Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2018

ODLOČBA 2018

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.6.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 14.6.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 

 

 

  1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 10. izredne seje Občinskega sveta

1.1. zapisnik 17. redne seje

1.2. zapisnik 10. izredne seje

1.3. Odgovori na vprašanja

2. Odlok o spremembi meje območij naselij Ortnek in Hudi Konec, skrajšani postopek

2.1. Obrazložitev Odloka_sprememba meje med Ortnekom in Hudim Koncem

2.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Ortnek in Hudi Konec

2.3. Mnenje Ortnek in Hudi Konec 2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

3. Odlok o spremembi meje območij naselij Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica, skrajšani postopek

3.1. Obrazložitev odloka_sprememba meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.3. Mnenje Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

3.4. Elaborat Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

4. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica, skrajšani postopek

4.1. Odlok in obrazložitev Odloka o določitvi turistične takse

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, 1. obravnava

5.1. Odlok in obrazložitev Odloka spr. in dopol. odloka o organizaciji OU

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

6.1. Obrazložitev sprememb pravilnika _novorojenci 2018

6.2. Pravilnik novorojenci novela 2018

6.3. Pravilnik – novorojenci

7. Potrditev strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica (SD OPN3)

7.1. Obrazložitev _ stališča SD OPN3

7.2. Stališča do pripomb SD OPN 3

7.3. zapisnik – javna obravnava SD OPN 3

8. Ukinitve statusa javnega dobra

8.1. Ukinitve statusa javnega dobra

9. Volitve in imenovanja: imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet CSD

9.1. Imenovanje predstavnika LS v Svet CSD

10. Vprašanja in pobude

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

  • Člani OS
  • Peter Lušin, Urbania d.o.o.

 

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarne dejavnosti

JR 2018

JR 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JR 2018 navodilo za izponjevanje

Priloga JR – varstvo osebnih podatkov 2018

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2018

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 31/2018) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2018

 

JAVNI RAZPIS MČN 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2018

 

VABILO na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

VABILO  na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

 

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD). Za namene črpanja evropskih sredstev je bilo ustanovljeno lokalno zasebno partnerstvo Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD), ki pokriva območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS PPD poteka s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

 

LAS PPD je v januarju in marcu 2017 objavil dva javna poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev SLR, ki se bodo financirali iz sredstev EKSRP in ESRR. V letu 2018 bo LAS ponovno objavil javne pozive za izbor projektov, ki bodo temeljili na uresničevanju ciljev SLR in Uredbi CLLD, zato vas vabimo na delavnico, ki vas bo pripravila na prihajajoče pozive LAS.

 

Kdaj: 23. maj 2018 ob 17. uri

Kje: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, Predavalnica v mansardi

 

Na delavnici vam bomo predstavili:

– tematska področja, cilje in ukrepe Strategije lokalnega razvoja LAS PPD (zasledovanje SLR);

– pogoje javnih poziv LAS usklajene z novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD);

– informativni seznam prilog, ki jih zahtevajo javni pozivi LAS, glede na projekt.

 

Na koncu bo čas za vprašanja in odgovore.

 

Vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, javnih inštitucij, podjetij in vsi posamezniki, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Delavnica vam lahko služi tudi kot pomoč pri iskanju in navezavi stikov z morebitnimi bodočimi partnerji.

 

Za lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da se prijavite na e-pošto: info@las-ppd.si do 21. maja 2018.

 

Vabljeni na srečanje in izmenjavo izkušenj!

 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

 

 

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Popravek JR- turizem

popravek

JR turizem 2018- uradno prečiščeno besedilo

RD_turizem_2018-čistopis

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJAPODEŽELJA V OBČINI RIBNICA V LETU 2018

javni razpis gozdarstvo in društva 2018

rd-5-de-minimis_gozdarstvo_mehanizacija_oprema – končna

RD 6 – ukrep delovanje društev – 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI RIBNICA V LETU 2018

 

JR turizem 2018-čistopis

RD_turizem_2018-čistopis

JR pdf

RD pdf

 

Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

sklep

Klikni za ogled panorame Ribniške doline