Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za lokalne volitve 2014

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za lokalne volitve 2014

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 19/2014) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica  za leto 2014

 

Občina Ribnica bo v letu 2014 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Ribnica.

Nepovratna sredstva se dodeli samo za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

1. Upravičenci: Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Ribnica, ki so malo čistilno napravo vgradili v letu 2014.

Čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih je predvidena izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Območja, na katerih je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE so navedena v prilogi I.

2. Razpisana sredstva: Občina Ribnica razpisuje nepovratna sredstva v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 1528 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih. Višina sofinanciranja je odvisna od kapacitete novozgrajene male komunalne  čistilne naprave, in sicer v višini 150 €/PE, vendar ne več, kot je v proračunu Občine Ribnica zagotovljenih sredstev.

3. Vlogi za dodelitev sredstev mora biti priloženo:

- izjava o nameravani vgradnji male čistilne naprave, ki ima certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10);

- izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjena služnostna pogodba, za lokacijo male čistilne naprave.

4. Rok za prijavo in obdelavo vlog:

Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Občine Ribnica in na spletni strani www.ribnica.si.

Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – MČN 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

Rok za oddajo vloge je 30.9.2014.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna se vloga s sklepom zavrže.

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Ribnica. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Sredstva bodo dodeljevanja po vrstnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev. Sklep o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2014 izda župan Občine Ribnica na podlagi predloga komisije. Sklep župana je dokončen.

Na podlagi sklepa bo z upravičenci sklenjena pogodba.

5. Delitev sredstev: Sredstva se bodo odobrila pa načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev.

Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti.

6. Črpanje sredstev: Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. Za črpanje sredstev je do 15.11.2014 zavezan dostaviti naslednje dokumente:

- zahtevek,

- certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10);

- ustrezno upravno dovoljenje za izveden poseg v prostor za malo čistilno napravo (lokacijsko informacijo),

- zapisnik o pregledu dokumentacije in naprave, ki ga opravita predstavnik JKP Komunala Ribnica d.o.o. in lastnik naprave,

- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilu).

7. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, med 8 in 10 uro na tel. št. 837 20 24, ga. Lea Divjak Radivojević.

priponka_word RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2014

 

 

 

                                                                                                             ŽUPAN

                                                                                               Jože LEVSTEK

 

 

 

Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12).

Prosimo, da predlogu priložite soglasja kandidatov za imenovanje v Občinsko volilno komisijo (soglasje je v prilogi na www.ribnica.si ali v vložišč0ki v svojem 28. členu določa, da loklana skupnost pred začetkom volilne kampanje in individualno.o. . Prosim, da ga posredujetu Občine Ribnica).

Predloge za člane Občinske volilne komisije dostavite do  05.09.2014  na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

priponka_word Soglasje kandidata OVK

Št.: 041-0003/2014                                                           Predsednik komisije za mandatna
Datum: 17.07.2014                                                              vprašanja, volitve in imenovanja

Jože Tanko l. r.
 

POZIV K ZBIRANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2014

POZIV K ZBIRANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2014

 

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodar­skem, znanstvenem, umetniškem, kultur­nem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem pred­stavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

 

URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posa­meznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizaci­jam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

 

GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posa­meznikom, skupini posameznikov, orga­nizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli posa­meznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

 

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagra­da, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

 

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 5. 9. 2014 do 14 ure. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Ribnica (tel. 837 20 03).

Št.: 094-002/2014                                                                  Predsednik komisije za mandatna
Datum: 17.07.2014                                                                  vprašanja, volitve in imenovanja

                                                                                                      Jože Tanko L. r.

 

Priprava urnikov vadbe v ŠCR za sezono 2014/2015

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

Obveščamo vas, da se je pričela priprava urnikov vadbe za sezono 2014/2015.

Prednostna uporaba je določena v skladu s sprejetim Pravilnikom o uporabi javne športne infrastrukture v občini Ribnica, ki je objavljen na občinski spletni strani.

Usklajeni urnik vadbe, bo pričel veljati v ponedeljek, 29. septembra 2014.

Prosimo, da izjavo in izpolnjene obrazce vrnete najkasneje do vključno ponedeljka, 25. avgusta 2014, na vložišče Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Prednost pri oblikovanju urnika bodo imele pravilno izpolnjene in pravočasno prispele vloge.

Informacije so vam na razpolago na mail sc.ribnica@telemach.net ali GSM 041 680 874 – Sašo Hribar.

Izjava, obrazec predloga urnika vadbe in podrobnejše informacije se nahajajo v spodni priponki.

priponka_pdf UPORABNIKI ŠCR-PRIJAVA 2014/2015

Javno naznanilo – OPPN Prigorica Pr_8(1)

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKC-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US:U-I-43/13-8) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

 

I.

Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1), ki ga je izdelala družba Arealine d.o.o., Novi trg 9, 6232 Postojna, pod št. projekta  U -03/2014.

II.

Gradivo iz I. točke bo z vsemi prilogami javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 7.7.2014 do 6.8.2014.

Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 30.7.2014, s pričetkom ob 16.00 uri.

 

III.

Območje obsega celo enoto urejanja prostora Pr_8 določeno v OPN Ribnica.

Območje OPPN PR_8 zajema zemljišča parc. št. 2807-del, 2909/3, 2909/5-del, 2909/8-del, 2909/9, 2923, 2924, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 3049, 3242/182-del, 3242/183-del, 3242/184-del, 3242/186-del, 3242/187-del, 3242/188-del, 3242/274, 3423/20, 3423/21, 3429/22-del, vse k.o Prigorica.

V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

 

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 6.8.2014 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na javno razgrnitev OPPN Pr_8 (1)”.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si. in na oglasni deski Občine Ribnica.

 

Ribnica, 19.6.2014

Številka: 350-0002/2014-6

Župan Občine Ribnica

                                                                                                                     Jože Levstek

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Odlok (amandma)

priponka_pdf Obrazlozitev

priponka_pdf Odločba CPVO

priponka_pdf sklep

priponka_pdf 02 Obmocje OPPN

priponka_pdf 05 Ureditvena situacija

priponka_pdf 05a Širša ureditvena situacija

priponka_pdf 07 Prikaz ureditve GJI

priponka_pdf 07a Predlog odvodnjavanja

priponka_pdf 08 Pregled cestnih povezav

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2014

Številka: 41010-0003/2014

Datum: 04.06.2014

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in 12. člena Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 13/12) v postopku javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2014 ter na podlagi predloga strokovne komisije z dne 29.5.2014 izdajam naslednjo

 

O D L O Č B O  

o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2014

 

I. V letu 2014 bo Občina Ribnica iz proračuna sofinancirala naslednje izvajalce in njihove kulturne programe, projekte in prireditve:

REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV: 

zap.št. Vlagatelj Višina   sofinanciranja v EUR
  1. KUD   Ribniški pihalni orkester, Ribniški pihalni orkester

3.191,76

  2. KUD   Gallus Ribnica, Vokalna skupina Anamanka

1.487,07

  3. KUD   Gallus Ribnica, Nonet Vitra

1.269,45

  4. Društvo   oktet Gallus Ribnica, Oktet Gallus

1.166,69

  5. Društvo   mažoret in plesalcev Ribnica                                                                  

2.599,35

  6. Društvo   katoliške mladine Ribnica,Mladinska   glasbena skupina I.K.S.

   973,25

  7. Društvo   likovnega ustvarjanja Ribnica

1.523,34

  8. KUD   Sveti Gregor, Mešani pevski zbor

   846,30

  9. Društvo   podeželskih žena Ribnica,Ljudske   pevke Vesele Ribnčanke

1.281,54

10. KUD   France Zbašnik Dolenja vas,Cerkveni   otroški pevski zbor

   519,87

11. KUD   France Zbašnik Dolenja vas, Moški pevski zbor Lončar

 1.402,44

12. KUD   France Zbašnik Dolenja vas,Cerkveni   mešani pevski zbor sv. Rok

 1.016,77

13. KUD   France Zbašnik Dolenja vas,Otroška   folklorna skupina LONČKI               1.057,88
14. KUD   France Zbašnik Dolenja vas, Dramska skupina

    392,93

15. Turistično   društvo Grmada, Folklorna skupina Grmada

  1.474,98

16. Društvo   VETER Breg, Etnološko kulturna sekcija

     531,96

17. Društvo   DramŠpil, Gledališka skupina DramŠpil

  1.462,89

 

KULTURNI PROJEKTI IN PRIREDITVE:

Zap.št. Vlagatelj   Naziv   projekta Višina   sofin. v EUR
1. Vrtec   Ribnica, TIM KULTURA Zaključna   prireditev »Zavrtimo vetrnico« (60 letnica vrtca), junij 2014

1.000

2. Mladinsko   društvo Okameneli svatje Dolenja vas 10. Predbožično rajanje,23.   in 24.12.2014

   300

3. Bižal   Žiga Izdaja CD s pesmimi v ribniškem narečju,   oktober 2014       1.000
4. Društvo   Viteški red Viridi Hedera Pridih srednjega veka, avgust 2014

   500

II. Izbrani izvajalci morajo v roku 30 dni po dokončnosti odločbe z Občino Ribnica podpisati pogodbo o sofinanciranju javnega kulturnega programa oz. projekta.

III. V program sofinanciranja se ne umestijo naslednji projekti:

1.   Vrtec Ribnica, TIM Kultura Zimska   pravljica
2.   Muzejsko društvo Ribnica Priprava   in ureditev Župnijske kronike za objavo
3.   Muzejsko društvo Ribnica Vzpostavitev   in delovanje študijskega krožka MDR – 1. svetovna vojna

O b r a z l o ž i t e v:

 Na javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica v letu 2014, ki je bil objavljen v občinskem glasilu REŠETO dne 31.3.2014, je prispelo skupaj 24 vlog; od tega je 19 vlagateljev kandidiralo za redno dejavnost, za projekte in prireditve 5 vlagateljev. Dve vlogi sta bila s posebno odločbo direktorja občinske uprave, zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavrnjeni, prav tako je bila zaradi nepravilne prijave(dvojne kandidature) delno zavržena oz. izločena iz postopka še ena vloga.

V razpisnem postopku je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz izreka odločbe pravočasne in popolne oz. so bile dopolnjene v predpisanem roku ter da vlagatelji izpolnjujejo razpisne pogoje.

 Vse vloge je pregledala s strani župana imenovana strokovna komisija ter opravila ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi določil in strokovnih meril veljavnega pravilnika. Pripravila je predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti vključno s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev. Razpoložljiv obseg proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturno dejavnost po razpisu v letu 2014 znaša 25.000 EUR, od tega 22.200 EUR za redno dejavnost kulturnih društev ter 2.800 EUR za kulturne projekte in prireditve. Redna dejavnost kulturnih društev je vrednotena v skladu z veljavnimi točkovnimi merili pravilnika. Komisija je vrednost točke za redno dejavnost določila tako, da je razpoložljiva proračunska sredstva delila s skupnim številom točk vseh vlagateljev. Izračunana vrednost točke v letu 2014 znaša 1,209 EUR. Višina sredstev, do katere je upravičen posamezni vlagatelj, pa je izračunana tako, da se je vrednost dodeljenih točk pomnožila z vrednostjo ene točke.

Od ponujenih sedmih kulturnih projektov so izbrani v izbor sofinanciranja štirje projekti. Pri izboru in deležu financiranja je komisija upoštevala javni interes, realne možnosti za izvedbo projekta v letu 2014, vsebinsko učinkovitost ter kulturni in promocijski pomen, ki ga imajo za občino Ribnica.

Predlagatelji kulturnega programa oz. prijavitelji na razpis imajo pravico do vpogleda le v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov in poročil, ki se nanašajo na obravnavo njihove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju. Izbrani izvajalci bodo v roku 30 dni po dokončnosti odločbe pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju javnega kulturnega programa oz. projekta.

S tem je odločba utemeljena.

PRAVNI POUK:  Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku 8 dni po prejemu te odločbe pri županu občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Pritožbo se vloži neposredno ustno na zapisnik ali pošlje priporočeno organu, ki je odločbo izdal.

 

Postopek vodila:                                                                                              Direktor občinske uprave

Metka Tramte, Svetovalka II za družbene dejavnosti                                             Janez Mate

 

Odločbo vročiti:

  1. Vlagateljem, osebno po ZUP
  2. Oddelek za finance
  3. JSKD, Območna Izpostava Ribnica

 

Vložiti:

1. v zadevo

Osrednja prireditev v počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI

priponka_wordOsrednja prireditev v počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI

Pravila za izrabo časopisnega prostora v Rešetu – volitve v Državi zbor

Na podlagi 6. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS št. 41/2007, 103/07, 11/11,98/13) Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 103/2007) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 39/2014) izdajam

PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA NAMEN IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE,

ki bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014

Objava volilnih vsebin bo možna v junijski številki javnega glasila občine Ribnica – Rešeto, ki bo izšla 30. junija 2014.

 

ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA

Organizatorji volilnih kampanj lahko zakupijo oglasni prostor po ceniku, ki je priloga teh pravil.

 

DODATNA PONUDBA

Posameznim kandidatom omogočamo tudi zakup ½ časopisne črnobele strani vodenega pogovora. Vodeni pogovor pomeni, da bo uredništvo vnaprej sestavilo vprašanja, ki se neposredno nanašajo na delo v njegovo dobro. Cena te dodatne programske ponudbe znaša 75, 00 eur (brez ddv).

 

ODDAJA GRADIVA

Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo sprejemali do 17. junija 2014. Prosimo, da nam interes za zakup sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo obseg časopisa. Naš kontakt:reseto@t-2.net, 051/641 021.

 

priponka_pdf Cenik za zakup oglasnega prostora

                                                                                                                            Odgovorni urednik

                                                                                                                               Marko Modrej

Digitalni radijski sistem (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

Spoštovani!

V priponki vam posredujemo informacijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, o pričetih aktivnostih na izvedbi del v okviru GSM-R projekta, ki se izvajajo tudi na območju naše občine.

priponka_pdf Informacija o uvedbi GSM- R projekta na slovenskem železniškem omrežju