5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 11.10.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

5.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  19.11.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 4. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja, predloge in pobude s 4. redne seje

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015, hitri postopek

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka o rebalansu proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Prerazporeditve

3. Odlok  o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center, 1. obravnava

priponka_pdf Odlok o prenehanju JZ RZC

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – kmetijstvo

priponka_pdf Pravilnik kmetijstvo – čistopis

priponka_pdf Pripombe EK

5. Sklep  o sprejemu stališč do pripomb na javno razgrnjen odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica- spremembe št. 1

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Stališča do pripomb in predlogov

priponka_pdf Sklep o sprejetju stališč

priponka_pdf PRILOGA št. 1

priponka_pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

6. Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o ustanovitvi komisije za Rome

7. Sklep o vrednosti točke za NUSZ na območju občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2016

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014

priponka_pdf Delno povračilo stroškov volilne kampanje

9. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1671/9, k.o. 1616-Velike Poljane

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

10. Imenovanje  direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Imenovanje direktorja Rokodelskega centra Ribnica

11. Imenovanje nadomestnega člana sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Imenovanje člana sveta OŠ Ribnica

12. Razrešitev  člana Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje nadomestnega člana

priponka_pdf Razrešitev člana odbora za družbene dejavnosti

13. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Prilogi k 5. točki dnevnega (Priloga 1 in Odlok) sta dosegljivi tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r

Župan

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          AREALINE d.o.o., spela.gosak@arealine.si

Seje delovnih teles občinskega sveta v mesecu novembru 2015

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V MESECU NOVEMBRU 2015

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

4.11.2015   ob 19.00

Odbor   za kmetijstvo

4.11.2015   ob 17.30

Odbor   za okolje in prostor

5.11.2015   ob 19.00

Statutarno-pravna   komisija

9.11.2015   ob 19.00

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9.11.2015   ob 18.00

Odbor   za družbene dejavnosti

10.11.2015   ob 17.00

Odbor   za finance

10.11.2015   ob 19.00

 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 23.9.2015

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  4.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  1.10.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 3. rdne seje OS

priponka_pdf Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov s 3. redne seje

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Obrazložitev pripravljalca OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Stautarno pravna Komisija

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – KMETIJSTVO

priponka_pdf Sklep – Odbor za kmetijstvo

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

4. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o določitvi cen storitev JKP Komunala Ribnica d.o.o.

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

5. Predstavitev in potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno  vodo SORIKO«

priponka_pdf IP So-Ri-Ko

priponka_pdf PIZ-Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO

priponka_pdf Priloge

priponka_pdf Predlog sklepa SORIKO

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar-junij 2015

priponka_pdf Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

7. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/6 k.o. 1615-Podpoljane

8. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2247/30 k.o. 1618-Vinice

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

priponka_pdf Sklep – Odbor za gospodarstvo

9. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

priponka_pdf Imenovanje predstavnikov v svet Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

11. Razrešitev člana sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Razrešitev člana sveta OŠ Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

12. Občinske nagrade in priznanja za leto 2015

13. Izstop Občine Ribnica iz Združenja občin Slovenije

priponka_pdf Izstop Občine Ribnica iz ZOS-a

14. Pobude, predlogi in vprašanja

Prosimo, da z gradivom pod 12. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

-          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

-          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Seje delovnih teles Občinskega sveta v mesecu septembru 2015

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V MESECU SEPTEMBRU 2015

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

dopisna   seja 18.9.2015 od 8.00 do 12.00

Odbor   za kmetijstvo

16.9.2015   ob 18.00

Odbor   za okolje in prostor

17.9.2015   ob 19.00

Statutarno-pravna   komisija

14.9.2015   ob 18.00

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14.9.2015   ob 19.30

 

Gradivo za 3. sejo Občinskega sveta Občine Ribnica

V sklopu priprav na

3.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.6.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 objavljamo sejno gradivo, ki je dosegljivo na spodnji povezavi.

Gradivo: 3. seja Občinskega Sveta Občine Ribnica

Seje delovnih teles Občinskega sveta (junij 2015)

S klikom na spodnjo povezavo lahko dostopate do razporeda sej delovnih teles Občinskega sveta v juniju 2015.

Seje delovnih teles

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  18.03.2015

Spoštovani, vabimo vas na izobraževanje in posvet, ki bo 26.03.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica (1 uro pred sejo občinskega sveta) na temo:

MEDSEBOJNO SODELOVANJE ORGANOV OBČINE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA TER ORGANIZACIJA DELA OBČINSKEGA SVETA, predavateljica ga. Neža VODUŠEK, univ. dipl. pravnica

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.03.2015,  ob 19. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 26.02.2015

priponka_pdf Zapisnik 1. redne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015 – 2. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Finančni načrt MIR 2015 obvestilo o napaki

priponka_pdf Predlog sklepa

3. Predlog sodne poravnave med Obnovo Kočevje d.o.o. in Občino Ribnica

priponka_pdf Poravnava Obnova Kočevje d.o.o. – Občina Ribnica

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

5. Imenovanje podpredsednika Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

6. Seznanitev z aktivnostjo priprave regionalnega razvojnega programa 2014-2020

priponka_pdf RRP JVSLO 2014-2020

priponka_pdf Priloga k RRP JV SLO – najpomembnejši regijski projekti

7. Poročilo o delu policije 2014

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014

priponka_pdf Letno poročilo MIR 2014

9. Razno

10. Pobude,  predlogi in vprašanja svetnikov

 

Še več gradiva za točko 6. je dostopno na e-naslovu:

http://www.rc-nm.si/Projekti/Regionalnirazvojniprogram20142020/Splo%C5%A1no.aspx.

Prosimo, da z gradivom, ki je priloženo za obravnavo 4. točke dnevnega reda, ravnate v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

1. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  10.02.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.02.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 4.11.2014 in 18.12.2014

priponka_pdf Zapisnik 1. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 2. izredne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015-1. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Splošni del proračuna 2015

priponka_pdf Posebni del proračuna 2015

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2015-2018

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2015

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2015

priponka_pdf Predlog sklepa

4 Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2015

5.  Razširitev območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev –  RCR

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

priponka_pdf Odgovor Ministrstva za kulturo

6. Premoženjsko pravne zadeve

6.1.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/53 k.o. 1624 – Gorenja vas (478-93/2013)

6.2.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/9 k.o.  1624 – Gorenja vas (7113-0016/2013)

6.3.Ukinitev javnega dobra na delu parc. št. 3161 k.o.  1619 – Sodražica (478-0041/2013)

6.4.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1670/5 k.o.  1616 – Velike Poljane (478- 0046/2013)

6.5.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2470/5, 2487/2 in 2487/3, vse k.o.  1624 –  Gorenja vas (353-1/2013)

priponka_pdf Obrazložitve in predlogi sklepov

7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  12.12.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.12.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

 

Dnevni red:

1. Sklep o začasnem financiranju občine Ribnica v obdobju januar-marec 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

priponka_pdf Vloga Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep

3. Poročilo o sprejemu sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve-Štab civilne zaščite občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

6. Imenovanje Nadzornega odbora  Občine Ribnica

7. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda Lekarna Ribnica

8. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

9. Imenovanje predstavnikov občine v Programski svet Rešeta

10. Vloga Občine Ig za pomoč ob poplavah

priponka_pdf Vloga Občine Ig

priponka_pdf Sklep

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni:

-       Občinski svetniki

-       Darko Lavrič

-       Metka Tramte

-       Lea Divjak Radivojević

-       Metka Tomšič

-       Janez Mate

 

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  29.10.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  4.11.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje  komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve  mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
  4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta
  5. Poročilo komisije in potrditev mandata župana
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Opozorilo: novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom. Občinska uprava bo ob vstopanju v sejno sobo ugotavljala istovetnost oseb s potrdilom o izvolitvi!

 

Priloga:

-Poročilo Občinske volilne komisije

-(glej spletni naslov):   Statut Občine Ribnica: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=e3b6a4fb-525b-47ba-858c-f2650c8ed9f1  in  Poslovnik občinskega sveta: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=834c9564-bdfd-4fcf-8a91-c048449d5dfb .

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni

-       Občinski svetniki

-       Občinska volilna komisija

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline