Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12)

J A V N I   R A Z P I S
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2017

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oz. njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi določil in strokovnih meril Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12). Pravilnik z merili je priloga razpisne dokumentacije.
5. Okvirna vrednost sredstev razpisa je 25.000 EUR.
6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskega leta 2017, upoštevaje plačilne roke, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda ter samostojni kulturni ustvarjalci (nepoklicni), katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Ribnica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v občini Ribnica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti obvezno podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Ribnica (vložišču), Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine (www.ribnica.si).
9. Rok in način prijave: Pisne prijave na prijavnih obrazcih, z vsemi obveznimi prilogami, morate predložiti najkasneje do petka, 31. 3. 2017 do 11. ure na naslov Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (glavna pisarna), v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in pripisom »Javni razpis LJUBITELJSKA KULTURA 2017 – NE ODPIRAJ«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 3. 2017 ob 11.15, v pisarni Oddelka za družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo prisostvovati predstavniki društev, javnih zavodov oz. vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
11. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Ribnica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
12. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, Oddelku za družbene dejavnosti pri Metki Tramte, telefon 01/837-20-23, e-pošta: metka.tramte@ribnica.si.

Številka: 41010-0001/2017
Ribnica, 28. 2. 2017

ŽUPAN
Jože Levstek

priponka_pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2017

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

priponka_pdf Javni natečaj – SVETOVALEC ZA ŠPORT

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF)

OBČINA RIBNICA objavlja priponka_pdf Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

 

 

Sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa (2016)

Številka: 41010-0058/2016
Datum: 2/9-2016

Direktor Občinske uprave Občine Ribnica izdaja na podlagi tretjega odstavka 6. odstavka 14. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16, v nadaljevanju: Pravilnik) na predlog Komisije za šport, z dne 31. avgusta 2016, v postopku javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica naslednji

S K L E P

I.

Za izvajalce letnega programa športa na območju občine Ribnica za leto 2016 so izbrani:

1. ROKOMETNO DRUŠTVO RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinancirano v višini 10.415,85 eur, odobreno 1009 ur dvorane ŠCR (v nadaljevanju: ŠCR), 220 ur spremljajočih prostorov in 63 ur dvorane DC-16 Dolenja vas,
2. ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinancirano v višini 3.621,19 eur in odobreno 459 ur ŠCR in 246 ur spremljajočih prostorov,
3. ŠPORTNO DRUŠTVO SIBOR, Šolska ulica 1, Ribnica, sofinancirano v višini 1.371,51 eur in odobreno 461 ur spremljajočih prostorov,
4. STRELSKI KLUB RIBNICA, Kolodvorska 22, Ribnica, sofinanciran v višini 810,91 eur,
5. PLEZALNI KLUB RIBNICA, Jurjevica 60, Ribnica, sofinanciran v višini 24,64 eur in odobreno 12 ur uporabe velike plezalne stene v ŠCR,
6. PLAVALNI KLUB RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinanciran v višini 9.712,48 eur, odobreno 574 ur bazena in 253 ur spremljajočih prostorov,
7. TRIATLON KLUB RIBNICA, Trubarjeva ulica 3, Ribnica, sofinanciran v višini 3.047,29 eur, odobreno 88 ur bazena in 244 ur spremljajočih prostorov,
8. ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO LONČAR, Lončarska ulica 64, Dolenja vas, sofinancirano v višini 678,26 eur in
9. OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA, Šolska ulica 1, Ribnica, sofinancirana v višini 317,86 eur.

II.

Izbrani izvajalec mora v osmih po dokončnosti sklepa z naročnikom podpisati pogodbo o sofinanciranju, sicer se šteje, da je od zahteve za sofinanciranje odstopil.

III.

Stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Občina Ribnica je po sprejemu »Letnega programa športa v Občini Ribnica v letu 2016« dne 8. julija 2016, objavila na spletni strani Občine Ribnica, javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v razpisani višini 30.000 EUR.

Postopek javnega razpisa je vodila 3-članska Komisija za šport, ki jo je župan Občine Ribnica dne 1. 7. 2016 imenoval s sklepom št. 671-28/2016-2. Na javni razpis je pravočasno prispelo deset pravilno označenih vlog. Vloge štirih predlagateljev so bile popolne, pet predlagateljev je svoje vloge po pozivu Komisije za šport pravočasno dopolnilo, vlogo predlagatelja, ki vloge ni dopolnil, pa je direktor s sklepom zavrgel.

Komisija za šport je na podlagi meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini Ribnica kot sestavnem delu že citiranega Pravilnika vrednotila vloge vseh predlagateljev. Ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev v skladu z razdelitvijo sredstev po posameznih vsebinah iz LPŠ je oblikovala predlog sofinanciranja posameznega izvajalca LPŠ v nominalni višini s pripadajočim številom točk in določenim številom ur uporabe športne infrastrukture.

Direktor občinske uprave je s predlogom komisije soglašal in s sklepom odločil kot izhaja iz izreka sklepa. Izbrani izvajalci bodo po dokončnosti sklepa pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Predlagatelj programa športa oz. prijavitelj na razpis ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov, poročil in predloga sklepa o sofinanciranju, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge.

S tem je sklep utemeljen.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljeno v roku 8 dni po prejemu sklepa vložiti pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa na župana Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Pritožba se vloži pisno ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Postopek vodila:
Nevenka Turk Kraljić
Višja svetovalka

Direktor občinske uprave
Janez Mate
Po pooblastilu
Brigita Košmrlj univ. dipl. pravnica.

Vročiti osebno po ZUP:
- Rokometno društvo Ribnica, Majnikova 2, Ribnica
- ŠD Extrem, Majnikova 2, Ribnica
- ŠD Sibor, Šolska ulica 1, Ribnica
- Roman Lunder – za Strelski klub Ribnica, Vrtnarska 3, Ribnica
- Plezalni klub Ribnica, Jurjevica 60, Ribnica
- Plavalni klub Ribnica, Majnikova 2, Ribnica
- Triatlon klub Ribnica, Trubarjeva 3, Ribnica
- ŠTD Lončar, Lončarska 64, Dolenja vas
- Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, Ribnica

Vročiti po dokončnosti sklepa:
- Športni center Ribnica, tu
- Podružnična osnovna šola Dolenja vas, Šolska ulica 9, Dolenja vas

Vložiti:
- v zadevo

Javni razpis: Sofinanciranje letnega programa športa

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 22/89, 97/01 . ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 11. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) naslednji

 J A V N I    R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA  PROGRAMA ŠPORTA

Javni razpis, 8. 7. 2016

Javni razpis LPŠ 2016 – NAVODILO

Razpisna dokumentacija (2016)

Vzorec pogodbe JR LPŠ 2016

Zahtevek za izplačilo 2016

Letno poročilo 2016

Pravilnik o sofinanciranju športa, OS 16. 6. 2016

Letni program športa 2016


Javni poziv promotorjem: Širokopasovno omrežje

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2016

Odločba o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti

Javni razpis: Nakup in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav v l. 2016

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2015 (Ur.l. RS, št. 23/15) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2016

 

priponka_word Razpisna dokumentacija

priponka_word Razpis za čistilne naprave

 

Javni razpis: Kmetijstvo v l. 2016

Občina Ribnica objavlja na osnovi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur.l.RS, št. 46/2015, 76/2015 in 90/2015), Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko št. SA.43310 (2015/XA) (Ur.l.RS, št. 101/2015) in priglašene sheme pomoči de minimis št. priglasitve: M001-5883865-2015 in priglašene sheme državne pomoči (št. priglasitve: K_BE108-5883865-2015), ter Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2016 (Ur.l.RS, št. 15/2016) naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA
PODEŽELJA V OBČINI RIBNICA V LETU 2016

 

priponka_pdf Javni razpis – Kmetijstvo 2016

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Naložbe 2016

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Dejavnost prenosa znanja

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Izobraževanje, usposabljanje in nekmetijske dejavnosti

Klikni za ogled panorame Ribniške doline