Prometna študija območja mesta Ribnica

Občina Ribnica poziva vso zainteresirano strokovno javnost in občane, da na spodaj objavljeno prometno študijo za območje mesta Ribnica, na uradni elektronski naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si, posredujejo svoje pripombe in predloge.

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Prometni model

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Analize ostalih vrst prometa

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Mikroskopsko modeliranje

 

 

Otvoritev izgradnje II. faze vrtca

Ribnica, 26.9.2014

 

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014.

»Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.

Vrednost investicije (II. faza):                                                                              2.453.323,08 EUR (z DDV)

Sofinanciranje (Evropski sklad za regionalni razvoj):                                                1.352.202,68 EUR

Posojilo (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja):                                 515.000,00 EUR

 

Izvajalec: Riko d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana

Nadzornik: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

 

 

 

Javno naročilo gradnje – AGROMELIORACIJA BUKOVICA

priponka_wordJavno naročilo gradnje – AGROMELIORACIJA BUKOVICA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (parc. št. 3532/1 k.o. Goriča vas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G in 50/14) dne 1.9.2014, objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet razpolaganja je parc. št. 3532/1 v izmeri 469 m2 k.o. 1626-Goriča vas.

 

Neposredna pogodba se sklene v 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Otvoritev razstave »BRUNO d’ARCEVIA« v Rokodelskem centru Ribnica

Ribnica, 28. avgust 2014

 

OB ČAŠAH V SENČNICI | CALICI ALLA PERGOLA

OB ČAŠAH V SENČNICI | CALICI ALLA PERGOLA

Kaj in koliko se zgodi v 40-ih letih človeškega življenja? Veliko ali malo, vse je odvisno od glavnih igralcev v igri časa. Naše sodelovanje s pobrateno Občino Arcevia iz Italije je preseglo vse razlike, tako med nami kot med državama. Iz leta v leto se trudimo, da bi to sodelovanje krepili in dvignili na še višjo raven.

Zato se mednarodno sodelovanje uspešno razvija, občani Arcevie in Ribnice tkejo nove prijateljske vezi na področjih družbenih odnosov, športa in kulture. Vrhunec letošnje kulturne izmenjave je razstava del Bruna d’Arcevie, ki po pomembnosti prvič umešča naše kvalitetno kulturno sodelovanje tudi na državni nivo. Ribnica je postala sinonim za likovno ustvarjanje, zato smo se odločili, da vam predstavimo dela zelo znanega umetnika Bruna d’Arcevie, enega izmed največjih slikarjev, ki danes ustvarjajo v Italiji. Z njim nas je seznanil naš častni občan, g. Silvio Purgatori. Organizacija razstave je potekala tudi ob izdatni pomoči župana Arcevie, g. Andree Bomprezzija, ki z veseljem odpira nove poti našega nadaljnjega sodelovanja in utrjuje kulturno vez med občinama. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem lastnikom slik iz Italije, še posebej pa Rokodelskemu centru Ribnica za vso strokovno pomoč pri organizaciji tako pomembne razstave.

župan Jože Levstek

Razstava bo odprta od 28.8. do 25.9.2014.

 

Bruno d’Arcevia

 

slikar s hčerko in občinsko svetnico za kulturo in turizem Lauro Coppa, župan Jože Levstek, Petra in Al Vrezec, župan Občine Škofljica Ivan Jordan in podžupan Občine Ribnica Vinko Levstek

 

županov portret

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 611/212 k.o. 1616 – Velike Poljane v izmeri 2.884 m2

    parc. št. 1258/38 k.o. 1617 – Sušje v izmeri 6.709 m2

    parc. št. 1258/55 k.o. 1617 – Sušje v izmeri 461 m2

   (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 10.054 m2)

b) parc. št. 1702/7 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 787 m2

    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 6)

c) parc. št. 1702/6 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 804 m2

    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 7)

d) parc. št. 1700/7 k.o. 1631 –  Grčarice v izmeri 432 m2

    parc. št. 1701/3 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 177 m2

    parc. št. 1702/5 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 190 m2

    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 8)

e) parc. št 1700/8 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 420 m2

    parc. št. 1701/2 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 375 m2

    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 9)

f) parc. št. 1702/4 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 895 m2

    (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 12)   

g) parc. št. 1528/43 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 9.356 m2

   parc. št. *121 k.o.  1631 – Grčarice v izmeri 343 m2

   (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2

h) parc. št. 1528/45 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 6.480 m2

    parc. št. 1944/1 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 798 m2

    parc. št. 1945/1 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 1.063 m2

    parc. št. 1520/372 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 151 m2

    (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2)

 Nepremičnine pod točko 2. a) imajo status stavbnih zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri cca. 130m in v širino cca. 80m. Kompleks je primeren za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na severnem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop ima le parc. št. 611/212 k.o. Velike Poljane, zaradi česar je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto. Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212 k.o. Velike Poljane in sicer z elektriko in telekomunikacijskim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 35 m, javna kanalizacija ni izvedena.

Nepremičnine pod točkami 2. b) – 2. f) (zemljišča za gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne

ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Grčarice« (Ur.l. RS, št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2. g) in 2. h) (območje nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka ni možen direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

- izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) 95.100,00 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6 pod točko 2.b) 13.158,64 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7 pod točko 2.c) 13.442,88 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8 pod točko 2.d) 13.359,28 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9 pod točko 2.e) 13.292,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

- izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12 pod točko 2.f) 14.964,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

- izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 92.226,00 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

- izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h) 80.674,00 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek 16. septembra 2014, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete:

- pod 2.a) ob 12.00 uri

- pod 2.b – 2.f) ob 12.30 uri

- pod 2.g –  2.h) ob 13.30 uri

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje  na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 27.

11. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

-       izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),

-       notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

-       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,

-       davčno, matično in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:

- nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

- vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

- javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

- komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

 Občina Ribnica

 

                                                                                                      

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in  17. člena Statuta občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 24.6.2014 sprejel

priponka_pdf Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPPN Občine Ribnica – spremembe št. 1

Javna naznanilo – OPPN Ribniška promenada Ri_2 (Mala Mlaka)

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt ( Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP ( 106/2010 popr.), 43/2011-ZKC-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A in 109/12) in 32. člena Statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/12) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

 obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za območje Ribniška promenada Ri_2 (Mala Mlaka) v Ribnici  

 

I.

Občina Ribnica naznanja ponovno javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Ribniška promenada Ri_2 (Mala Mlaka) v Ribnici, ki ga je izdelala družba Arealine d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna, pod št. projekta U-03/2012, avgust 2014.

II.

Gradivo iz I. točke bo z vsemi prilogami javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 8. septembra 2014 do 7. oktobra 2014.

 

Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 17. septembra 2014, s pričetkom ob 16.00 uri.

 

III.

Območje urejanja OPPN Ribniška promenada zajema zemljišča in dele zemljišč parc. št. 929/3,  932,  935/8,  935/12, 935/15-del,  935/91-del,  935/95,  935/96,  935/97, 935/98-del,  935/172,  935/201, 935/202 in 1441/2-del, vse k.o. Ribnica.

Vplivno območje za navezavo na Grajsko pot:  935/15-del,  935/173-del,  939/3-del,  939/4-del, 939/5,  040/1-del,  940/2-del,  1435/12-del (Grajska pot), vse k.o. Ribnica.

Vplivno območje vodotoka (409 ZD):  1441/10-del,  1442/2-del in 935/98-del k.o. Ribnica.

Vplivno območje odvodnega jarka in infrastrukture: 935/2-del, 935/14-del, 935/17-del,  935/20-del, 935/24-del, 935/25-del, 935/80-del (stadion), 935/81- del in 1434/2-del (Cesta na Ugar) vse k.o. Ribnica.

V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

 

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 7.10.2014 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na javno razgrnitev OPPN Ri_2 (Mala Mlaka)”.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si. in na oglasni deski Občine Ribnica.

 

Ribnica, 19.8.2014

Številka: 350-0010/2011-8

 

                                                                                Župan Občine Ribnica

                                                                                     Jože Levstek

Lokalni energetski koncept Občine Ribnica

priponka_pdf Lokalni energetski koncept Občine Ribnica (35,2MB)

Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za lokalne volitve 2014

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za lokalne volitve 2014