Projekt ARtCEVIA izpeljan s pomočjo EU-sredstev

Projekt Ar[t]cevia & Ribnica je financirala Evropska unija v okviru programa Evropa za državljane

  • Dogodek z dne 30/09/2015 je bil posvečen okrogli mizi. Umetniki in ostali kulturni delavci iz Italije in lokalnega okolja so razpravljali o izzivih sodobne likovne ustvarjalnosti. Primerjali so umetniško produkcijo Ribnice in Arcevie in iskali stične točke in razlike slovenske in italijanske likovne umetnosti.
  • Dogodek z dne 30/09/2015 je bil posvečen koncertu italijanske glasbene skupine Nefesh, ki je sodelovala na festivalu mednarodne sodobne italijanske umetnosti Ar[t]cevia. Predstavili so aktualno hard rock in metal italijansko glasbo.
  • Dogodek z dne 01/10/2015 je bil posvečen turističnemu vodenju po Ribnici. Udeleženci so spoznavali zgodovino, stavbno dediščino in utrip ribniškega okolja.
  • Dogodek z dne 01/10/2015 je bil posvečen odprtju razstave izbora del s Festivala Ar[t]cevia. Razstava prezentira italijansko sodobno likovno produkcijo in ponuja primerjavo s programom razstav Galerije Miklova hiša, ki predstavlja pretežno slovensko likovno ustvarjalnost. Razstavo je predstavila kustosinja Laura Coppa.

priponka_pdf Projekt ARtCEVIA

Projektna naloga: Strategija in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica

Občina Ribnica in Javno komunalno podjetje komunala Ribnica d. o. o. sta izdelali projektno nalogo, ki je osnova za Strategijo in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica. Naloga ponuja podrobne smernice za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje celotne občine Ribnica in s tem zmanjševanje onesnaževanja tako površinskih kot podzemnih voda in podtalnice, posledično pa tudi vodotokov, katerih zaledje je območje občine.

OPO__000

OPO__001

OPO__OV_1-10

OPO__OV_11-25

Občani in občanke lahko svoje morebitne predloge, pripombe in mnenja pošljejo vodji projekta Alojzu Pahuljetu na Občini Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, na njegov elektronski poštni naslov alojz.pahulje@ribnica.si.

Energetska sanacija zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

ZD Ribnica

ZD Ribnica

Občina Ribnica je kot ustanoviteljica zdravstvenega doma na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo zdravstvenih domov ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja prostorov v stavbi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je občina Ribnica izvedla investicijo, ki je v skladu s prijavljeno vlogo predvidevala sanacijo ogrevalnega sistema ter zunanjega ovoja objekta, in je s tem v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Podrobneje v spodnjem dokumentu. »Več

Vrtec Ribnica II. faza

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014. »Več

Lokalni energetski koncept Občine Ribnica

priponka_pdf Lokalni energetski koncept Občine Ribnica (35,2MB)

Gradnja vrtca Ribnica I. faza

Pomanjkanje prostora in s tem neizpolnjevanje prostorskih normativov, dotrajanost montažnih objektov, nefunkcionalnost in utesnjenost, ter tehnološka zastarelost obstoječega vrtca Ribnica, ki predstavlja edini vrtec v celi občini, so bili glavni razlogi, ki so vplivali na odločitev Občine Ribnica, da pristopi k novogradnji vrtca. Ribnica predstavlja pomembno sub regijsko gospodarsko središče, v katerega se v večji meri vključujejo in gravitirajo zaposleni z občin: Kočevje, Loški Potok in Sodražica, v manjši meri pa tudi prebivalci iz ostalih bližnjih občin. Že sedaj so v obstoječi vrtec vključeni otroci tudi iz sosednjih občin, novi vrtec pa bo kapacitete vrtca še povečal. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline