ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribniške promenade

priponka_pdf ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada

priponka_pdf Seznam NUP

Smernice  Mnenja
Smernice_MO

Smernice_MK

Smernice_ZRSVN

Smernice_ARSO_odstop vloge

Smernice_ARSO

Smernice_seznam NUP

Smernice_TELEKOM

Smernice_OBČINA RIBNICA

Smernice_ELEKTRO LJ

Smernice_KOMUNALA RIBNICA

Smernice_HYDROVOD

Odločba o obveznosti CPVO

Mnenje_TELEKOM

Mnenje_OBČINA RIBNICA

Mnenje_ELEKTRO LJ

Mnenje_KOMUNALA RIBNICA

Mnenje_HYDROVOD

Mnenje_DRSV

Mnenje_MO

Mnenje_MK

 Grafične priloge  Hidrološke hidravlične analize
Priloga 01

Priloga 02

Priloga 03

Priloga 04.1

Priloga 04.2

Priloga 04.3

Priloga 05.1

Priloga 05.2

Priloga 06

Priloga 07

RI-2_nevarnost_stanje

RI-2_razredi_nevarnosti_stanje

RI-2_nevarnost_ukrep

RI-2_razredi_nevarnosti_ukrep

Tehnično poročilo OPPN RI-2

Letna poročila javnih zavodov za leto 2016

Letno poročilo in računovodski izkazi Knjižnice Miklova hiša

Poslovno poročilo Rokodelskega centra Ribnica

Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

Poslovno poročilo Glasbene šole Ribnica

Računovodsko poročilo Glasbene šole

Računovodski izkazi Glasbene šole

Realizacija fin. načrta Glasbene šole

Letno poročilo Vrtca Ribnica

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

Letno poročilo Lekarne Ribnica

Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/95, 27/02, 110/02 in 15/03) 7. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji, 9. 3. 2017, sprejel Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017. Dokument je dostopen na spodnji povezavi.

priponka_pdf Letni program športa 2017

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 10. 3. 2017, v občinah Ribnica in Sodražica izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o vaškem vodovodnem sistemu Studenčevka Sušje

Občini Ribnica in Sodražica obveščata vse uporabnike pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema Studenčevka Sušje, da je zdravstveno neustrezna.

Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene pred uporabo prekuhavati.  Ukrep prekuhavanja velja za porabnike pitne vode v naseljih Vinice, Zapotok, Sušje in Slatnik

Obvestilo velja do preklica!

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Številka: 1100-1/2017
Datum: 28. 2. 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 SVETOVALEC ZA ŠPORT

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljen strokovni izpit za strokovne delavce v športu;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovno področje:

-   vodenje športnega centra s pripadajočimi športnimi objekti in površinami,
-   načrtovanje, organiziranje in vodenje športnih prireditev,
-   samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov,
-   upravljanje s športnimi igrišči, priprava pogodb za oddajanje igrišč v upravljanje ali najem,
-   oddajanje poslovnih prostorov in športnih objektov v najem,
-   priprava urnikov,
-   trženje, marketing in promocija športa ter športnih objektov in površin v občini,
-   določanje hišnega reda ter spremljanje izvajanja le-tega,
-   sodelovanje in koordinacija dela s klubi in drugimi uporabniki in najemniki,
-   načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
-   sodelovanje pri izvajanju nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov,
-   vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
-   vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
-   izdajanje soglasij za prireditve,
-   sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih športu,
-   sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prijave na javne razpise,
-   izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
-   opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu župana, podžupana in direktorja.

Kandidat, ki se bo prijavil na natečaj, mora v vlogi navesti potrebne podatke in priložiti izjavo oz. izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe za zasedbo razpisanega uradniškega delovnega mesta z navedbo stopnje in smeri izobrazbe in datumom diplomiranja,
 • da izpolnjuje pogoj najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj s podrobnim opisom, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • da ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • da ima opravljen strokovni izpit  strokovnih delavcev v športu,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po  uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ribnica, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z navedenimi strokovnimi izpiti.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu , za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24-06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-Odl. US (48/09-popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalca za šport opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Športnem centru Ribnica in v drugih objektih v lasti Občine Ribnica. Delo je dvoizmensko, delovni čas je razporejen na šest delovnih dni v tednu, po potrebi pa tudi v nedeljo.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo:«za javni natečaj – svetovalec za šport« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 01/837 20 03, kontaktna oseba Gordana Tekavčič.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Občina Ribnica

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12)

J A V N I   R A Z P I S
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oz. njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi določil in strokovnih meril Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12). Pravilnik z merili je priloga razpisne dokumentacije.
5. Okvirna vrednost sredstev razpisa je 25.000 EUR.
6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskega leta 2017, upoštevaje plačilne roke, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda ter samostojni kulturni ustvarjalci (nepoklicni), katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Ribnica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v občini Ribnica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti obvezno podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Ribnica (vložišču), Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine (www.ribnica.si).
9. Rok in način prijave: Pisne prijave na prijavnih obrazcih, z vsemi obveznimi prilogami, morate predložiti najkasneje do petka, 31. 3. 2017 do 11. ure na naslov Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (glavna pisarna), v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in pripisom »Javni razpis LJUBITELJSKA KULTURA 2017 – NE ODPIRAJ«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 3. 2017 ob 11.15, v pisarni Oddelka za družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo prisostvovati predstavniki društev, javnih zavodov oz. vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
11. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Ribnica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
12. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, Oddelku za družbene dejavnosti pri Metki Tramte, telefon 01/837-20-23, e-pošta: metka.tramte@ribnica.si.

Številka: 41010-0001/2017
Ribnica, 28. 2. 2017

ŽUPAN
Jože Levstek

priponka_pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2017

Evidenca evidenčnih naročil nad 10.000 evrov (2016)

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo evidenco evidenčnih naročil nad 10.000 evrov.

priponka_pdf Naročila med 10.000-20.000 oz 40.000

Popolna zapora občinskih cest in parkirišč v naselju Ribnica (25. 2. 2017)

Obveščamo vas, da bodo v soboto, 25. 2. 2017 od 13. do 18. ure v osrednjem delu mestnega naselja Ribnica zaradi SPREVODA PUSTNIH MASK zaprte občinske ceste in parkirišča.
V času popolne zapore dostop do centra naselja Ribnice za vozila ne bo mogoč. Za ostale ulice in za okoliške kraje pa bo možen dostop po vzporednih cestah.
Linijski avtobusni potniški promet bo preusmerjen na Merharjevo ulico, kjer je urejeno in označeno začasno avtobusno postajališče.
Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Območje zapore cest v naselju Ribnica

Začasno avtobusno postajališče – Merharjeva ulica

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 20. 2. 2017, v občini Dobrepolje, Loški Potok in Velike Lašče izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline