BREZPLAČNO USPOSABLJANJE – VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

OBČINA RIBNICA OBVEŠČA,

da skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna organizira

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO – osnovni dvodnevni tečaj (16 ur)

Tečaj se prične 18.10.2018 ob 8. uri v dvorani TVD Partizan. Tečaj (praktični del) se bo nadaljeval po skupinah, in sicer 19. oziroma 25. ali 26. 10. 2018

prijavnica_usposabljanje_Gozdarstvo_2018

motorna zaga_oglas_tisk

 

PREVENTIVNE informacije in AKTIVNOSTI ob svetovnem dnevu brez avtomobila, ki ga obeležujemo 22. septembra

vabilo

Predavanje na temo Promocija in prodaja in Odpiranje novih prodajnih poti

VABILO_Ribnica

Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volilno kampanjo za volitve župana in občinski svet na lokalnih volitvah 2018

sklep

Vabilo na dogodek: “Če bi bil/a jaz župan/ja …”

Kocevje_NVO_Ce_bi_bil_jaz_zupan

Javni poziv in vloga za dodelitev štipendije Fundacije Alenke Gabrič za leto 2018-2019

Javni poziv in vloga za leto 2018-2019

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

20180824121215435

Javna dražba za prodajo nepremičnin

11.9. dražba (škrab.trg 40, dol.vas

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2018

ODLOČBA 2018

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.6.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 14.6.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 

 

 

  1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 10. izredne seje Občinskega sveta

1.1. zapisnik 17. redne seje

1.2. zapisnik 10. izredne seje

1.3. Odgovori na vprašanja

2. Odlok o spremembi meje območij naselij Ortnek in Hudi Konec, skrajšani postopek

2.1. Obrazložitev Odloka_sprememba meje med Ortnekom in Hudim Koncem

2.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Ortnek in Hudi Konec

2.3. Mnenje Ortnek in Hudi Konec 2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

3. Odlok o spremembi meje območij naselij Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica, skrajšani postopek

3.1. Obrazložitev odloka_sprememba meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.3. Mnenje Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

3.4. Elaborat Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

4. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica, skrajšani postopek

4.1. Odlok in obrazložitev Odloka o določitvi turistične takse

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, 1. obravnava

5.1. Odlok in obrazložitev Odloka spr. in dopol. odloka o organizaciji OU

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

6.1. Obrazložitev sprememb pravilnika _novorojenci 2018

6.2. Pravilnik novorojenci novela 2018

6.3. Pravilnik – novorojenci

7. Potrditev strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica (SD OPN3)

7.1. Obrazložitev _ stališča SD OPN3

7.2. Stališča do pripomb SD OPN 3

7.3. zapisnik – javna obravnava SD OPN 3

8. Ukinitve statusa javnega dobra

8.1. Ukinitve statusa javnega dobra

9. Volitve in imenovanja: imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet CSD

9.1. Imenovanje predstavnika LS v Svet CSD

10. Vprašanja in pobude

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

  • Člani OS
  • Peter Lušin, Urbania d.o.o.

 

 

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline