Predlog za prenos parc. št. 1671/8 in prac. št. 1671/9 k.o. Velike Poljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Številka: 478-16/2015

Datum: 18. 3. 2015

O B V E S T I L O

Občina Ribnica, Urad župana, obvešča, da je bil podan predlog za prenos

parc. št. 1671/8 v izmeri 643m2 in

parc. št. 1671/9 v izmeri 84m2, obe k.o. Velike Poljane, iz javnega dobra v last Občine Ribnica, ker ne služi več svojemu namenu.

Pozivamo pravne in fizične osebe, da v roku 30dni od objave tega obvestila, podajo svoje pripombe in mnenja na predlagani prenos pisno ali ustno za zapisnik v Uradu župana.

Informacije o predlaganem prenosu dobite tudi po telefonu št.: 837-20-27.

priponka_pdf Grafična priloga

Jože Levstek

Župan

 

Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V spomladanskih mesecih se pričnejo tudi opravila na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska služba v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu. »Več

Letni program športa 2015

Na  podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 4. členom Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 2/13 in 15/14, v nadaljevanju: pravilnik) je Občinski svet Občine Ribnica na 1. redni seji, 26. februarja 2015, sprejel

priponka_pdf Letni program športa 2015

  

 

 

Javni razpis – kultura 2015

priponka_word Razpis ljubiteljska kultura 2015

priponka_word Pravilnik

priponka_word Razpisna dokumentacija 2015

Javni razpis – šport 2015

priponka_pdf Javni razpis šport – 2015

priponka_pdf Letni program športa 2015

priponka_pdf Pravilnik

priponka_pdf Sprememba in dopolnitev pravilnika

priponka_pdf Navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

priponka_word Razpisna dokumentacija

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica 2015/2016

Datum: 16.2.2015

 

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC RIBNICA

za šolsko leto 2015/2016

 

Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2015/2016 (vpis z dnem 1.9.2015).

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki.

 

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do petka, 3. aprila 2015.

 

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2015.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2015 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71.

 

svetovalna delavka: Bernarda Osojnik

ravnateljica: Darja Šilc

Pustni sprevod v Ribnici – vabilo

Pustni sprevod v Ribnici

  sobota, 14. februar 2015, ob 14. uri 15

 

Na pustno soboto postane Ribnica pravo karnevalsko mesto. Že desetletja se v skladu z običajem prebivalci in obiskovalci od blizu in daleč zberejo na najbolj množičnem pustovanju od Barja do Kolpe, ki poteka po osrednjem Škrabčevem trgu in Urbanovi ulici.

Leta 2010 se je po nekajletnem premoru na sobotnem sprevodu pustnih mask po ribniških ulicah sprehodilo več kot 550 pustnih mask, v 28. skupinah. Večina mask je bila iz Ribniške doline, prišle pa so tudi iz drugih občin in iz sosednje Hrvaške. Organizatorji so bili nad obiskom prijetno presenečeni, saj so pričakovali precej manjšo udeležbo.

Pred štirimi leti se je pustnega sprevoda oz. karnevala, kot radi rečejo organizatorji, udeležilo več tisoč obiskovalcev. Pustno društvo Goriča vas je znova dokazalo, da se ‘prazniku norcev’ posveti z vso vnemo. Poleg tradicionalnih ribniških pustnih mask kot so burovž, Ribn’čani, korobači …, so se predstavile številne aktualne maske, mažoretke, kostumirani Ribniški pihalni orkester, pisana množica raznih pravljičnih bitij iz Vrtca Ribnica in Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Pred tremi leti je Pustno društvo Goriča vas praznovalo 20 letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili razstavo v Rokodelskem centru Ribnica.

„Vsekakor je to dobra promocija, kajti Ribnica ima za seboj dolgoletno tradicijo karnevalov,“ je povedal ribniški župan Jože Levstek, ki je dodal, da si Ribničani želijo tovrstnih prireditev, zato upa, da bodo organizatorji s pustom v prihodnjih letih nadaljevali. Tako se zgodba letos znova nadaljuje. Glavne strune bodo znova v rokah Pustnega društva Goriča vas, ki se jim je v sodelovanju z Občino Ribnica ponovno pridružilo tudi Turistično društvo Ribnica.

Letos je aktualnih političnih in gospodarskih tem na pretek, tako da si lahko znova obetamo pisano druščino mask, ki jih boste na ribniških ulicah videli v soboto, 14. februarja, ob 14. uri in 15 minut. Dodatne informacije dobite pri Cvetu Marinšku, predsedniku Pustnega društva Goriča vas, na tel. št.: 041 527 595.

Po sprevodu pustnih mask vabljeni zvečer na pustni ples z ansamblom Zakrajšek, ki bo v TVD Partizan, za zaljubljene pa so pripravili valentinov-pustni ples v Pub hotelu Ribnica, kjer vas bo zabaval Band 501.

 

Lep debeli četrtek želim,

Marko Modrej

Namera o ustanovitvi služnostne pravice za izvedbo telekomunikacijske trase parc. št. 5306/7 k.o. Goriča vas

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

za izvedbo telekomunikacijske trase na nepremičnini:

 parc. št. 5306/7 k.o. 1626 – Goriča vas v površini 14 m2

Služnost na predmetni nepremičnini se ustanavlja zaradi izvedbe investicije “Uvedba digitalnega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, katere investitor je RS, Ministrstvo za infrastrukturo.

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

priponka_pdf Grafična priloga

 

Zavarovalnica Triglav, d. d. gasilcem PGD Nemška vas prispevala sredstva za nakup novih gasilskih delovnih oblek

V ponedeljek, 22. 12. 2014 je v gasilskem domu  Nemška vas potekala slovesnost ob predaji sredstev PGD Nemška vas za nakup gasilskih delovnih oblačil gasilski enoti.

Sredstva v višini 1.000,00 EUR je na slovesnosti predal Mitji Govžetu,  predsedniku PGD Nemška vas, Aleš Klement, direktor Zavarovalnice Triglav, Območne enote Ljubljana.

Poleg direktorja  Zavarovalnice Triglav, Območne enote Ljubljana se je slovesnosti udeležil Jože Levstek, župan občine Ribnica, Cveto Marinšek, predsednik Gasilske zveze Ribnica, Milena Oražem, vodja Predstavništva Zavarovalnice Triglav Ribnica, Andrej Pucelj, predsednik KS Ribnica ter članice in člani PGD Nemška vas.

Aleš Klement, direktor Zavarovalnice Triglav, Območne enote Ljubljana je na slovesnosti poudaril, da so v Zavarovalnici Triglav, ob zaključku leta, okrepili tradicionalno sodelovanje z lokalnim okoljem. Del finančnih sredstev, ki jih zavarovalnica vsako leto namenja za poslovna darila so namenili za novoletno preventivno akcijo v kateri so podprli 22 različnih projektov na območju celotne države. Namen novoletne preventivne akcije je bil ozaveščanje ter zmanjševanje nevarnosti in potencialnih naravnih in drugih nesreč, ki so v našem območju vse bolj pogoste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvojne smernice otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – povzetek z okrogle mize

              KAKO NAPREJ?

               RAZVOJNE SMERNICE OTROK IN MLADOPSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V NAŠI REGIJI

 

V sredo, 26. 11. 2014, je v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, v sodelovanju z občino Kočevje in občino Ribnica, potekala okrogla miza  o programskih razvojnih smernicah otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v naši regiji.

Udeleženca okrogle mize sta bila oba župana, dr. Vladimir Prebilič in Jože Levstik, predstavniki obeh občin, ZD Ribnica in Kočevje ter strokovni sodelavci OŠ Ljubo Šercer.

Idejo, ki je plod skupnih razmišljanj in potreb ob delu z osebami s posebnimi potrebami, sva predstavili Jožica Petrič, ravnateljica Osnovne šole Ljubo Šercer iz Kočevja in Andreja Pucelj, logopedinja v ZD Ribnica. K sodelovanju sva povabili strokovnjake z različnih področij delovanja.

Jožica Petrič je na srečanju predstavila, da se  ideja o ustanovitvi STROKOVNEGA SVETOVALNEGA CENTRA, ki bi deloval na območju od Velikih Lašč do Osilnice, ali pa še širše, na OŠ Ljubo Šercer, delno že izvaja. Na šoli deluje prostovoljni svetovalni center in zaposleni strokovni delavci že izvajajo pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč specialnega pedagoga oz. logopeda. Več o samem centru na OŠ Ljubo Šercer si lahko ogledate na spletni strani: www.osls.si.

V Zdravstvenem domu Ribnica deluje logopedska ambulanta, ki pokriva področje občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in delno tudi Velike Lašče. Pri svojem delu z osebami z govorno jezikovnimi težavami, pogrešam strokovno pomoč teama, predvsem specialnega pedagoga, ki predšolskim otrokom v naši občini ni dostopen. Starostna struktura obravnavanih otrok v logopedski ambulanti se znižuje, hkrati pa je ob večji preživelosti rizičnih otrok, problematika motenj zahtevnejša.

Svoja strokovna stališča so izrazili tudi povabljeni strokovnjaki.

Dr. Nevenka Zavrl iz Razvojne ambulante ZD Ljubljana je poudarila pomen ustrezne zgodnje obravnave otrok z razvojnimi težavami in njihovih družin.

Gospa Alenka Kovšca, direktorica CŠOD Ljubljana, ki je bila pred leti snovalka predloga novega zakona o Osebah s posebnimi potrebami, je prav tako podprla idejo o ustanovitvi regijskega Strokovno svetovalnega centra. Poudarila je, da zgodnja obravnava v Sloveniji nima zadostne strokovne podpore. V sosednji Hrvaški so na tem področju v veliki prednosti.

Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, pa je predstavila delovanje njihove posvetovalnice, kot dober primer prakse, s pomočjo katere pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem na področju vzgojnih težav, težav pri učenju in na področju socializacije ter odraščanja posameznika.

Igor Levstek, psiholog iz ZD Kočevja, je poudaril, da neustrezna zgodnja obravnava lahko v kasnejšem, mladostniškem obdobju, privede do čustvenih in vedenjskih težav.

Udeleženi strokovnjaki so na okrogli mizi posebej poudarili, da so strokovni centri potrebni in da lahko naredijo veliko dobrega na področju zgodnjega odkrivanja otrok s posebnimi potrebami ter nudenja zgodnje ustrezne strokovne obravnave. To ima lahko izjemne pozitivne učinke za posameznika in za celotno našo družbo.

Udeleženci srečanja so si bili enotni, da osebe s posebnimi potrebami »zahtevajo« stalno in kontinuirano ustrezno strokovno podporo in strokovno obravnavo ter usmerjanje, ki mora biti podprta tudi z ustreznimi pogoji za njihovo življenje, bivanje in delo.

Za izvedbo tega je potrebno zagotavljati:

  1. Strokovne programe, ki jih izvajajo strokovne organizacije (vrtec, šole), zavodi.
  2. Skupino strokovnjakov za delo z osebami s posebnimi potrebami/invalidi (javna dela, zaposlitev na projektih, prostovoljno delo).
  3. Strokovne podporne storitve: varstveno delovni center, bivanjska enota/stanovanjska enota.
  4. Razvoj (socialnih,  invalidskih), ki bodo lahko zaposlovale te ljudi oz. se že v času izobraževanja povezovale z izvedbo strokovnih izobraževalnih programov.

Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, je izpostavil, da je potrebno pripraviti koncept delovanja predlaganega strokovnega svetovalnega centra, ki bi ga lahko predstavili in o katerem bi lahko razpravljali na srečanju županov občin v naši regiji od Škofljice do Osilnice – konzorcij Natura 2000, srečanje bo predvidoma v mesecu februarju 2015. Ribniški župan g. Jože Levstek pa je izpostavil možnost širitve Varstveno delovnega centra v Ribnici, točneje v prostorih starega vrtca. Podžupanja Občine Kočevje, ga. Lilijana Štefanič je predstavila vsebine socialnega podjetja, ki je v občini v ustanavljanju. Poudarila je, da gre za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni interes na področju storitvenih dejavnosti (ekološka proizvodnja hrane, ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, trgovine za socialno ogrožene ter ostale storitve).

Ocenjujemo, da smo na srečanju naredili prvi korak in dobili prve usmeritve o tem, kako naprej in kakšne so razvojne smernice otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v naši regiji. Pred nami pa je seveda pot do uresničitve zastavljenega, ki bo zahtevala veliko vztrajnosti, strokovnih argumentov in združevanja ter sodelovanja različnih strokovnih ustanov in organizacij, ključna ob tem pa je podpora lokalne skupnosti, predvsem županov in vodstva javnih zavodov .

 

 

                                                                                         Organizatorici okrogle mize

                                                                                      Jožica Pečnik in Andreja Pucelj

 

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline