Namera o ustanovitvi služnostne pravice

priponka_pdf Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Obvestilo: Preventivna akcija MIR ob začetku šolskega leta

Občina Ribnica in skupni Medobčinski inšpektorat in redarstvo obveščata, da bo v sklopu nacionalne preventivne akcije Začetek šolskega leta, ki jo na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za varnost prometa, potekal poostren nadzor nad mirujočim prometom v okolici šol in vrtcev, preverjanje varne hoje otrok in prečkanje ceste, opremljenosti prvošolčkov z rumenimi ruticami, uporaba varnostne čelade ter varnostnih pasov. Voznice in vozniki naj bodo še posebej pazljivi v prvih dneh začetka pouka, saj bo medobčinsko redarstvo izvajalo tudi meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil na območju občin ustanoviteljic.

Varno in brezskrbno v šolo

Za regionalni vodovod Sodražica-Ribnica-Kočevje tudi EU-sredstva

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, ki bdi nad evropskimi strukturnimi skladi in Kohezijskimi skladi, je izdala odločitev o finančni podpori projektom v okviru izvajanja programskega obdobja 2014–2020. Mednje sodi tudi Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, kar bo zagotovilo varno in zdravo oskrbo s pitno vodo na ribniško-kočevskem. Za projekt v vrednosti 30,8 milijonov evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala 18,8 milijonov evrov.

Občina Ribnica je zadovoljna z odločitvijo Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, da je po več let trajajočem postopku prepoznala izredno pomembnost regionalnega vodovoda Sodražica-Ribnica-Kočevje, ki bo naposled le zagotavljal zanesljivo oskrbo z varno in zdravo pitno vodo. Poleg tega se bodo s postavitvijo vodooskrbnega sistema izboljšale hidravlične karakteristike, možna pa bo priključitev novih občanov na javno vodovodno omrežje. Z izvedbo projekta bo zgrajenih več kot 65,5 km cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani. S tem bo več kot 25.300 občanov in občank vseh treh občin deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo. Na nov sistem pa bo priključenih več kot 1.300 prebivalcev. S tem se bo izboljšala kakovost oskrbe s pitno vodo in življenjski pogoji prebivalcev, zmanjšale pa se bodo tudi vodne izgube, ki trenutno znašajo tudi do 37 odstotkov.

Za projekt v vrednosti 30,8 milijona evrov prispeva Kohezijski sklad 18,8 milijona.

Kohezijski sklad 18,8 milijona za oskrbo s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: SVRK (17. 8. 2015)

Prenos parc. št. 2247/30 k.o. Vinice iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo parc. št. 2247/30 k.o. Vinice

Javno naročilo – Izgradnja kanalizacije v Lepovčah II. faza

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  • Navodila za izdelavo ponudbe, pogoji in merila:

priponka_word NAVODILA

priponka_pdf NAVODILA

  • Zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije:

Obrazci za popis del

exel 0_Rekapitulacija skupna

exel 1_Kanalizacija

exel 2_HP

exel 3_TK vod

exel 4_Vozišče-razlika, odvodnjavanje

exel 5_ČRP.2,NN pr.

Ostali obrazci

priponka_word OBR-Garancija za dobro izvedbo posla

priponka_word OBR-Garancija za odpravo napak

priponka_word OBR-Izjava podizvajalca – povezane druzbe

priponka_word OBR-Izjava podizvajalca

priponka_word OBR-Menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev

priponka_word OBR-Ovojnica

priponka_word OBR-Ponudba

priponka_word OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

priponka_word OBR-Vzorec pogodbe

 

 

Rekonstrukcija javnih poti v območju naselja Mlaka v Ribnici PZI Mlaka 1

priponka_word Projektna naloga – Mlaka
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN_T (rekonstrukcija javnih poti v območju naselja Mlaka v Ribnici)
priponka-excel P1_TANG_parcele_IZVEDBENI-MLAKA_TABELA 1 (P.6.1 TABELA TANGIRANIH PARCEL – tabela 1)
priponka-excel P1_TANG_PARCELE_IZVEDBENI-MLAKA_TABELA-2 (P.6.2   TABELA 2- “SEZNAM PARCEL”)

Popis

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA_BUKOVSKOVA-PREDRAČUN

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA_KETTEJEVA-PREDRAČUN

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA_KURIRSKA POT-PREDRAČUN

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA-IN-PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

exel JR-Popis-IN-RIBNICA-MLAKE

Pogoji, soglasja

priponka_pdf AP007-13-ELEKTRO LJUBLJANA-SO
priponka_pdf AP007-13-KOMUNALA RIBNICA-SO
priponka_pdf AP007-13-HYDROVOD-SO
priponka_pdf AP007-13-OBČINA RIBNICA-SO
priponka_pdf AP007-13-TELEMACH-SO
priponka_pdf AP007-13-TELEKOM-SO
priponka_pdf KOMUNALA RIBNICA-PP
priponka_pdf MKO-ARSO-NARAVA-PP
priponka_pdf OBČINA RIBNICA-PP
priponka_pdf ELEKTRO-PP
priponka_pdf HYDROVOD-PP
priponka_pdf PROJEKTNI POGOJI_MLAKA
priponka_pdf TELEMACH-PP
priponka_pdf TELEKOM-PP

Tehnična dokumentacija

priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_ B_KETTEJEVA
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_D-KURIRSKA P
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_A_BUKOVSKOVA UL
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_C-KURIRSKA -1
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_BUKOVSKA UL
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_KETTEJEVA UL
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_KURIRSKA P-2
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_KURIRSKA P-1
priponka_pdf AP007_13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE_PREGLEDNA
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-DET-CEVI
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-DET-GR25
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-DET-GK10
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA_CESTE-IN-DET-CP80
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA_CESTE-IN-DET-CP50
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G3_ZBIRNA SITUACIJA_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G2_GRADBENA SITUACIJA_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G4_SITUACIJA_ODVODNJAVANJA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G6_SITUACIJA_TK_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G5_SITUACIJA_JR_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-NPP
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE-KATASTER
priponka_pdf G.11.1-KRIZANJA-Model
priponka_pdf G.11.2-KABELSKI-JAREK-Model
priponka_pdf G.11.3-NACRT TEMELJA 6m-Model
priponka_pdf G.11.4-KANDELABER 6M-Model
priponka_pdf LSL30_en

INFOGRAFIKA: Viri financiranja večjih investicij Občine Ribnica

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih/vaških vodovodov v občini Ribnica

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je opravil v prvi polovici leta 2015 zdravstveni nadzor nad sedmimi vodovodi, ki niso v upravljanju strokovno usposobljenega podjetja. To so vodovodi, s katereimi upravljajo uporabniki.

Mikrobiološka preiskava je pokazala, da imajo
-vodovodi G. D. Podpoljane, Sv. Gregor (omrežje Andol) in Žlebič mikrobiološko USTREZNO vodo.
-vodovodi Gašpinovo, Črnec, Gorenji Lazi in Studenčevka-Sušje mikrobiološko NEUSTREZNO vodo.

Vzorci vode so bili mikrobiološko neustrezni zaradi prisotnosti koliformnih in/ali fekalnih bakterij.

OPOZORILO: Pitna voda na vseh vodovodih ni zdravstveno ustrezna in vodooskrba ni varna. Stalno je prisotna možnost hidričnih epidemij – črevesne bolezni. Zaradi prisotnosti fekalnih in koliformnih bakterij je potrebno vodo pred uporabo obvezno prekuhati.

priponka_pdf  Poročilo o kvaliteti pitnih voda KS

V Ribnici sestanek o povezovanju v gozdarstvu

Strokovnjaki s področja gozdarstva in župana Ribnice ter Sodražice so se pretekli mesec sestali na delavnem sestanku na temo sodelovanja in povezovanja v gozdarstvu, ki ga je gostil Jurij Rudež na svojem posestvu Ugar.

Zasedanje strokovne skupine na temo povezovanja v gozdarstvu je potekalo na posestvu Ugar

Delovni sestanek o povezovanju v gozdarstvu, ki je potekal junija v Ribnici, je na predlog predstavnikov lastnikov gozdov sklical predsednik KGZS Kočevje Franc Prelesnik. Poleg ribniškega in sodraškega župana ter gostitelja Jurija Rudeža so se sestanka udeležili tudi Rajko Štefanič, predsednik Zveze  lastnikov gozdov, Cvetko Zupančič, predsednik KGZS, Janko Debeljak, vodja KGZS OE Kočevje, Jošt Jakša, generalni direktor direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKGP, Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove RS, dr. Janez Krč, prodekan za gozdarstvo UL, Biotehniška fakulteta, in mag. Tomaž Devjak, Zavod za gozdove RS OE Kočevje.

Glavna tema pogovorov sta bili oblikovanje enotnega zastopstva pri pogovorih z državnimi predstavniki in izboljšanje stanja v gozdarstvu, ki se kaže predvsem v težavi, kako malega lastnika zainteresirati in motivirati, da bo gospodarjenje z gozdom boljše. V Sloveniji je namreč okoli 460 tisoč lastnikov gozdov, vendar številni lastniki v svojem gozdu še niso prepoznali donosnosti, čeprav bi gozdna površina, ki meri več kot 200 ha, lahko preživljala štiri-člansko družino. S takšno površino pa je potrebno dolgoročno in trajnostno gospodariti.

Župan Jože Levstek je na sestanku izpostavil, kako zelo je ribniška dolina že bila povezana z gozdom in lesom ter da si za to znova prizadeva, denimo, s pomočjo Rokodelskega centra Ribnica, gradnjo lesenih javnih objektov, krajinsko arhitekturo, podpiranjem lesne obrti in proizvodnje, turističnimi in sejemskimi prireditvami ter nenazadnje daljinskim ogrevanjem na biomaso.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline