Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Številka: 041-0004/2018

Datum: 11.9.2018

ZADEVA: Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17).

Prosimo, da predlogu za imenovanje v Občinsko volilno komisijo priložite soglasja kandidatov (soglasje je dosegljivo na spletni strani www.ribnica.si ali v glavni pisarni Občine Ribnica).

Predloge za člane Občinske volilne komisije dostavite do 18.10.2018 na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

word-priponka Soglasje kandidata

Predsednik KMVVI

Jože Tanko l.r.

Občinska volilna komisija Občine Ribnica

priponka_pdf Podatki občinske volilne komisije Občine Ribnica

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet, volitev za župana in volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica, ki bodo v nedeljo, 5.10.2014

priponka_pdf Sklep

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za redne volitve v občinski svet in volitve za župana

priponka_pdf UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebnih podpor volivcev za redne volitve v občinski svet in volitve za župana, ki bodo 5. 10. 2014

Klikni za ogled panorame Ribniške doline