2. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  18.03.2015

Spoštovani, vabimo vas na izobraževanje in posvet, ki bo 26.03.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica (1 uro pred sejo občinskega sveta) na temo:

MEDSEBOJNO SODELOVANJE ORGANOV OBČINE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA TER ORGANIZACIJA DELA OBČINSKEGA SVETA, predavateljica ga. Neža VODUŠEK, univ. dipl. pravnica

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.03.2015,  ob 19. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 26.02.2015

priponka_pdf Zapisnik 1. redne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015 – 2. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Finančni načrt MIR 2015 obvestilo o napaki

priponka_pdf Predlog sklepa

3. Predlog sodne poravnave med Obnovo Kočevje d.o.o. in Občino Ribnica

priponka_pdf Poravnava Obnova Kočevje d.o.o. – Občina Ribnica

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

5. Imenovanje podpredsednika Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

6. Seznanitev z aktivnostjo priprave regionalnega razvojnega programa 2014-2020

priponka_pdf RRP JVSLO 2014-2020

priponka_pdf Priloga k RRP JV SLO – najpomembnejši regijski projekti

7. Poročilo o delu policije 2014

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014

priponka_pdf Letno poročilo MIR 2014

9. Razno

10. Pobude,  predlogi in vprašanja svetnikov

 

Še več gradiva za točko 6. je dostopno na e-naslovu:

http://www.rc-nm.si/Projekti/Regionalnirazvojniprogram20142020/Splo%C5%A1no.aspx.

Prosimo, da z gradivom, ki je priloženo za obravnavo 4. točke dnevnega reda, ravnate v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

1. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  10.02.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.02.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 4.11.2014 in 18.12.2014

priponka_pdf Zapisnik 1. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 2. izredne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015-1. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Splošni del proračuna 2015

priponka_pdf Posebni del proračuna 2015

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2015-2018

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2015

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2015

priponka_pdf Predlog sklepa

4 Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2015

5.  Razširitev območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev –  RCR

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

priponka_pdf Odgovor Ministrstva za kulturo

6. Premoženjsko pravne zadeve

6.1.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/53 k.o. 1624 – Gorenja vas (478-93/2013)

6.2.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/9 k.o.  1624 – Gorenja vas (7113-0016/2013)

6.3.Ukinitev javnega dobra na delu parc. št. 3161 k.o.  1619 – Sodražica (478-0041/2013)

6.4.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1670/5 k.o.  1616 – Velike Poljane (478- 0046/2013)

6.5.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2470/5, 2487/2 in 2487/3, vse k.o.  1624 –  Gorenja vas (353-1/2013)

priponka_pdf Obrazložitve in predlogi sklepov

7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

23. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  17.09.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 s k l i c u j e m

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  25.09.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 02.09.2014

priponka_pdf Zapisnik 22. redne seje

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok – dopolnjen predlog

priponka_pdf Odlok – čistopis

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Širša ureditvena situacija

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr, Franceta Prešerna Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Sklep odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Sklep Statutarno pravne komisije

priponka_pdf Amandma

4. Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev in odlok

priponka_pdf Odlok – neuradno prečiščeno besedilo (5)

priponka_pdf Sklep odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Amandma

5. Občinske nagrade in priznanja 2014

6. Imenovanje občinske volilne komisije

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica v mandatnem obdobju 2010-2014

priponka_pdf Poročilo

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

 

Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Opomba:

Gradivo pod točko 5. in 6. Obravnavajte v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov

 

22. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  25.08.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  02.09.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

priponka_pdf Zapisnik 21. redne seje

priponka_pdf Odgovori na svetniška vprašanja z 21. redne seje

2. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

3. Sklep o povračilu stroškov prevoza predsedniku Občinske volilne komisije

priponka_pdf Sklep o povračilu stroškov prevoza predsedniku ObVK

4. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar – junij 2014

priponka_pdf I. Splošni del proračuna

priponka_pdf II. Posebni del proračuna

priponka_pdf Polletno poročilo 2014

priponka_pdf Sklepi o prerazporeditvah do 30.06.2014

5. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

6. Razno

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

21. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  14.04.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  24.04.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 06.03.2014

priponka_pdf Zapisnik 20. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja svetnikov z 20. redne seje

priponka-excel Odgovori na vprašanja svetnikov z 20. redne seje

2. Odlok o zaključnem računu občine Ribnica za leto 2013-hitri postopek

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Odlok o zaključnem računu Občine Ribnica 2013

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Realizacija NRP

priponka_pdf Obrazložitve zaključnega računa 2013

priponka_pdf Tabela prerazporeditev 2013

priponka-excel Računovodski izkazi

priponka_pdf Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013

priponka_pdf Poslovno poročilo ŠCR 2013

priponka_pdf Poslovno poročilo TVD Partizan 2013

priponka_pdf Poročilo NO k ZR za leto 2013

3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ribnica – prva obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Sklep odbora za okolje in prostor

4. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2013)

5. Seznanitev s sklepom za vlogo Zavoda za gozdove Slovenije

priponka_pdf Obrazložitev sklepa

priponka_pdf Sklep – ZGS

6. Seznanitev s sklepom za vlogo Štaba civilne zaščite Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev sklepa

priponka_pdf Sklep – Civilna zaščita

7. Poročilo Programskega sveta Rešeta

priponka_pdf Poročilo o delu PS – Rešeto

8. Letno poročilo o delu MIR za leto 2013

priponka_pdf Letno poročilo MIR 2013

9. Poročilo z 2. seje Komisije kamnolom Kot

10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

11. Razno

Gradivo k 2. točki dnevnega reda ste prejeli že z gradivom za sejo odbora ali sejo komisije, gradivo k 4. točki pa je sestavni del Odloka o zaključnem računu občine Ribnica za leto 2013.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

20. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  26.02.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  06.03.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 30.01.2014

priponka_pdf Zapisnik 19. redne seje

2. Proračun Občine Ribnica za leto 2014 – 2. obravnava

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve – dopolnitev

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

3. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Območje Občine Ribnica in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka – 2. obravnava

priponka_pdf Amandma

priponka_pdf Program komunalnega opremljanja-2 obravnava

4. Letni program športa za leto 2014

priponka_pdf LPŠ 2014 obrazložitev

priponka_pdf LPŠ 2014

priponka_pdf Primerjava LPŠ 2010-2014

5. Letni program kmetijstva za leto 2014

priponka_pdf Letni program kmetijstva – obrazložitev

priponka_pdf Letni program kmetijstva 2014

6. Sklep o porabi sredstev iz proračunske rezerve

priponka_pdf Sklep

7. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Zdravstvenega doma Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

8. Imenovanje člana v Svet Centra za socialno delo Ribnica

priponka_pdf Vloga CSD

priponka_pdf Sklep KMVVI

Gradivo k 7. in 8. točki

priponka_pdf Imenovanje člana v svet CSD in ZD

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

priponka_pdf Vloga ZD

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica v letu 2013

priponka_pdf Poročilo o delu NO v letu 2013

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7., 8. in 9. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

Gradivo je dosegljivo na spletni strani www.ribnica.si.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Proračun občine Ribnica 2014 – gradivo za 2. obravnavo

V spodnjih priponkah se nahaja gradivo za 2. obravnavo proračuna občine Ribnica za leto 2014.

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

19. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  22.01.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  30.01.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 19.12.2013

priponka_pdf Zapisnik 18. redne seje

priponka_pdf Odgovor na vprašanje svetnice

2. Proračun Občine Ribnica za leto 2014 – 1. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2014

priponka_pdf Načrt nabav gradenj 2014

exel Kadrovski načrt 2014

exel Kadrovski načrt MIR 2014

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2014

3. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica – 2. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

4. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica  - 2. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

5. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Območje Občine Ribnica in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero    komunalnega prispevka – I. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka

priponka_pdf Območje komunalne opreme – vodovod

priponka_pdf Območje komunalne opreme – ceste

priponka_pdf Območje komunalne opreme – kanalizacija

6. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik in spremni dopis vrtca

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o  sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Spremembe in dopolnitve pravilnika

priponka_pdf Ure objektov

priponka_pdf Simulacije izračunov

8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014 – Priloga k Proračunu za leto 2014

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2014

9. Odstop člana Sveta zavoda Zdravstveni dom Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odstopna izjava

10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

11. Razno

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  11.12.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  19.12.2013,  

ob 18. uri

v sejni sobi Vrtca Ribnica, Majnikova 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 20.12.2012

priponka_pdf Odgovori na svetniška vprašanja in pobude s 17. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta

2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

3. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih  pravic v javnem zavodu Lekarna Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

4. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

5. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica  - 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

6. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

7. Sklep o sprejemu pobude Senata Konzorcija Univerza v Novem mesu

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pobuda

8. Premoženjsko pravne zadeve

8.1.            Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 5298/22 k.o. 1626-Goriča vas (478-0020/2013)

8.2.            Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2312/5 k.o. 1630 – Rakitnica (478-0014/2013)

8.3.             Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2479/19 k.o. 1617-Sušje (478-0012/2013)

priponka_pdf Premoženjsko pravne zadeve

9. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Vloga za soglasje k imenovanju

10. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

17. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  2.10.2013

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  10.10.2013,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline