8. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 4.5.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

8.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  12.5.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje in 3. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 7. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 3. izredne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude s 7. redne seje

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2015 – hitri postopek

priponka_pdf Predlog sklepa in uvodna stran

priponka_pdf Odlok o zaključnem računu 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Realizacija NRP

priponka_pdf Prerazporeditve 2015

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Športni center Ribnica

priponka_pdf Kulturni dom TVD Partizan

priponka_pdf Računovodski izkazi

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

priponka_pdf Izjava o notranjem nadzoru javnih financ

3. Odlok o javnem glasilu Občine Ribnica, 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev Odloka o Rešetu 2016

priponka_pdf Odlok

Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Obvezna razlaga

priponka_pdf Odlok o varstvu virov pitne vode

5. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

6. Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2016

priponka_pdf (Letni program športa za leto 2016

7. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Obrazložitev RCERO

priponka_pdf Dopis

priponka_pdf Elaborat

8. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev – cene storitev

priponka_pdf Obrazložitev – cen zbiranja

priponka_pdf Elaborat

9. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev cen storitev GJS čiščenja in odvajanja

priponka_pdf Obrazložitev cen storitev GJS čiščenja in odvajaja kom odpadne vode JKP Komunala

priponka_pdf Elaborat

10. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

priponka_pdf Dopolnitev načrta

11. Premoženjsko pravne zadeve:

11.1 Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/24 k.o. 1615-Podpoljane

11.2 Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1388/33 k.o. 1625- Ribnica

11.3 Ukinitev statusa javnega dobra na delu parc. št. 1437/7 k.o. 1625-Ribnica

priponka_pdf Premoženjsko pravne zadeve

12. Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

priponka_pdf Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

13. Imenovanje predsednika Statutarno pravne komisije

priponka_pdf Imenovanje predsednika SPK

14. Podpora predlogu novele Zakona o davčnem potrjevanju računov

priponka_pdf Podpora predlogu novele Zakona o davčnem potrjevanju računov

15. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Poročilo o delu NO v letu 2015

16. Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora Občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Plan NO za leto 2016

17. Seznanitev s poročilom PP Ribnica za leto 2015

18. Seznanitev s poročilom MIR za leto 2015

Pobude, predlogi in vprašanja

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

-          Direktorji javnih zavodov in javnih podjetij

-          Komandir PP Ribnica

-          Vodja MIR

-          Uroš Kobe, Matrika ZVO d.o.o.

-          Vida Mihelčič

 

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 18.4.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

3.      izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  21.4.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

  1. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ribnica

Obrazložitev sklica izredne seje:

Svet zavoda Vrtec Ribnica je zaprosil za obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja vrtca. V skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. , 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-odl. US in 47/15) mora lokalna skupnost svoje mnenje posredovati v roku 20 dni od prejema zaprosila, ta rok pa poteče 28.4.2016. Zaradi navedenega sklicujem v skladu z določili poslovnika izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica.

 

Sklep KMVVI boste prejeli naknadno.

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek L.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Poziv Sveta zavoda Vrtec Ribnica

 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 3.2.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

7.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  11.2.2016,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 6. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude s 6. redne seje

2. Seznanitev z odstopom članice občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta

priponka_pdf Seznanitev z odstopom članice OS in potrditev mandata nadomestnemu članu OS

3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2016, 2. obravnava

priponka_pdf Odlok o proračunu 2016 – uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2016

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

4. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ribnica, 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Predlog Odloka o sodelovanju in koncesiji GJS RCERO

priponka_pdf Preračun stroškov

priponka_pdf Pravno mnenje

5. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Predlog Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana

6. Letni program športa v občini Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2016

7. Razvoj širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica

priponka_pdf Obrazložitev

8. Pobude, predlogi in vprašanja

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

-          Bojan Trdan, JKP Komunala d.o.o.

-          Igor Petek, SNAGA Javno podjetje d.o.o.

-          Andrej Drole, APR Poslovno svetovanje d.o.o.

Seje delovnih teles Občinskega sveta v januarju in februarju 2016

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V JANUARJU IN FEBRUARJU 2016

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

28.1.2016   ob 20.00

Odbor   za kmetijstvo

28.1.2016   ob 18.00

Odbor   za okolje in prostor

28.1.2016   ob 18.00

Statutarno-pravna   komisija

1.2.2016   ob 18.30

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

1.2.2016   ob 20.00

Odbor   za družbene dejavnosti

28.1.2016   ob 19.00

Odbor   za finance

2.2.2016   ob 19.00

 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 14.12.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

6.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  22.12.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 5. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 1 dopisne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude 5. seje

2. Odlok  o proračunu Občine Ribnica za leto 2016, 1. obravnava

priponka_pdf Odlok o proračunu za leto 2016 – Uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2016

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2016

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016

3. Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Sklep odbora za gospodarstvo

4. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju za leto 2016

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitev

priponka_pdf Sklep o začasnem financiranju

priponka_pdf Splošni del proračuna-ZF 2016

priponka_pdf Posebni del proračuna-ZF 2016

5. Prekategorizacija in oddaja občinskega stanovanja v najem

priponka_pdf Prekategorizacija stanovanja

priponka_pdf Sklep Odbora za gospodarstvo

6. Predlog za imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD

priponka_pdf Imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD

7. Seznanitev  s Sporazumom o zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave      določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali      odstranjevanja komunalnih odpadkov št. 1/2015

priponka_pdf Obrazložitev-seznanitev s sklenitvijo sporazuma

priponka_pdf Obrazložitev podelitve koncesije Snagi za Ribnico – JKP Komunala

priponka_pdf Seznanitev s sporazumom

8. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Sklep KMVVI k 6. točki dnevnega reda bodo člani OS prejeli naknadno.

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          Bojan Trdan, JKP Komunala d.o.o.

-          Igor Petek, SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Seje delovnih teles v mesecu decembru

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V MESECU DECEMBRU 2015

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

9.12.2015   ob 19.00

Odbor   za kmetijstvo

9.12.2015   ob 17.30

Odbor   za okolje in prostor

10.12.2015   ob 18.00

Statutarno-pravna   komisija

7.12.2015   ob 19.00

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7.12.2015   ob 20.00

Odbor   za družbene dejavnosti

10.12.2015   ob 17.00

Odbor   za finance

10.12.2015   ob 19.00

 

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 11.10.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

5.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  19.11.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 4. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja, predloge in pobude s 4. redne seje

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015, hitri postopek

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka o rebalansu proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Prerazporeditve

3. Odlok  o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center, 1. obravnava

priponka_pdf Odlok o prenehanju JZ RZC

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – kmetijstvo

priponka_pdf Pravilnik kmetijstvo – čistopis

priponka_pdf Pripombe EK

5. Sklep  o sprejemu stališč do pripomb na javno razgrnjen odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica- spremembe št. 1

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Stališča do pripomb in predlogov

priponka_pdf Sklep o sprejetju stališč

priponka_pdf PRILOGA št. 1

priponka_pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

6. Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o ustanovitvi komisije za Rome

7. Sklep o vrednosti točke za NUSZ na območju občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2016

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014

priponka_pdf Delno povračilo stroškov volilne kampanje

9. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1671/9, k.o. 1616-Velike Poljane

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

10. Imenovanje  direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Imenovanje direktorja Rokodelskega centra Ribnica

11. Imenovanje nadomestnega člana sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Imenovanje člana sveta OŠ Ribnica

12. Razrešitev  člana Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje nadomestnega člana

priponka_pdf Razrešitev člana odbora za družbene dejavnosti

13. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Prilogi k 5. točki dnevnega (Priloga 1 in Odlok) sta dosegljivi tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r

Župan

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          AREALINE d.o.o., spela.gosak@arealine.si

Seje delovnih teles občinskega sveta v mesecu novembru 2015

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V MESECU NOVEMBRU 2015

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

4.11.2015   ob 19.00

Odbor   za kmetijstvo

4.11.2015   ob 17.30

Odbor   za okolje in prostor

5.11.2015   ob 19.00

Statutarno-pravna   komisija

9.11.2015   ob 19.00

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.11.2015   ob 18.00

Odbor   za družbene dejavnosti

10.11.2015   ob 17.00

Odbor   za finance

10.11.2015   ob 19.00

 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 23.9.2015

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  4.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  1.10.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 3. rdne seje OS

priponka_pdf Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov s 3. redne seje

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Obrazložitev pripravljalca OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Stautarno pravna Komisija

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – KMETIJSTVO

priponka_pdf Sklep – Odbor za kmetijstvo

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

4. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o določitvi cen storitev JKP Komunala Ribnica d.o.o.

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

5. Predstavitev in potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno  vodo SORIKO«

priponka_pdf IP So-Ri-Ko

priponka_pdf PIZ-Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO

priponka_pdf Priloge

priponka_pdf Predlog sklepa SORIKO

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar-junij 2015

priponka_pdf Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

7. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/6 k.o. 1615-Podpoljane

8. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2247/30 k.o. 1618-Vinice

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

priponka_pdf Sklep – Odbor za gospodarstvo

9. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

priponka_pdf Imenovanje predstavnikov v svet Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

11. Razrešitev člana sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Razrešitev člana sveta OŠ Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

12. Občinske nagrade in priznanja za leto 2015

13. Izstop Občine Ribnica iz Združenja občin Slovenije

priponka_pdf Izstop Občine Ribnica iz ZOS-a

14. Pobude, predlogi in vprašanja

Prosimo, da z gradivom pod 12. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

-          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

-          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Seje delovnih teles Občinskega sveta v mesecu septembru 2015

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V MESECU SEPTEMBRU 2015

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

dopisna   seja 18.9.2015 od 8.00 do 12.00

Odbor   za kmetijstvo

16.9.2015   ob 18.00

Odbor   za okolje in prostor

17.9.2015   ob 19.00

Statutarno-pravna   komisija

14.9.2015   ob 18.00

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14.9.2015   ob 19.30

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline