17. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 21.3.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 29.3.2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 

 

1. Pregled zapisnika 16. redne seje OS

1.1 Zapisnik 16. redne seje OS -15.2.2017

1.2. Odgovori na vprašanja, predloge in pobude 16. redne seje

2. Sklep o začasnem financiranju za obdobje april-junij 2018

2.1. Predlog sklepa in obrazložitev

2.2. sklep ZF APR-JUN2018-OS

2.3. Posebni del proračuna

2.4. Splošni del proračuna

3. Odlok o sofinanciranju programov športa, 2. obravnava

3.1. Obrazložitev Odlok šport 2018 II. obr

3.2. Odlok LPŠ 2018, 2. obravnava

4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v  Občini Ribnica, 2. obravnava

4.1. Obrazložitev Odloka-divjad

4.2. Odlok-divjad

5. Odlok o zaključnem računu proračuna 2017, hitri postopek

5.1. Predlog sklepa in uvodna stran

5.2. Odlok o zr 2017

5.3. I. Splošni del proračuna

5.4.II. Posebni del proračuna

5.5. REALIZACIJA NRP 2017

5.6. Prerazporeditve 2017

5.7. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2017

5.8. Športni center Ribnica in TVD poslovno in finančno poročilo za leto 2017

5.9. Računovodski izkazi

5.10. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2017-tekst

5.11. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja 2017

5.12. Izjava o oceni notranjega nadzora JF

6. Seznanitev s sklepom župana o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017

6.1. Obrazložitev sklepa o porabi proračunske rezerve

6.2. Sklep župana

7. Letni program športa za leto 2018

7.1. Obrazložitev LPŠ 2018

7.2. LPŠ 2018

8. Imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije

8.1. Imenovanje nadomestnega člana ObVK

9. Poročilo SORIKO

10. Poročilo PP Ribnica

11. Poročilo MIR

12. Pobude, vprašanja in predlogi

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.
Župan

 

Vabljeni:

  • Člani OS
  • Vida Mihelčič, vida.mihelcic@telemach.net
  • Rudi Topolovec, PP Ribnica
  • Marija Ajdič Francelj, MIR
  • Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 22.03.2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

 

Predstavitev projektov v Občini Ribnica

V četrtek, 15. marca 2018, ob 19.00 uri je na povabilo župana, potekala predstavitev dveh projektov, ki sta v predlogu proračuna Občine Ribnica za leto 2018. Gre za projekt Obnova Vrtnarske ulice v Ribnici in projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v Gornjih Lepovčah. Projekta sta strokovno predstavila sodelavca občinske uprave, g. Danilo Hočevar in g. Emil Adamič. Od sedmih povabljenih, sta se predstavitve udeležila, g. Aleš Hoge, iz stranke Združena levica in g. Miha Klun, vodja svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, ostali pa so svojo odsotnost opravičili.

V razgovoru oziroma v razpravi po predstavitvi, je g. Hoge izrazil svoje zelo pozitivno mnenje o obeh projektih, enakega mnenja je bil tudi g. Klun. Dejstvo je, da sta se oba projekta pripravljala in usklajevala več let in pomenita višji bivalni standard za veliko število prebivalcev, zato bi bilo zelo neodgovorno, da se oba umakneta iz proračuna oziroma se prolongirata v kasnejši čas. V tem obdobju pa bi ostalo, vsaj na trasi od Inlesa do Spara, zopet nedokončano gradbišče, kar pa že iz same prometne varnosti ni dobro. Pri izgradnji komunalne infrastrukture v Gornjih Lepovčah pa smo dolžni izvajati projekte po že sprejetem načrtu Odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V nasprotnem primeru, nas lahko doleti kazen, ali še huje, vrnitev evropskih sredstev za izgradnjo Čistilne naprave Ribnica.

Na koncu sta se oba svetnika zahvalila sodelavcema občinske uprave za podrobno predstavitev obeh projektov.

Predstavitev knjige ČEMAŽ, VANEŽ IN ČESNOVI PESKI

VLJUDNO VABLJENI NA PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE Z NASLOVOM ČEMAŽ, VANEŽ IN ČESNOVI PESKI avtorja Avgusta Miklošiča, ki bo v četrtek, 22. marca ob 18.00 uri v dvorani Rokodelskega centra Ribnica. »Več

Vabljeni v Dolenjo vas na prireditev: Materinski dan 2018

KID France Zbašnik, materinski dan 2018

KID France Zbašnik, materinski dan 2018

Ureditev nivojskih prehodov na regionalni železniški progi Grosuplje-Kočevje na območju občine Ribnica

priponka_pdf Ureditev nivojskih prehodov na regionalni železniški progi Grosuplje-Kočevje na območju občine Ribnica

Zapora občinske ceste Jurjevica – Male Vinice (16. 3. do 30. 6. 2017)

Podjetje Komunalne gradnje d.o.o. obvešča, da bo zaradi izgradnje vodovodnega omrežja popolna zapora ceste Jurjevica – Male Vinice v času od 16. marca do 30. junija 2018.

Obvoz je možen po regionalni cesti Ribnica – Sodražica.

Postajališče šolskega avtobusa za učence iz naselja Kot pri Ribnici bo v času zapore pri objektu podjetja PLASTIK SI, d.o.o.,  Jurjevica 49.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

Hvala za razumevanje.

Zapora ceste Jurjevica – Male Vinice

“Investicijsko” naravnan ribniški proračun opozicije

“Investicijsko” naravnan ribniški proračun opozicije:

PREDLOG ŽUPANA-SEJA OS 29.12.2017 ZAHTEVE OPOZICIJE (NSi, SLS, SMC, SD, ZL, LzJ) – PREDLOGI Z DNE 23.02.2018 RAZLIKA
PRORAČUN – ODHODKI 11.961.686,00 eur 10.424.961,00 eur – 1.536.067,00 eur
INVESTICIJE   6.357.581,00 eur   4.804.919,00 eur – 1.552.662,00 eur
Delež za investicije               53,15%               46,09% –       7,06%

 

Župan je predlagal proračun v višini 11,9 mio eurov, od česar je 6,3 mio eurov za investicije, svetniki iz strank NSi, SLS, SD, SMC, ZL in Lista za jutri, zahtevajo proračun v višini 10,4 mio eurov, pri čemer bi se investicijam namenilo le 4,8 mio eurov. Take zahteve po znižanju proračuna postavljajo tisti, ki so po navadi vse dosedanje županove proračune označili za neinvesticijsko in nerazvojno naravnane

OBVESTILO o prenosu parc.št. 2000 in 2001 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf OBVESTILO

Predlog dopolnitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018

Spoštovani!

Predstavljamo vam nov predlog proračuna za leto 2018, ki ga je pripravila občinska uprava.

V predlogu so upoštevani vsi predlogi svetniških skupin: NSi, SLS, SMC, SD, ZDRUŽENA LEVICA, LISTA ZA JUTRI.

Iz tabel v prilogi je razvidno zmanjšanje sredstev na prihodkovnem delu in posledično tudi na odhodkovnem delu proračuna.

  1. Predlogi za dopolnitev/uskladitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018,
  2. Zmanjšanje prihodkov,
  3. Zmanjšanje odhodkov,
  4. I. Splošni del proračuna 1.3.2018,
  5. II. Posebni del proračuna 1.3.2018

Klikni za ogled panorame Ribniške doline