Plakatna mesta in način plakatiranja – referendum ZZZDR-D

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za izvedbo zakonodajnega referenduma – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 2247/30 k.o. Vinice

Številka: 478-7/2013

Datum: 18.11.2015

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:

 parc. št. 2247/30 v izmeri 58 m2 k.o. 1618 – Vinice

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani

Poziv občankam in občanom občine Ribnica k posredovanju predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani

Okrožno sodišče  v Ljubljani je skladno z določbo 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) objavilo v Uradnem listu št. 81/2015 poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. V skladu s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča Slovenije je za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani določenih 350 sodnikov porotnikov, ki jih bo izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Sodniki porotniki so imenovani v sorazmerju s številom prebivalcev občine glede na število prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Za območje občine Ribnica je predvidenih 5 sodnikov porotnikov.

priponka_pdf Poziv za sodnike porotnike

priponka_pdf IZJAVA – Sodniki porotniki

 

Obvestilo MIR-a o meritvah hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 16.11.2015  času od 6.00 do 13.00 ure izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na območju občin Sodražica, Velike Lašče, Ribnica in Dobrepolje.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

Urniki vadbe v ŠCR

priponka_word Urnik GALERIJA

priponka_word Urnik PARTER

priponka_word Urnik BAZEN

 

 

 

Poziv za predlaganje članov sveta območne izpostave JSKD Ribnica

Poziv za predlaganje članov sveta območne izpostave JSKD Ribnica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v občini Ribnica, da predlagajo kandidate za člane sveta Območne izpostave JSKD Ribnica.

Predlogi naj vsebujejo: ime in priimek kandidata, naslov stalnega bivališča, kratek opis dosedanjih dejavnosti, ki opravičujejo kandidaturo. V svet Območne izpostave JSKD Ribnica bodo predlagani trije (3) kandidati iz občine Ribnica, v svet pa jih bo imenoval direktor JSKD.

Predloge dostavite na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica do 7.12.2015 do 12. ure, v zaprti kuverti z oznako »Območna izpostava JSKD«.


Jože Tanko l.r.
predsednik

Brv v Gaberju pri Prigorici obnovljena

Občina Ribnica in Krajevna skupnost Dolenja vas sta obnovila leseno brv v Gaberju pri Prigorici, ki poslej znova povezuje bregova potoka Ribnica in krajanom omogoča varen prehod.

Obnovljena brv premošča strugo Ribnice v dolžini 27 m in je kot doslej namenjena pešcem ter kolesarjem, ki želijo prečkati pomembno povezavo Prigorice z Gaberjem, kjer se nahajata opuščeni mlin in žaga ter del naselja. Sredstva za obnovo so bila zagotovljena v občinskem proračunu na postavki, ki je namenjena za investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas.

Obnovljena brv je dolga 27 m in široka 1,5 m

Nova gaberska brv je zgrajena iz hrastovine s kamnito-betonskimi nosilnimi stebri in v največji možni meri ohranja uporabne dele stare konstrukcije. Z novim, sodobnejšim in varnejšim načinom gradnje se nadomešča dotrajano kovinsko ograjo in odslužene hrastove mostnice, ki so bile po oceni stare okoli 20 let. Obnovitvena dela v skupni vrednosti nekaj več kot 19 tisoč evrov je za Občino Ribnica izvedlo gradbeno podjetje Leles d. o. o. iz Lepovč, ki je bilo izbrano kot najugodnejši izvajalec del.

S prenovo brvi v Gaberju in ureditvijo dostopne steze se bistveno izboljšuje varnost prehoda čez strugo, ki je zaradi gorvodne zajezitve na tem delu precej široka in je v preteklosti služila gospodarskim namenom.

Obvestilo o spremembi poslovnega časa

Rekreacijsko plavanje v ŠC Ribnica

Športni center Ribnica obvešča, da je bazen za rekreacijsko plavanje odprt med delavniki od 20. do 21. ure,
ob sobotah od 17. do 19. ure in nedeljah od 15. do 17. ure.

 

Vabljeni!

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor Majnikova ulica 3

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi z drugo alinejo 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G, 50/14, 90/14 –ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Ribnica namerava nepremično premoženje oddati v brezplačno uporabo po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet  brezplačne uporabe je poslovni prostor – garderoba na modrem vhodu, v pritličju stavbe št. 225, na naslovu Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica (stari vrtec), v izmeri cca. 50 m2.

Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline