Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 21. 8. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

VIDEO: Planet na obisku v Ribnici

Vabimo k ogledu posnetka televizijske oddaje Planet na obisku v Ribnici.

Prenos v živo: Planet na obisku, 15. 8. ob 17.30

Spoštovani,

obveščamo vas, da si lahko na televizijskem programu Planet TV v torek, 15. avgusta, ob 17.30 ogledate neposredni prenos oddaje Planet na obisku, v kateri bodo predstavljene lepote Ribnice, njeni ljudje in prednosti življenja v dolini suhe robe.

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 10. 8. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Velike Poljane)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:
parc. št. 1670/8 v izmeri 99 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane
parc. št. 1670/9 v izmeri 141 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane
parc. št. 1670/10 v izmeri 135 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane
parc. št. 1670/11 v izmeri 78 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane

Parcele predstavljajo opuščeno nekategorizirano pot in bodo predmet zamenjave za parc. št. 622/111, 622/95, 622/108 in 622/105, vse k.o. 1616 – Velike Poljane, ki v naravi predstavljajo del obstoječe nekategorizirane poti, ki vodi mimo površin namenjenih počitniškim hišam.

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2017

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV
PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2017

 

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

 

URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

 

GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke  trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

 

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE 2017 – NE ODPIRAJ« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 8. 9. 2017. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv in naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.


Jože Tanko l.r.
predsednik KMVVI

Javni poziv za uporabo ŠCR 2017 – 2018

JAVNI POZIV ZA UPORABO ŠCR 2017-18

Prijavni obrazec 2017-18

 

 

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Šeškova ulica, Vrtnarska cesta in Knafljev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 Občina Ribnica bo ustanovila stvarno služnost za potrebe izgradnje novega optičnega omrežja na področju Ribnice (Šeškova ulica, Vrtnarska cesta in Knafljev trg) na naslednjih nepremičninah v k.o. 1625 – Ribnica: parc. št. 1958/5, 1958/4, 1958/3, 119/92, 119/86, 119/85, 119/82, 119/84, 119/87, 119/76, 119/75, 119/72, 119/68, 119/17, 119/71, 119/74, 119/73, 119/98, 119/18, 119/97, 119/96, 119/95, 119/59, 119/99, 119/101, 119/103, 119/60, 119/19, 119/52, 119/104 in 119/105.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Merharjeva ulica, Prijateljev trg in Kolodvorska ulica)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

 

 NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ribnica bo ustanovila stvarno služnost za potrebe izgradnje novega optičnega omrežja na področju Ribnice (Merharjeva ulica, Prijateljev trg in Kolodvorska ulica) na naslednjih nepremičninah v k.o. 1625 – Ribnica: parc. št. 1920/17, 1920/9, 1920/10, 1920/6, 1920/5, 1920/8, 1920/3, 1920/1, 1920/2 in 18/2.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

Zahtevek za izplačilo sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

priponka_word Zahtevek za izplačilo 2017

Klikni za ogled panorame Ribniške doline