VABILO: Tradicionalni pustni karneval

MIR je organiziral predstavitev »Prostorsko načrtovanje v okviru skupne občinske uprave«

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je organiziral predstavitev »Prostorsko načrtovanje v okviru skupne občinske uprave«

Po odločitvi za reformo lokalne samouprave leta 1994 je bil sprejet Zakona o lokalni samoupravi in od takrat poznamo tudi institut skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave ustanovijo občine za opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Tako so tudi občine Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče leta 2013 ustanovile Skupno občinsko upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo,«  (v nadaljevanju: MIR). Za delovanje skupnih občinskih uprav država občinam zagotavlja tudi sredstva iz državnega proračuna.

Poleg opravljanja nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva v okviru skupne občinske uprave,  država v zadnjem času še posebej vzpodbuja tudi skupno opravljanje upravnih in strokovnih nalog  na področju urejanja prostora oziroma prostorskega načrtovanja.  V ta namen je MIR organiziral predstavitev z naslovom »Prostorsko načrtovanje v okviru skupne občinske uprave,« ki je potekala dne 27.1.2016 v sejni sobi Občine Ribnica. Predstavitev, ki so se je udeležili župani občin ustanoviteljic in strokovni sodelavci občinskih uprav, so pripravili gostje: Alenka Korpar, direktorica Skupne občinske uprave Spodnje Podravje s sodelavcem Petrom  Cafuto,  Luka Ivanič, vodja Službe za sistem okolja in prostora, z Ministrstva za okolje in prostor ter Damijan Uranker, z Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in ima dolgoletne izkušnje s področja lokalnega prostorskega načrtovanja. Prostorsko načrtovanje je odgovorno in temeljno delovno področje vsake občinske uprave, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavnosti, zato je bil namen predstavitve predvsem spoznati primer dobre prakse s strani  SOU Spodnje Podravje, ki to nalogo opravlja za več občin že vrsto let in na drugi strani še vidik države oziroma pristojnega ministrstva.

Gostje so s svojimi predstavitvami in dolgoletnimi izkušnjami delovanja na področju prostorskega načrtovanja podali odgovore na vsa vprašanja županov in njihovih sodelavcev. Enotni so si bili, da je širitev opravljanja nalog  s področja prostorskega načrtovanja v okviru skupne občinske uprave dolgoročno gledano prava odločitev.

Ravno tako so pozdravili tudi idejo, da je predstavitev organizirala ravno Skupna občinska uprava MIR, saj se v praksi pogosto srečujejo ravno z nasprotnimi stališči delujočih skupnih občinskih uprav, ki pogosto zaradi zahtevnosti področja, niso naklonjene širitvam nalog na področje prostorskega načrtovanja.

Vsekakor lahko zaključimo, da bi občine ustanoviteljice s tovrstno širitvijo nalog lahko lažje določile cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, rabo prostora in pogoje za umeščanje posegov v prostor ter načrtovale prostorsko ureditev lokalnega pomena. Prav tako pa bi enotno nastopale tudi na nivoju države oziroma pristojnega ministrstva.

mag. Marija Ajdič Francelj
Vodja MIR

Obvestilo MIR-a o meritvah hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 05.02.2016,  izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na območju občin Sodražica, Loški Potok, Ribnica in Dobrepolje.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

VABILO: Slovenski kulturni praznik, 4. 2. ob 18.00, TVD

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1437/7 k.o. Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1437/7 k.o. Ribnica

Obvestilo o prenosu parc. št. 1388/33 k.o. Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu parc. št. 1388/33 k.o. Ribnica

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 947/6 k.o. Podpoljane

priponka_pdf Obvestilo parc. št. 947/6 k.o. Podpoljane

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)          

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem:

a) Profitno enosobno stanovanje št. 21 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Prijateljevem trgu 3, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-295-21), neto tlorisna površina stanovanja je 49,1 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

b) Profitno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred B2.

Javna dražba bo v torek 16. februarja 2016, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:
-      
pod 2.a) ob 11.00 uri,
-      
pod 2.b) ob 11.30 uri.

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Izobraževanje za nevladne organizacije: Davčne blagajne

Izvajati se je začel Zakon o davčnem potrjevanju računov, po katerem morajo zavezanci izdajati gotovinske račune preko davčnih blagajn oz. potrditi izdane račune na FURS. Zakon obvezuje tudi nevladne organizacije, ki poslujejo z gotovino (prodaja izdelkov in storitev, vstopnic …).

Izobraževanje bo potekalo v sredo, 27. 1. 2016, ob 16. uri, v Osnovni šoli ob Rinži Kočevje, Cesta v Mestni log 39, Kočevje.

Za NVO bomo predstavili novosti in obveznosti uporabe davčnih blagajn in potrjevanja računov glede na potrebe nevladnih organizacij, in sicer s praktično računovodskega vidika. 

PROGRAM:

  • gotovinsko poslovanje
  • davčne blagajne – izdajanje gotovinskih računov
  • uporaba vezane knjige računov
  • interni akti o davčnih blagajnah
  • mini blagajna FURS
  • novosti – zaključni račun
  • pridobitna dejavnost

Obvezne e-prijave sprejemajo do zasedbe mest oz. najkasneje do ponedeljka, 25.1.2016, na povezavi: http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=14082. Izobraževanje je za predstavnike NVO brezplačno.

Dodatne informacije: 041/925-405, 07/39 39 311 ali drpdnm@gmail.com (Maja Žunič Fabjančič).

Razvoj širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju: Načrt NGN) opredeljuje
območja, na katerih je končnim uporabnikom potrebno omogočiti dostop v omrežje, ter
oceno potreb končnih uporabnikov. Načrt NGN je tudi del razpisne dokumentacije Javnega
razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega
omrežja skupine občin v kateri je občina Kočevje nosilec projekta.

Cilj gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju skupina občin) je, da se
predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna ali pa ne omogočajo
primernih širokopasovnih hitrosti, zgradi širokopasovno omrežje naslednje generacije. To bo
povezalo vsa naselja v skupini občin, ki spadajo v bele lise, ter vse zainteresirane končne
uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, ki bodo dostopna pod enakimi pogoji
vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev.

Cilj projekta je, da se omogoči ponudbo vseh vrst tako imenovanih internetnih storitev. V
splošnem velja, da je dostop do interneta s širokopasovnim dostopom v občinah Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica trenutno omogočen precejšnem območju
občin ampak samo posameznikom in ne vsem zainteresiranim uporabnikom zaradi
prezasedenosti in zastarelosti omrežja.

Na celotnem območju občin obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti
dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, kar pomeni, da bo izvajalec
moral uporabiti različne tehnološke pristope, saj je teren občin razgiban in neprimeren za
enostavno »ožičevanje« končnih uporabnikov. Bistven cilj projekta je, da se spodbudi razvoj
različnih storitev, poveča učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogoči hitrejši
dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.
Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili na
sestankih z župani občin ter na podlagi ocen strokovnjakov.

Ključni dejavnik za odločitev za izgradnjo širokopasovnega omrežja v okviru javnega razpisa
in razpisa za financiranje s strani EU za neekonomska omrežja je nedostopnost
širokopasovne povezave na določenih, odmaknjenih področjih skupine občin, ki onemogoča
enakomeren razvoj celotnih območij občin. Ugotovili smo da ima take lastnosti večinski del
skupine občin.

priponka_pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

priponka_pdf Načrt razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica In Sodražica

priponka_pdf Predinvesticijska zasnova

Klikni za ogled panorame Ribniške doline