Preventivna akcija Bodi preViden

Pričetek akcije Bodi preViden – Usklajeni preventivni dogodki za večjo
varnost pešcev v 40 slovenskih občinah 1. oktobra 2015

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica, skupna občinska redarska služba MIR
in Policijska postaja Ribnica sodelujejo v preventivni akciji Bodi preViden Javne agencija RS za varnost
prometa – Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ob pričetku nacionalne akcije PEŠCI
pripravlja več preventivnih dogodkov na lokalni ravni.

V 40 slovenskih občinah, med katerimi je tudi ribniška, bodo tako prvič hkrati potekale dejavnosti, ki
z opozarjanjem na varnost pešcev na lokalni ravni, osveščanje glede ustreznega ravnanja voznikov in
pešcev pomembno prispevajo k varnosti. Skupno se bo danes razdelilo kar 5.000 odsevnikov za večjo
varnost pešcev, skoraj 50.000 različnih preventivnih gradiv, sodelovalo pa bo preko 120 prostovoljcev.

V Ribnici bomo izvajali naslednje aktivnosti:
- osveščanje pešcev in ostalih udeležencev v prometu glede uporabe odsevnikov
- v času akcije želimo z koordiniranimi prehajanji pešcev čez prehod opozoriti voznike na upoštevanje pešcev znotraj naselij
- razdeljevanje odsevnih trakov in drugih odsevnikov izboljšati varnost pešcev
- opozarjanje in osveščanje pešcev o varnem in ustreznem ravnanju v prometu (hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko itd.)
- v bližini bodo predstavniki Policije in Občinskih redarstev izvajali tudi poostren nadzor nad ravnanjem voznikov ter opozarjanje pešcev

priponka_pdf AKCIJA BODI PREVIDEN – Sporočilo za javnost

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

priponka_pdf JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Javna dražba – Jelendol, Grčarice, Žlebič

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

priponka_pdf JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 201/1 k.o. Prigorica

priponka_pdf Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 201/1 k.o. Prigorica

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 2491/0 k.o. Gorenja vas

priponka_pdf Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 2491/0 k.o. Gorenja vas

OZS z županoma Ribnice in Loškega Potoka o medsebojnem sodelovanju

Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva (MOS) se je župan Ribnice sestal s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ), RC Kočevje Ribnica ter županom Loškega Potoka na temo gospodarskega stanja Slovenije, Ribnice in delovanja sistema OZS.

Ribniški župan Jože Levstek je pohvalil storitve OZS in OOZ Ribnica, saj je prepričan, da so v zborničnem sistemu na voljo strokovni ljudje, ki znajo in zmorejo pomagati in svetovati ob problemih podjetnikov in obrtnikov. »V Ribnici imamo še vedno okoli 400 obrtnikov in podjetnikov, ki pridno delajo in se trudijo, da bi doprinesli kaj Ribnici in OZS. Skupaj smo lahko močnejši in upam, da bomo s takšnim tempom nadaljevali še v naprej«, je zaključil Levstek.

Predstavniki OZS, OOZ Ribnica, RC Kočevje Ribnica in župana Ribnice ter Loškega Potoka o gospodarskem stanju Slovenije, Ribnice in delovanju sistema OZS

Predsednik OZS Branko Meh je povedal, da je za uspešno delovanje OZS bistvenega pomena dobro sodelovanje OOZ z lokalnim okoljem. »Če lokalno okolje podpira podjetnike in obrtnike, potem je mnogo lažje za vse nas.«
Podpredsednik OZS Ivan Meh je izrazil veselje, da v Ribnici in Loškem potoku podpirajo podjetnike in obrtnike, saj verjame, da to prinaša koristi za vse.

Direktor OZS Danijel Lamperger in Direktorica Razvojnega centra Kočevje Ribnica d. o. o. Milena Glavač sta se strinjala, da ima področje Ribnice velike potenciale za uresničitev projektov na področju kulturne dediščine in umetnostne obrti. Zato bodo v prihodnje prav gotovo združili moči tudi na tem področju.

Srečanje so zaključili z mislijo, da se kmalu spet sestanejo in se dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju, saj je idej in projektov veliko.

Povzeto po OZS

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi – izvedbeni del OPN Občine Ribnica – spremembe št. 1

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPnačrt ( Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13- skl.US, 76/14-odl. US in – ZUUJFO) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine RIBNICA – spremembe št. 1

 

I.

Občina Ribnica naznanja ponovno javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 1, ki ga je izdelala družba Arealine d.o.o., Novi trg 9, 6232 Postojna, pod št. projekta  P- -08/2014.

II.

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 23.9.2015 do 7.10.2015.  V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 30.9.2015, s pričetkom ob 16.00 uri.

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 7.10.2015 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na ponovno javno razgrnitev OPN-spremembe št. 1″.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.

 

 

Ribnica, 15.9.2015

Številka: 350-0007/2013

 

Župan Občine Ribnica

Jože Levstek

priponka_pdf Osnutek odloka

priponka_pdf Priloga št. 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji

Fizioterapija Primakni – premakni: dobrodelni pohod na Travno goro

Zdravstveni doma Ribnica in civilna iniciativa Fizioterapija Primakni – premakni vabi
na dobrodelni pohod na Travno goro,
ki bo v soboto, 19. septembra, z začetkom ob 10. uri iz različnih smeri.  Vabljeni!

priponka_pdf Fizioterapija PRIMAKNI – PREMAKNI

Poostren nadzor občinskega redarstva nad dolžnim ravnanjem lastnikov in skrbnikov psov

POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA NAD DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV

 

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj prijav zaradi psov, ki se prosto gibljejo po cestah, središčih naselij ter na drugih javnih površinah. Namen tega članka je predstaviti  obveznosti in pravice lastnikov in skrbnikov psov, ki izhajajo iz zakonodaje.

Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Z globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva psa.

Na vsaki javni površini (javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur), ko gremo s psom na sprehod, mora biti pes na povodcu. Prosto gibanje psa na javnih površinah za ostale uporabnike teh površin lahko predstavlja določeno nevarnost, zato zakon o zaščiti živali lastnikom psov nalaga obveznost, da morajo imeti pse na povodcih. Še zlasti na cestah, kjer psi, ki se prosto gibljejo, predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Skladno s prvo alinejo 3. točke drugega odstavka 5. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) je prepovedano na cestnem svetu javne ceste puščati živali brez nadzorstva. Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedeno določbo se za prekršek kaznuje z globo 1.000 eurov.

Poleg navedenega je potrebno na tem mestu opozoriti tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlogo, tako z vidika higiene in zdravja kot tudi estetike.  Žival ni naprava, ki jo lahko vključimo, ko jo potrebujemo ali izključimo kadar je ne potrebujemo. Ima svoje potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah za svojimi psi ni nadležno opravilo, pač pa je to naloga vsakega odgovornega lastnika psa.

Glede na povečano število prejetih obvestil bo občinsko redarstvo poostreno nadziralo dolžno ravnanje lastnikov oziroma skrbnikov psov.

Pes je najboljši človekov prijatelj in v sožitju z ljudmi živi že tisočletja. Poskrbimo torej,  da bo sobivanje psa in človeka tudi v prihodnosti prijetno, saj :

»O veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali.« (Mahatma Gandhi)

 

 Skupna občinska uprava                                                                                                    

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in  Velike Lašče

Javna dražba – prodaja nepremičnine v k.o. Grčarice

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo nepremičnine parc. št. 1702/13 k.o. 1631 Grčarice. Nepremičnina v naravi predstavlja nastanitveni in garažno-gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem v vasi Grčarice.

Javna dražba bo dne 29. 9. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana

priponka_pdf Javna dražba – prodaja nepremičnine v k.o. Grčarice

Klikni za ogled panorame Ribniške doline