10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 26.9.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

10.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  6.10.2016,

ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 1. Potrditev zapisnika 9. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 9. redne seje

priponka_pdf Odgvori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov

2. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

3. Poročilo s 4. seje Komisije za pripravo predlogov rešitev problematike kamnolomov Kot z dne 21.09.2016

priponka_pdf Poročilo

4. Občinske nagrade in priznanja za leto 2016

5. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Prosimo, da z gradivom pod 4. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

Vabljeni:

-          člani OS

-          Marija Ajdič Francelj, vodja MIR

 

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014
Datum: 6. 7. 2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

9.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  14. 7. 2016,
ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica


 1. Potrditev zapisnika 8. redne seje in 4. izredne seje
  1.1. zapisnik 8. redne seje OS-12.5.2016

  1.2. zapisnik 4. izredne seje OS -16.6.2016
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1
  2.1. Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela OOPN
  2.2. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela OOPN
  2.3. Sklep OOP
  2.4. Sklep SPK
 3. Odlok o ravnanju s  komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Ribnica, 1. obravnava
  3.1. Obrazložitev Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
  3.2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ribnica
  3.3. Sklep OOP
  3.4. Sklep SPK
 4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna
  4.1. Polletno poročilo 2016
  4.2. I. Splošni del proračuna
  4.3. II. Posebni del proračuna
 5. Poročilo o delu programskega sveta javnega glasila Občine Ribnica – Rešeta
  5.1. Poročilo o delu programskega sveta Rešeta
 6. Pobude, predlogi in vprašanja

Občinski svet Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Župan

Vabljeni:
-          člani OS
-          Špela Gosak, AREALINE d.o.o.
-          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.
-          Feliks Podgorelec, predsednik programskega sveta Rešeta

 

Spremembe in dopolnitve OPN Ribnica – SD 1

Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica

priponka_pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica – Spremembe št.1

priponka_pdf Priloga 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji

priponka_pdf Obrazložitev in utemeljitev

priponka_pdf Stališča do predlogov in pripomb podanih v času javne razgrnitve v postopku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Ribnica – spremembe št. 1

Mnenja:

priponka_pdf Mnenja 1

priponka_pdf Mnenja 2

CPVO

priponka_pdf Odgovor MOP na vlogo za izdajo mnenja o spremenljivosti vplivov izvedbe na okolje k predlogu SD OPN Ribnica – spremembe št. 1

priponka_pdf Odločba MOP

 

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 13.6.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

                4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 16.6.2016, ob 18. uri

v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

1. Odlok  o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev in Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Lekarna Ribnica

2. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

3. Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf LPŠ 2016

4. Dopolnitev Sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v Športnem centru Ribnica

priponka_pdf Dopolnitev Sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v ŠCR

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

 Zaradi financiranja investicij in investicijskega vzdrževanja  zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost, je potrebno spremeniti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica. Da bi javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa lahko objavili v čim krajšem času, je nujno potrebno sprejeti Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica in Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2016.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

-          Vida Mihelčič

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 4.5.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

8.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  12.5.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje in 3. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 7. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 3. izredne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude s 7. redne seje

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2015 – hitri postopek

priponka_pdf Predlog sklepa in uvodna stran

priponka_pdf Odlok o zaključnem računu 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Realizacija NRP

priponka_pdf Prerazporeditve 2015

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Športni center Ribnica

priponka_pdf Kulturni dom TVD Partizan

priponka_pdf Računovodski izkazi

priponka_pdf Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

priponka_pdf Izjava o notranjem nadzoru javnih financ

3. Odlok o javnem glasilu Občine Ribnica, 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev Odloka o Rešetu 2016

priponka_pdf Odlok

Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Obvezna razlaga

priponka_pdf Odlok o varstvu virov pitne vode

5. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

6. Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2016

priponka_pdf (Letni program športa za leto 2016

7. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Obrazložitev RCERO

priponka_pdf Dopis

priponka_pdf Elaborat

8. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev – cene storitev

priponka_pdf Obrazložitev – cen zbiranja

priponka_pdf Elaborat

9. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev cen storitev GJS čiščenja in odvajanja

priponka_pdf Obrazložitev cen storitev GJS čiščenja in odvajaja kom odpadne vode JKP Komunala

priponka_pdf Elaborat

10. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

priponka_pdf Dopolnitev načrta

11. Premoženjsko pravne zadeve:

11.1 Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/24 k.o. 1615-Podpoljane

11.2 Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1388/33 k.o. 1625- Ribnica

11.3 Ukinitev statusa javnega dobra na delu parc. št. 1437/7 k.o. 1625-Ribnica

priponka_pdf Premoženjsko pravne zadeve

12. Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

priponka_pdf Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

13. Imenovanje predsednika Statutarno pravne komisije

priponka_pdf Imenovanje predsednika SPK

14. Podpora predlogu novele Zakona o davčnem potrjevanju računov

priponka_pdf Podpora predlogu novele Zakona o davčnem potrjevanju računov

15. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Poročilo o delu NO v letu 2015

16. Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora Občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Plan NO za leto 2016

17. Seznanitev s poročilom PP Ribnica za leto 2015

18. Seznanitev s poročilom MIR za leto 2015

Pobude, predlogi in vprašanja

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

-          Direktorji javnih zavodov in javnih podjetij

-          Komandir PP Ribnica

-          Vodja MIR

-          Uroš Kobe, Matrika ZVO d.o.o.

-          Vida Mihelčič

 

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 18.4.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

3.      izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  21.4.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

 1. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ribnica

Obrazložitev sklica izredne seje:

Svet zavoda Vrtec Ribnica je zaprosil za obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja vrtca. V skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. , 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-odl. US in 47/15) mora lokalna skupnost svoje mnenje posredovati v roku 20 dni od prejema zaprosila, ta rok pa poteče 28.4.2016. Zaradi navedenega sklicujem v skladu z določili poslovnika izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica.

 

Sklep KMVVI boste prejeli naknadno.

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek L.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Poziv Sveta zavoda Vrtec Ribnica

 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 3.2.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

7.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  11.2.2016,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 6. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude s 6. redne seje

2. Seznanitev z odstopom članice občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta

priponka_pdf Seznanitev z odstopom članice OS in potrditev mandata nadomestnemu članu OS

3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2016, 2. obravnava

priponka_pdf Odlok o proračunu 2016 – uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2016

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

4. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ribnica, 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Predlog Odloka o sodelovanju in koncesiji GJS RCERO

priponka_pdf Preračun stroškov

priponka_pdf Pravno mnenje

5. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Predlog Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana

6. Letni program športa v občini Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2016

7. Razvoj širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica

priponka_pdf Obrazložitev

8. Pobude, predlogi in vprašanja

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

-          člani OS

-          Bojan Trdan, JKP Komunala d.o.o.

-          Igor Petek, SNAGA Javno podjetje d.o.o.

-          Andrej Drole, APR Poslovno svetovanje d.o.o.

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 14.12.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

6.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  22.12.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 5. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 1 dopisne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude 5. seje

2. Odlok  o proračunu Občine Ribnica za leto 2016, 1. obravnava

priponka_pdf Odlok o proračunu za leto 2016 – Uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2016

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2016

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016

3. Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Sklep odbora za gospodarstvo

4. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju za leto 2016

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitev

priponka_pdf Sklep o začasnem financiranju

priponka_pdf Splošni del proračuna-ZF 2016

priponka_pdf Posebni del proračuna-ZF 2016

5. Prekategorizacija in oddaja občinskega stanovanja v najem

priponka_pdf Prekategorizacija stanovanja

priponka_pdf Sklep Odbora za gospodarstvo

6. Predlog za imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD

priponka_pdf Imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD

7. Seznanitev  s Sporazumom o zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave      določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali      odstranjevanja komunalnih odpadkov št. 1/2015

priponka_pdf Obrazložitev-seznanitev s sklenitvijo sporazuma

priponka_pdf Obrazložitev podelitve koncesije Snagi za Ribnico – JKP Komunala

priponka_pdf Seznanitev s sporazumom

8. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Sklep KMVVI k 6. točki dnevnega reda bodo člani OS prejeli naknadno.

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          Bojan Trdan, JKP Komunala d.o.o.

-          Igor Petek, SNAGA Javno podjetje d.o.o.

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 11.10.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

5.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  19.11.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 4. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja, predloge in pobude s 4. redne seje

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015, hitri postopek

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka o rebalansu proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Prerazporeditve

3. Odlok  o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center, 1. obravnava

priponka_pdf Odlok o prenehanju JZ RZC

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – kmetijstvo

priponka_pdf Pravilnik kmetijstvo – čistopis

priponka_pdf Pripombe EK

5. Sklep  o sprejemu stališč do pripomb na javno razgrnjen odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica- spremembe št. 1

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Stališča do pripomb in predlogov

priponka_pdf Sklep o sprejetju stališč

priponka_pdf PRILOGA št. 1

priponka_pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

6. Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o ustanovitvi komisije za Rome

7. Sklep o vrednosti točke za NUSZ na območju občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2016

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014

priponka_pdf Delno povračilo stroškov volilne kampanje

9. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1671/9, k.o. 1616-Velike Poljane

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

10. Imenovanje  direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Imenovanje direktorja Rokodelskega centra Ribnica

11. Imenovanje nadomestnega člana sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Imenovanje člana sveta OŠ Ribnica

12. Razrešitev  člana Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje nadomestnega člana

priponka_pdf Razrešitev člana odbora za družbene dejavnosti

13. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Prilogi k 5. točki dnevnega (Priloga 1 in Odlok) sta dosegljivi tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r

Župan

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          AREALINE d.o.o., spela.gosak@arealine.si

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 23.9.2015

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  4.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  1.10.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 3. rdne seje OS

priponka_pdf Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov s 3. redne seje

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Obrazložitev pripravljalca OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Stautarno pravna Komisija

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – KMETIJSTVO

priponka_pdf Sklep – Odbor za kmetijstvo

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

4. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o določitvi cen storitev JKP Komunala Ribnica d.o.o.

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

5. Predstavitev in potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno  vodo SORIKO«

priponka_pdf IP So-Ri-Ko

priponka_pdf PIZ-Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO

priponka_pdf Priloge

priponka_pdf Predlog sklepa SORIKO

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar-junij 2015

priponka_pdf Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

7. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/6 k.o. 1615-Podpoljane

8. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2247/30 k.o. 1618-Vinice

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

priponka_pdf Sklep – Odbor za gospodarstvo

9. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

priponka_pdf Imenovanje predstavnikov v svet Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

11. Razrešitev člana sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Razrešitev člana sveta OŠ Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

12. Občinske nagrade in priznanja za leto 2015

13. Izstop Občine Ribnica iz Združenja občin Slovenije

priponka_pdf Izstop Občine Ribnica iz ZOS-a

14. Pobude, predlogi in vprašanja

Prosimo, da z gradivom pod 12. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

Vabljeni:

-          Člani OS

-          Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

-          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

-          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline