Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 23. 9. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Javne razprave o Celostni prometni strategiji


Javne razprave o Celostni prometni strategiji

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument, sestavljen iz temeljito pretehtanih in realno zastavljenih trajnostnih ukrepov za večje zadovoljstvo in kakovost življenja vseh občanov. V ospredje postavlja človeka in ne vozila. Ne osredotoča se na izboljšanje zmogljivosti infrastrukture oziroma gradnjo.

V prvi meri želimo spodbujati občane, da se na pot večkrat odpravijo peš, s kolesom, uporabijo javni potniški promet ali se s sopotnikom oziroma v skupinah opravijo pot z avtomobilom. Priprava strategije je izhodišče za večjo urejenost okolice, ureditev peš con in kolesarske infrastrukture, povečano prometno varnost, manjše onesnaževanje zraka in stroške za mobilnost ter boljše možnosti za gospodarski razvoj. CPS temelji na vključevanju, sodelovanju različnih skupin in na objektivnem vrednotenju. Za nabor mnenj in predlogov občanov o prometni ureditvi smo že izvedli 1. in 2. javno razpravo.

Na prvi javni razpravi z naslovom »Trajnostna mobilnost, naša prihodnost« smo predstavili projekt CPS. Nato smo se z uporabo trajnostnih načinov potovanj odpravili na teren, in sicer peš ali pa s kolesom, in ob koncu svoje ugotovitve še analizirali.

Tudi druga javna razprava na temo »Skupni prostor brez ovir« je potekala na terenu. Sodelujoče so se za hip postavili v kožo slepih in slabovidnih meščanov. Preizkusili so, kako je premagati določeno pot z zavezanimi očmi in s pomočjo palice. Tako smo želeli opozoriti na pomembnost upoštevanja vseh udeležencev v prometu in prilagoditve infrastrukture za različne uporabnike. To pomeni enostavnejši dostop do pomembnih ustanov, kakor tudi lažje druženje, poslovanje ter bivanje nasploh.

Rezultati obeh javnih razprav bodo pomembno izhodišče za oblikovanje ukrepov, ki bodo izboljšali kakovost trajnostne mobilnosti v naši občini, zato vas lepo vabimo k sodelovanju in sooblikovanju Celostne prometne strategije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Redarji in inšpektorji na izobraževalni seminar v Ribnico

Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije je v sodelovanju z občinsko službo MIR, Občino Ribnica in Rokodelskim centrom Ribnica pripravilo strokovno izobraževanje, namenjeno predvsem občinskim in medobčinskim inšpektorjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Ur.l. RS št. 32/16; ZP-1J). S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J, je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju.

Zadnja novela zakona o prekrških, katere določbe se začnejo uporabljati v novembru, prinaša kar nekaj novosti pri delu prekrškovnih organov. Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, ki mu predseduje Cvetko Staniša, inšpektor občinskega MIR, je za pravočasno pripravo na spremembe organiziralo strokovno izobraževanje, ki ga je tokrat gostil MIR občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v prostorih Rokodelskega centra Ribnica. Udeležilo se ga je 50 občinskih inšpektorjev in redarjev iz cele Slovenije ter tudi predstavnika Policijske postaje Ribnica.

Društvo mestnih občinskih in medobčinskih inšpektorjev Slovenije je edino stanovsko združenje inšpektorjev lokalnih skupnosti, ki danes združuje več kot 70 občinskih inšpektorjev, ki izvajajo naloge inšpekcijskega nadzora v več kot 150 slovenskih občinah. Ena od temeljnih nalog društva, ki je bilo ustanovljeno 23. decembra 2003 v Mariboru, je vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti na področju inšpekcijskega nadzora v lokalnih skupnostih. Društvo je v času svojega delovanja postalo resen sogovornik na različnih ravneh, izvedlo je že vrsto različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic, na katerih so sodelovali številni eminentni predavatelji s področja javne uprave, javnih cest, ravnanja z odpadki, prekrškovnega prava idr.

Izobraževanje je odprl župan Jože Levstek, ki je povedal, da je vesel dobrega sodelovanja s prekrškovnimi organi in pohvalil delo inšpekcijske in redarske službe v Ribnici. Za županom je zbrane pozdravila tudi direktorica RCR Polona Rigler Grm. S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J pa je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju. Udeleženci seminarja so si v popoldanskem delu pod strokovnim vodstvom osebja RCR ogledali še rokodelske zbirke in razstave ter ribniški grad.

2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf 2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

Preklic javne dražbe za oddajo nepremičnine v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, na podlagi 30. člena Uredbe  o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) dne 12.9.2016objavlja

PREKLIC JAVNE DRAŽBE
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM


  1.  

Prekliče se javna dražba za oddajo nepremičnine – Profitnega enosobnega stanovanja št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2.

razpisana na dan 15.9.2016 ob 11. uri v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Javna dražba je bila objavljena v glasilu Rešeto z dne 30.8.2016.

 

Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.

 

Občina Ribnica

Ribnica do brezplačnega najema prikazovalnika hitrosti ‘Vi vozite’

Občina Ribnica je uspela na razpisu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa pridobiti enoletni brezplačni najem prikazovalnika hitrosti ‘Vi vozite’, ki meri hitrost vozil in opozarja voznike na upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Merilnik bo eno leto nameščen na Merharjevi ulici pred avtobusnim postajališčem in prehodom za pešce.

Občina Ribnica zelo pozdravlja odločitev strokovne komisije Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa o podelitvi enoletnega brezplačnega najema prikazovalnika hitrosti, saj bo naprava služila kot pomagalo pri umirjanju cestnega prometa in bo dodatni varnostni element v okolici osnovne šole.

Gost promet osebnih in tovornih vozil na Merharjevi ulici, ki spada med glavne šolske poti, predstavlja za ranljive skupine udeležencev v prometu vir nevarnosti. Da bi preprečila nastanek morebitnih nesreč in dvignila nivo varnosti, se je Občina Ribnica prijavila na javni razpis Agencije za varnost prometa in bila na njem kot ena izmed petnajstih slovenskih občin tudi uspešna.

V sodelovanju s Policijsko postajo Ribnica je Občini tako uspelo prepričati strokovno komisijo AVP, da ji podeli enoletni brezplačni najem prikazovalnika hitrosti ‘Vi vozite’ dobavitelja Sipronika, d. o. o., ki bo meril in statistično beležil hitrost vozil, ki peljejo iz smeri Kočevja proti Ljubljani na odseku Merharjeve ulice pred avtobusnim postajališčem in prehodom za pešce.

Prevzema so se udeležili tudi prostovoljci, ki so ob začetku novega šolskega leta sodelovali pri varovanju otrok na križiščih in šolskih poteh v sklopu akcije Varna pot v šolo. Vsako leto se pridružijo novi, tako jih je skupno že skoraj 40. Poleg župana Jožeta Levstka in Policijske postaje Ribnica so sodelovali: Upravna enota Ribnica, MzM, MK Crknene podgane in Gasilska zveza Ribnica.

Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA RIBNICA              

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje 2 predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica. Predloge posredujte najkasneje do 16.9.2016 na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Predlogom priložite izjavo kandidata o strinjanju z imenovanjem, ki je dosegljiva na spletni strani www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko zaporedoma imenovana največ dvakrat.

priponka_pdf Poziv Svet GŠ Ribnica

priponka_word Soglasje za imenovanje v Svet GŠ Ribnica

Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf Celostna Prometna Strategija – Javna razprava

Na ribniškem stadionu Ugar zaključen prvi sveženj obnov

Občina Ribnica je v partnerstvu s Športnim društvom Extrem pristopila k urejanju in opremljanju stadiona Ugar s potrebno infrastrukturo, svežo igriščno podlago in garderobami. S procesom, ki še ni dosegel svoje končne podobe, se tako ustvarja boljše pogoje za izvajanje športnih dejavnosti na vseh ravneh in zagotavlja urejeno okolje prostočasne rekreacije vseh občank in občanov Ribnice.

Z odprtjem delno obnovljenega stadiona Ugar se namenja pozornost konstantnemu ritmu prenove in dodelave zunanjega športnega kompleksa, ki je v preteklih tednih vidno spremenil svojo podobo. Občina Ribnica je ob iniciativi in zavzeti podpori Športnega društva Extrem v tek spravila naložbena in vzdrževalna dela ter pričela cestno-komunalno urejati tudi neposredno okolico stadiona. Tako vzdolž severne stranice že raste popolnoma prenovljena cesta s površino za varen dostop pešcev do igrišča, cestno razsvetljavo in prehodi, na nasproti ležeči strani pa je že urejeno utrjeno parkirišče.

Vidni rezultati so bili prav tako doseženi pri pripravi kakovostnejše travnate podlage, ki je bila podvržena intenzivnim ukrepom za izboljšavo zelenice in večkratnim preparacijam igriščnih tal. Dotrajana zaščitna ograja je bila letos odstranjena in zamenjana z novo panelno ograjo v izmeri nekaj več kot 550 m ter dodatnimi vhodnimi vrati. Dela je izvedlo Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica. Prav tako so bile razširjene kapacitete garderob za tekmovalce in spremljevalno osebje z ločenimi bivalnimi zabojniki. Poleg dveh garderobnih je Občina letos postavila še upravni in sanitarni zabojnik, ki je opremljen s tuši in stranišči. Velik prihranek pri opremljanju zabojnikov se je doseglo z uporabo in premestitvijo pohištvene opreme iz stare vrtca v Ribnici.

Nova je tudi igriščna oprema za igranje velikega nogometa, ki je bila prvič na pravi preizkušnji na revialni nogometni tekmi med veterani Ribnice in veterani Nogometnega kluba Olimpija ob zaključku otvoritvene prireditve. Obe moštvi sta pred tristotimi gledalci pokazali zelo dobro igro z napeto končnico, ki se je prevesila v korist gostujoče ekipe. NK Olimpija je bila na koncu boljša z rezultatom 4 proti 3.

V naslednjih letih se bo obnova nadaljevala. Tako bodo športne površine na južni strani na voljo še večji paleti športov, kar vključuje asfaltno rokometno igrišče, ki ga Ribnica doslej še nima, igrišče za košarko, odbojko, badminton, fitnes na prostem in drugo.

 

41. RIBNIŠKI SEMENJ SUHE ROBE IN LONČARSTVA

 

Častni gost 41. Ribniškega semnja suhe robe in lončarstva bo poslanec v Državnem zboru Janez Janša.


Celoten potek in program dogajanja si oglejte v sejemski brošuri

Klikni za ogled panorame Ribniške doline