Gradivo za 3. sejo Občinskega sveta Občine Ribnica

V sklopu priprav na

3.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.6.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 objavljamo sejno gradivo, ki je dosegljivo na spodnji povezavi.

Gradivo: 3. seja Občinskega Sveta Občine Ribnica

Seje delovnih teles Občinskega sveta (junij 2015)

S klikom na spodnjo povezavo lahko dostopate do razporeda sej delovnih teles Občinskega sveta v juniju 2015.

Seje delovnih teles

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  18.03.2015

Spoštovani, vabimo vas na izobraževanje in posvet, ki bo 26.03.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica (1 uro pred sejo občinskega sveta) na temo:

MEDSEBOJNO SODELOVANJE ORGANOV OBČINE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA TER ORGANIZACIJA DELA OBČINSKEGA SVETA, predavateljica ga. Neža VODUŠEK, univ. dipl. pravnica

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.03.2015,  ob 19. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 26.02.2015

priponka_pdf Zapisnik 1. redne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015 – 2. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Finančni načrt MIR 2015 obvestilo o napaki

priponka_pdf Predlog sklepa

3. Predlog sodne poravnave med Obnovo Kočevje d.o.o. in Občino Ribnica

priponka_pdf Poravnava Obnova Kočevje d.o.o. – Občina Ribnica

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

5. Imenovanje podpredsednika Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

6. Seznanitev z aktivnostjo priprave regionalnega razvojnega programa 2014-2020

priponka_pdf RRP JVSLO 2014-2020

priponka_pdf Priloga k RRP JV SLO – najpomembnejši regijski projekti

7. Poročilo o delu policije 2014

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014

priponka_pdf Letno poročilo MIR 2014

9. Razno

10. Pobude,  predlogi in vprašanja svetnikov

 

Še več gradiva za točko 6. je dostopno na e-naslovu:

http://www.rc-nm.si/Projekti/Regionalnirazvojniprogram20142020/Splo%C5%A1no.aspx.

Prosimo, da z gradivom, ki je priloženo za obravnavo 4. točke dnevnega reda, ravnate v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

1. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  10.02.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.02.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 4.11.2014 in 18.12.2014

priponka_pdf Zapisnik 1. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 2. izredne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015-1. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Splošni del proračuna 2015

priponka_pdf Posebni del proračuna 2015

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2015-2018

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2015

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2015

priponka_pdf Predlog sklepa

4 Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2015

5.  Razširitev območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev –  RCR

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

priponka_pdf Odgovor Ministrstva za kulturo

6. Premoženjsko pravne zadeve

6.1.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/53 k.o. 1624 – Gorenja vas (478-93/2013)

6.2.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/9 k.o.  1624 – Gorenja vas (7113-0016/2013)

6.3.Ukinitev javnega dobra na delu parc. št. 3161 k.o.  1619 – Sodražica (478-0041/2013)

6.4.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1670/5 k.o.  1616 – Velike Poljane (478- 0046/2013)

6.5.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2470/5, 2487/2 in 2487/3, vse k.o.  1624 –  Gorenja vas (353-1/2013)

priponka_pdf Obrazložitve in predlogi sklepov

7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  12.12.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.12.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

 

Dnevni red:

1. Sklep o začasnem financiranju občine Ribnica v obdobju januar-marec 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

priponka_pdf Vloga Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep

3. Poročilo o sprejemu sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve-Štab civilne zaščite občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

6. Imenovanje Nadzornega odbora  Občine Ribnica

7. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda Lekarna Ribnica

8. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

9. Imenovanje predstavnikov občine v Programski svet Rešeta

10. Vloga Občine Ig za pomoč ob poplavah

priponka_pdf Vloga Občine Ig

priponka_pdf Sklep

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni:

-       Občinski svetniki

-       Darko Lavrič

-       Metka Tramte

-       Lea Divjak Radivojević

-       Metka Tomšič

-       Janez Mate

 

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  29.10.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  4.11.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje  komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve  mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
  4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta
  5. Poročilo komisije in potrditev mandata župana
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Opozorilo: novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom. Občinska uprava bo ob vstopanju v sejno sobo ugotavljala istovetnost oseb s potrdilom o izvolitvi!

 

Priloga:

-Poročilo Občinske volilne komisije

-(glej spletni naslov):   Statut Občine Ribnica: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=e3b6a4fb-525b-47ba-858c-f2650c8ed9f1  in  Poslovnik občinskega sveta: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=834c9564-bdfd-4fcf-8a91-c048449d5dfb .

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni

-       Občinski svetniki

-       Občinska volilna komisija

 

23. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  17.09.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 s k l i c u j e m

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  25.09.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 02.09.2014

priponka_pdf Zapisnik 22. redne seje

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok – dopolnjen predlog

priponka_pdf Odlok – čistopis

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Širša ureditvena situacija

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr, Franceta Prešerna Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Sklep odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Sklep Statutarno pravne komisije

priponka_pdf Amandma

4. Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev in odlok

priponka_pdf Odlok – neuradno prečiščeno besedilo (5)

priponka_pdf Sklep odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Amandma

5. Občinske nagrade in priznanja 2014

6. Imenovanje občinske volilne komisije

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica v mandatnem obdobju 2010-2014

priponka_pdf Poročilo

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

 

Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Opomba:

Gradivo pod točko 5. in 6. Obravnavajte v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov

 

22. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  25.08.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  02.09.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

priponka_pdf Zapisnik 21. redne seje

priponka_pdf Odgovori na svetniška vprašanja z 21. redne seje

2. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

3. Sklep o povračilu stroškov prevoza predsedniku Občinske volilne komisije

priponka_pdf Sklep o povračilu stroškov prevoza predsedniku ObVK

4. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar – junij 2014

priponka_pdf I. Splošni del proračuna

priponka_pdf II. Posebni del proračuna

priponka_pdf Polletno poročilo 2014

priponka_pdf Sklepi o prerazporeditvah do 30.06.2014

5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

6. Razno

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

21. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  14.04.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  24.04.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 06.03.2014

priponka_pdf Zapisnik 20. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja svetnikov z 20. redne seje

priponka-excel Odgovori na vprašanja svetnikov z 20. redne seje

2. Odlok o zaključnem računu občine Ribnica za leto 2013-hitri postopek

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Odlok o zaključnem računu Občine Ribnica 2013

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Realizacija NRP

priponka_pdf Obrazložitve zaključnega računa 2013

priponka_pdf Tabela prerazporeditev 2013

priponka-excel Računovodski izkazi

priponka_pdf Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013

priponka_pdf Poslovno poročilo ŠCR 2013

priponka_pdf Poslovno poročilo TVD Partizan 2013

priponka_pdf Poročilo NO k ZR za leto 2013

3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ribnica – prva obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Sklep odbora za okolje in prostor

4. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013)

5. Seznanitev s sklepom za vlogo Zavoda za gozdove Slovenije

priponka_pdf Obrazložitev sklepa

priponka_pdf Sklep – ZGS

6. Seznanitev s sklepom za vlogo Štaba civilne zaščite Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev sklepa

priponka_pdf Sklep – Civilna zaščita

7. Poročilo Programskega sveta Rešeta

priponka_pdf Poročilo o delu PS – Rešeto

8. Letno poročilo o delu MIR za leto 2013

priponka_pdf Letno poročilo MIR 2013

9. Poročilo z 2. seje Komisije kamnolom Kot

10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

11. Razno

Gradivo k 2. točki dnevnega reda ste prejeli že z gradivom za sejo odbora ali sejo komisije, gradivo k 4. točki pa je sestavni del Odloka o zaključnem računu občine Ribnica za leto 2013.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

20. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  26.02.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  06.03.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 30.01.2014

priponka_pdf Zapisnik 19. redne seje

2. Proračun Občine Ribnica za leto 2014 – 2. obravnava

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve – dopolnitev

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

3. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Območje Občine Ribnica in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka – 2. obravnava

priponka_pdf Amandma

priponka_pdf Program komunalnega opremljanja-2 obravnava

4. Letni program športa za leto 2014

priponka_pdf LPŠ 2014 obrazložitev

priponka_pdf LPŠ 2014

priponka_pdf Primerjava LPŠ 2010-2014

5. Letni program kmetijstva za leto 2014

priponka_pdf Letni program kmetijstva – obrazložitev

priponka_pdf Letni program kmetijstva 2014

6. Sklep o porabi sredstev iz proračunske rezerve

priponka_pdf Sklep

7. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Zdravstvenega doma Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

8. Imenovanje člana v Svet Centra za socialno delo Ribnica

priponka_pdf Vloga CSD

priponka_pdf Sklep KMVVI

Gradivo k 7. in 8. točki

priponka_pdf Imenovanje člana v svet CSD in ZD

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

priponka_pdf Vloga ZD

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica v letu 2013

priponka_pdf Poročilo o delu NO v letu 2013

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7., 8. in 9. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

Gradivo je dosegljivo na spletni strani www.ribnica.si.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline