ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribniške promenade

priponka_pdf ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada

priponka_pdf Seznam NUP

Smernice  Mnenja
Smernice_MO

Smernice_MK

Smernice_ZRSVN

Smernice_ARSO_odstop vloge

Smernice_ARSO

Smernice_seznam NUP

Smernice_TELEKOM

Smernice_OBČINA RIBNICA

Smernice_ELEKTRO LJ

Smernice_KOMUNALA RIBNICA

Smernice_HYDROVOD

Odločba o obveznosti CPVO

Mnenje_TELEKOM

Mnenje_OBČINA RIBNICA

Mnenje_ELEKTRO LJ

Mnenje_KOMUNALA RIBNICA

Mnenje_HYDROVOD

Mnenje_DRSV

Mnenje_MO

Mnenje_MK

 Grafične priloge  Hidrološke hidravlične analize
Priloga 01

Priloga 02

Priloga 03

Priloga 04.1

Priloga 04.2

Priloga 04.3

Priloga 05.1

Priloga 05.2

Priloga 06

Priloga 07

RI-2_nevarnost_stanje

RI-2_razredi_nevarnosti_stanje

RI-2_nevarnost_ukrep

RI-2_razredi_nevarnosti_ukrep

Tehnično poročilo OPPN RI-2

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 1435/8 in 1435/9, obe k.o. 1625-Ribnica za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 3.8.2016.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok OPPN Severna servisna cesta – druga etapa

priponka_pdf Sklep Občinskega sveta Občine Ribnica

priponka_pdf Odločba CPVO

priponka_pdf 104-4b-10_PREDLOG_280515-3_KATASTER

priponka_pdf 104-4b-10_PREDLOG_280515-7_SITUACIJA (1)

priponka_pdf 104-4b-10_PREDLOG_280515-7_SITUACIJA

priponka_pdf Stališča do pripomb in predlogov javnosti – javna razgrnitev

MNENJA:

priponka_pdf Hydrovod

priponka_pdf ARSO

priponka_pdf Elektro Ljubljana

priponka_pdf JKP Komunala Ribnica

priponka_pdf Ministrstvo za infrastrukturo

priponka_pdf Ministrstvo za izobraževanje

priponka_pdf Ministrstvo za obrambo

priponka_pdf Obcina Ribnica

priponka_pdf Telekom

priponka_pdf Zavod RS za varstvo narave

SMERNICE:

priponka_pdf ARSO

priponka_pdf Elektro

priponka_pdf Hydrovod

priponka_pdf JKP Ribnica

priponka_pdf Ministrstvo za kulturo

priponka_pdf Ministrstvo za obrambo

priponka_pdf Ministrstvo za promet

priponka_pdf Občina

priponka_pdf Slovenske železnice

priponka_pdf Telekom

priponka_pdf Zavod RS za varstvo narave

Projektna naloga: Strategija in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica

Občina Ribnica in Javno komunalno podjetje komunala Ribnica d. o. o. sta izdelali projektno nalogo, ki je osnova za Strategijo in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica. Naloga ponuja podrobne smernice za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje celotne občine Ribnica in s tem zmanjševanje onesnaževanja tako površinskih kot podzemnih voda in podtalnice, posledično pa tudi vodotokov, katerih zaledje je območje občine.

OPO__000

OPO__001

OPO__OV_1-10

OPO__OV_11-25

Občani in občanke lahko svoje morebitne predloge, pripombe in mnenja pošljejo vodji projekta Alojzu Pahuljetu na Občini Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, na njegov elektronski poštni naslov alojz.pahulje@ribnica.si.

Sklep o začetku postopka OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/12) sprejema župan Občine Ribnica

priponka_pdf Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2013-2016 (za občino Ribnica, Sodražica in Loški Potok)

priponka_pdf Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013-2016

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz lokalnega – vaškega vodovoda Studenčevka – Sušje

Občina Ribnica na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi ( Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) seznanja vse uporabnike vodovodnega sistema Studenčevka – Sušje s poročilom o kvaliteti pitne vode za leto 2011.

priponka_pdf Poročilo o kvaliteti pitne vode ( vodovod Studenčevka – Sušje)

Občinski prostorski načrt Občine Ribnica

priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica – TEKSTUALNI DEL, odlok

priponka_pdf Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN Ribnica 07), Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta
priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica, PRIKAZ STANJA PROSTORA – tekstualni del

 

Kartografski del OPN Občine Ribnica – VSEBINA

 

I. Strateški del OPN
priponka_pdf 1. zasnova prostorskega razvoja občine
priponka_pdf 2. zasnova gospodarske javne infrastrukture
priponka_pdf 3. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, prikaz okvirnih območji naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve
priponka_pdf 4.a usmeritve za razvoj v krajini
priponka_pdf 4.b usmeritve za zaščito in reševanje
priponka_pdf 5. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

II. Izvedbeni del OPN
priponka_pdf 1. Pregledna karta občine Ribnica z razdelitvijo na liste
priponka_pdf 2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz območji enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
4. Prikaz območji enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
5. Prikaz območji enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov
6. Legenda

Podrobnejše informacije o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica in celoten kartografski del lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ribnica.

Gradnja vrtca Ribnica

Občina Ribnica bo v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici. Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka.

Celovito informacijo o investiciji najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Gradnja vrtca Ribnica

Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 70/2008 ZVO – 1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12 )župan Občine Ribnica z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni objavi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pr_8 – Inotherm

priponka_pdf Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

priponka_pdf Dopolnjen osnutek odloka

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Pregled cestnih povezav

priponka_pdf Zgibanka

Občina Ribnica je na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009), dne 6. 6. 2012, v sejni sobi Občine Ribnica, izvedla javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – Pr_8 – Inotherm.

priponka_pdf Zapisnik javne obravnave

Klikni za ogled panorame Ribniške doline