Zaključevanje izdelave strateškega dokumenta za razvoj prometa v občini Ribnica

ZAKLJUČEVANJE IZDELAVE STRATEŠKEGA DOKUMENTA
ZA RAZVOJ PROMETA V OBČINI RIBNICA

V sklopu tretje faze izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica, katere naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo organizirali dve delavnici: eno na temo ukrepov in drugo na temo akcijskega načrta za izvedbo nabora ukrepov.

Namen obeh delavnic je bil zlasti pridobiti mnenja ključne zainteresirane javnosti za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, zastavljenih na podlagi oblikovane vizije, sprejete na 4. javni razpravi, ki glasi:

Ribnica bo postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino.

Prva delavnica na temo ukrepov je potekala 23. marca. Sodelujoče predstavnike zainteresirane javnosti smo sprva seznanili s pomenom pregleda ter izbora ustreznih ukrepov po posameznih prometnih stebrih, saj morajo ti zasledovati cilje trajnostne mobilnosti. Potrebno je bilo torej natančneje opredeliti posamezne ukrepe za vsakega izmed petih strateških prometnih stebrov (trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, JPP in motorni promet), s katerimi se doseže želene izboljšave. S pomočjo udeležencev smo, ob upoštevanju ukrepov sprejetih na javnih razpravah, anketah in intervjujih, izbrali ukrepe znotraj vsakega stebra, opredelili njihov strošek izvedbe in zahtevnost ter določili odgovornega akterja za izvedbo posameznega ukrepa ter obdobje izvajanja.

 

Pregled nabora ukrepov trajnostne mobilnosti  (Foto: b22 d.o.o.)

Nabor ukrepov sprejetih na prvi delavnici se je umestil v akcijski načrt CPS občine Ribnica, ki je predstavljal temo druge delavnice. Obe delavnici sta se torej dopolnjevali in tudi na drugi delavnici, ki je potekala istega dne, so predstavniki ključne zainteresirane javnosti bili sprva seznanjeni s pomenom CPS in časovnimi okvirji za izdelave strategije, čemur je sledil pregled akcijskega načrta. Vsi udeleženci so bili povabljeni k podaji pripomb na predlog akcijskega načrta, kjer so natančno opredeljeni ukrepi po posameznih prometnih stebrih z opisi, opredelitvijo virov in sredstev za izvajanje ukrepov, opredelitvijo zahtevnosti posameznega ukrepa, nosilci odgovornosti in časovnimi okvirji. Vse podane pripombe so bile upoštevane pri izdelavi čistopisa akcijskega načrta za CPS Ribnica.

Pregled akcijskega načrta (Foto: b22 d.o.o.)

Vsak ukrep je torej jasno časovno opredeljen in sledi glavnemu operativnemu cilju posameznega prometnega stebra, kjer so natančno opredeljene ciljne vrednosti in kazalci, namenjeni spremljanju in vrednotenju izvajanja ukrepov in vključujejo revizijo vsaki dve leti ter prenovo strategije vsakih pet let.

Prvi prometni steber trajnostno načrtovanje sledi operativnemu cilju »Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja«. Izbrani in časovno opredeljeni ukrepi, ki smo jih izbrali tudi s pomočjo splošne in ključne zainteresirane javnosti so: vrednotenje in prenova CPS, priprava prostorskih aktov, ki upoštevajo načela celostnega prometnega načrtovanja, vzpostavitev sistema za spremljanje potovalnih navad in učinkov ukrepov, prerazporeditev občinskega proračuna v prid trajnostnih oblik mobilnosti, izdelava mobilnostnih načrtov za večje generatorje prometa (osnovna šola, vrtec, občina, industrijska cona Lepovče), sodelovanje pri EU projektih na temo trajnostne mobilnosti in vsaj dve promocijski, izobraževalni in ozaveščevalni akciji letno na temo trajnostne mobilnosti.

Cilj »Uveljavitev hoje kot pomembnega potovalnega načina« je operativni cilj drugega prometnega stebra, katerega glavni opredeljeni ukrepi so: gradnja manjkajočih pločnikov znotraj naselij, še posebej do glavnih ciljev potovanj (200 m / leto), dograditev manjkajočih peš povezav v zaledju (npr. Ribnica-Breg-Grič, Prigorica-Dolenja vas) (200 m / leto), ureditev varnejših prehodov za pešce na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij, ureditev obstoječih površin za pešce, označitev obstoječih pešpoti in povezav, ureditev varnih šolskih poti z ustrezno opozorilno signalizacijo za voznike, prilagoditev infrastrukture slepim in gibalno oviranim ter vzdrževanje, dopolnitev omrežja javne razsvetljave, načrt preureditve Škrabčevega trga, preureditev Škrabčevega trga, izvajanje akcij v vrtcu in osnovni šoli ter načrtovanje sprehajalne poti med Gričem in Goričo vasjo ob reki Bistrici.

Prometni steber kolesarjenje zajema šest sprejetih ukrepov za doseganje operativnega cilja »Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja«. To so: študija umestitve in načrtovanje državne kolesarske poti G6 Sodražica-Kočevje, postavitev parkirišč za kolesa (kolesarnic, nadstrešnic in stojal za kolesa, zlasti ob javnih objektih, postajališčih JPP ter ob trgovinah), sodelovanje z delodajalci pri zagotavljanju kolesarnic za zaposlene, označitev in ureditev obstoječih tematskih kolesarskih poti, gradnja kolesarskih stez na prometnejših cestah v Ribnici (500 m / leto) in načrtovanje kolesarskega omrežja v Ribnici.

Za cilj »Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa« so bili v tem stebru opredeljeni sledeči ukrepi: povečanje frekvence medkrajevnega avtobusnega prometa in prilagoditev voznih redov, uvedba prevoza na klic na območjih brez ustreznih povezav z JPP, ureditev postajališč z nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi, označitev s prometno signalizacijo, podpora pri uvedbi potniškega prometa na železniški progi Ljubljana-Kočevje, študija vzpostavitve prometnega vozlišča ob železniški postaji, P+R, vzpostavitev prometnega vozlišča ob železniški postaji (ureditev skupnega objekta za železniško in avtobusno postajo, postavitev kolesarske infrastrukture, ureditev parkirišč) in vključitev vseh prevoznikov v sistem enotne vozovnice JPP.

Zadnji prometni steber motorni promet pa zajema deset ukrepov za doseganje operativnega cilja »Sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa«. To so vzpostavitev izhodišč glede celovitega urejanja parkiranja, sprejetje in izvajanje nove parkirne politike v Ribnici, usmeritvene table za parkirišča, celovito umirjanje prometa na območju šole in vrtca ter središča Ribnice, študija Ribniške obvoznice, nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javnih služb, postavitev električnih polnilnic, sodelovanje z delodajalci na področju spodbujanja sopotništva, nadzor nad prekoračenimi hitrostmi in prometna študija Ribnice.

Celostna prometna strategija občine Ribnica bo tako tudi zahvaljujoč aktivnemu sodelovanju javnosti postala strateški dokument, v katerem bodo predvidene glavne smernice razvoja prometa v nadaljnjih letih in pomeni začetek reševanja izzivov v prometu ter ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema. Sprejetje strategije in potrditev akcijskega načrta predstavlja obvezno podlago, na podlagi katere se bo Občina lahko potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Do zaključka izdelave novega strateškega dokumenta je na junijski seji ribniškega Občinskega sveta predvidena še razprava osnutka, ki ji sledi sprejem strategije, ki z novim pristopom k načrtovanju prometa nadgrajuje klasično planiranje z ustreznimi načeli sodelovanja, vključevanja in vrednotenja v namen izpolnjevanja potreb po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za današnje in prihodnje generacije. Po sprejetju bo CPS na voljo na spletni povezavi http://www.ribnica.si/cps, zato vse občane vljudno vabimo k spremljanju spletne strani Občine Ribnica.

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti

VAŠ POGLED ŠTEJE!

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti


Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Občina Ribnica se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64-ih slovenskih občinah. Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev – tako v naši občini kot na državni ravni.

V raziskavo želimo vključiti tudi vaše mnenje, zato vas vabimo k sodelovanju. Sodelujete lahko, če ste se udeležili katerega od dogodkov v okviru priprave CPS, pa tudi če se jih iz različnih razlogov niste udeležili. Vaša mnenja so v obeh primerih pomembna.

Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito. Zato vas vljudno vabimo, da si v ta namen vzamete 10 minut za izpolnitev spletnega vprašalnika na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257.

V uvodu vprašalnika boste našli tudi dodatna pojasnila o raziskavi.

Vprašalnik izpolnite čim prej. Na spletu bo dosegljiv do 20. junija 2017.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek.

Hkrati vas obveščamo, da bo sprejeta Celostna prometna strategija občine Ribnica v naslednjem mesecu objavljena na občinski spletni povezavi http://www.ribnica.si/cps.

Jože Levstek,
župan občine Ribnica

Raziskavo o vključevanju javnosti izvajajo:
CEPP – Center za vodenje participativnih procesov in podjetje LOCUS d.o.o.,
Ministrstvo RS za infrastrukturo – Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
občine, vključene v pripravo celostnih prometnih strategij.

Namera o ustanovitvi služnostne pravice – elektro priključek

Številka: 478-45/2017

Datum: 12.6.2017

 

 

 

 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 927/3 k.o. 1625-Ribnica za izgradnjo elektro priključka za potrebe novogradnje na parc. št. 929/1 k.o. 1625- Ribnica.   

 

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 12.6.2017.

Obvestilo o žalni slovesnosti s pokopom žrtev iz jame Žiglovica

Občina Ribnica obvešča, da bo v nedeljo, 18. junija 2017, ob 16. uri žalna slovesnost s pokopom žrtev iz jame Žiglovica na pokopališču Videm v Prigorici v župniji Dolenja vas.

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 8. 6. 2017, v občinah Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16), 12. in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 13/12) v postopku javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2017 ter na podlagi predloga strokovne komisije z dne 9.5.2017 izdajam naslednjo

 ODLOČBO

o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev

v letu 2017

priponka_pdf Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2017

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 (Ur.l. RS, št. 17/2017) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2017

priponka_word Razpisna dokumentacija 2017

priponka_word Javni razpis MČN 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti

priponka_pdf Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti

priponka_pdf Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

priponka_pdf Izjava Občine o varovanju osebnih podatkov

priponka_word Razpisna dokumentacija

priponka_pdf Pogodba o sofinanciranju programov socialno humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdf Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica

Javna dražba: Jelendol, Grčarice, Žlebič

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

priponka_pdf Javna dražba – Jelendol, Grčarice, Žlebič

XXII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK Ljubljanske regije v Ribnici

V soboto, 27. maja 2017 je v organizaciji Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana, Območnega združenja Rdečega križa Ribnica in Občine Ribnica potekalo XII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Ljubljanske regije.
Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije in širše.
Ekipe so svojo usposobljenost in znanje prikazale pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah na štirih delovnih mestih. Preverjanje je bilo izvedeno zelo nazorno in poučno. Prebivalci Ribnice in okolice so zlasti pred trgovskima centroma z zanimanjem spremljali delo ekip in jih na koncu nagradili s ploskanjem.
Tekmovanja se je udeležilo skupno 16 ekip. Ekipe so na preverjanju dosegle odlične rezultate, zato so bile razlike v doseženih točkah med ekipami majhne.
Zmagovalna ekipa z največ doseženimi točkami je ekipa RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE VRHNIKA. Le-ta se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo v jesenskem času v Tolminu.
Ekipa Ribnice je sodelovala na regijskem preverjanju ekip prve pomoči drugič. Uvrstila se je na odlično sedmo mesto. Ekipi tudi v naprej želimo veliko uspeha.
Da je tekmovanje potekalo nemoteno, je pri pripravi in izvedbi preverjanja sodelovalo 47 prostovoljcev. Zahvala gre vsem prostovoljcem Rdečega križa, učencem in osebju OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Gasilski zvezi Ribnica, gasilcem prostovoljnih gasilskih društev, Civilni zaščiti, Rokodelskemu centru Ribnica, organizacijam, ki so omogočile postavitev delovnih točk na njihovih zemljiščih, in tistemu, ki je kakorkoli sodeloval in pomagal, da je delo na regijskega preverjanju ekip prve pomoči potekalo nemoteno.

Razvrstitev sodelujočih ekip:
1. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE VRHNIKA
2. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE KOČEVJE
3. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LOGATEC 2
4. PGD MENGEŠ
5. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LOGATEC 1
6. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 1
7. PGD RIBNICA
8. OBČINA ŠKOFLJICA
9. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE DOMŽALE
10. OBČINA LOG DRAGOMER
11. OBČINA DOMŽALE
12. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
13. OBČINA MORAVČE
14. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS LJUBLJANA 2
15. OBČINA IG

Ekipa RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 3 je tekmovala izven konkurence.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline