bodo te vsebine širše razvile v regiji, se bodo oblikovala razvojna jedra za ekoremediacije na Kočevsko-Ribniškem, Belokranjskem in Novomeškem območju.

S ciljem, da rezultate projekta in nove priložnosti, ki jih daje projekt Ekoremediacije v Jugovzhodni Sloveniji predstavimo širše, organiziramo posvet, dne 30.05.2011 v prostorih šole: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Na posvetu bodo sodelovali izvajalci projekta, predstavniki občin Jugovzhodne Slovenije, podjetij, izobraževalnih ustanov in mladi. Ker je projekt usmerjen v razvijanje novih priložnosti za občine Jugovzhodne Slovenije, bomo osvetlili bodoče razvojne aktivnosti na temelju lokalnih specifičnosti in možnosti občin za razvoj na temelju ekoremediacij.

Vabilo za posvet bo objavljeno na spletni strani: www.erm-jvs.si.

 Zapisala: dr. Ana Vovk Korže, IPVO

 

Razvojni center Novo mesto

Svetovanje in razvoj, d.o.o.

Ljubljanska cesta 26 – 8000 Novo mesto, Slovenija

Tel.: + 386 (7) 6000 993, Fax: +386 (7) 337 29 81

E: mailto:vesna.maksimovic@rc-nm.siW: http://www.rc-nm.si

Priprava OPPN Prigorica Pr_8

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr)) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS 37/2000, 58/2003) je župan Občine Ribnica dne 20. 3. 2012 sprejel

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8

Kartografski del Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica – delovno gradivo

V spodnji priponki se nahaja kartografski del Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica, kot grafični del delovnega gradiva 8. redne seje Odbora za okolje.

priponka_pdf Kartografski del – delovno gradivo

Stališča do pripomb in predlogov javnosti – OPPN severna servisna cesta II. etapa

Na podlagi 60. člena v povezavi s 6. odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 16. člen Statuta Občine Ribnica  (Ur.l. RS, št. 37/00 in 58/03), je Občinski svet Občine Ribnica na svoji 9. redni seji dne 15.3.2012 sprejel

 SKLEP

o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

 

  1. člen

 Sprejmejo se stališča do pripomb dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa, ki je potekala od 7. novembra do vključno 8. decembra 2011.

2. člen

Sklep se objavi v svetovnem spletu in na krajevno običajen način in prične veljati naslednji dan po objavi.

S pisnim obvestilom se seznani lastnice in lastnike zemljišč z njihovimi pripombami in predlogi, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.

Dostop do vseh zavzetih stališč občinskega sveta na podane pripombe je na voljo na spletni strani Občine Ribnica  (www.ribnica.si).

Številka: 350-0004/2010

Datum: 15. 3. 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Župan

Jože Levstek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

V spodnji priponki najdete stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen OPPN za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa, ki jih je Občinski svet Občine Ribnica sprejel na 9. redni seji, dne 15. 3. 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                           

priponka_pdf Stališča do pripomb in predlogov javnosti

                                                                                                                           

                                                                                   

                                                                                                                  

            

Klikni za ogled panorame Ribniške doline