17. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 21.3.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 29.3.2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 

 

1. Pregled zapisnika 16. redne seje OS

1.1 Zapisnik 16. redne seje OS -15.2.2017

1.2. Odgovori na vprašanja, predloge in pobude 16. redne seje

2. Sklep o začasnem financiranju za obdobje april-junij 2018

2.1. Predlog sklepa in obrazložitev

2.2. sklep ZF APR-JUN2018-OS

2.3. Posebni del proračuna

2.4. Splošni del proračuna

3. Odlok o sofinanciranju programov športa, 2. obravnava

3.1. Obrazložitev Odlok šport 2018 II. obr

3.2. Odlok LPŠ 2018, 2. obravnava

4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v  Občini Ribnica, 2. obravnava

4.1. Obrazložitev Odloka-divjad

4.2. Odlok-divjad

5. Odlok o zaključnem računu proračuna 2017, hitri postopek

5.1. Predlog sklepa in uvodna stran

5.2. Odlok o zr 2017

5.3. I. Splošni del proračuna

5.4.II. Posebni del proračuna

5.5. REALIZACIJA NRP 2017

5.6. Prerazporeditve 2017

5.7. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2017

5.8. Športni center Ribnica in TVD poslovno in finančno poročilo za leto 2017

5.9. Računovodski izkazi

5.10. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2017-tekst

5.11. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja 2017

5.12. Izjava o oceni notranjega nadzora JF

6. Seznanitev s sklepom župana o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017

6.1. Obrazložitev sklepa o porabi proračunske rezerve

6.2. Sklep župana

7. Letni program športa za leto 2018

7.1. Obrazložitev LPŠ 2018

7.2. LPŠ 2018

8. Imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije

8.1. Imenovanje nadomestnega člana ObVK

9. Poročilo SORIKO

10. Poročilo PP Ribnica

11. Poročilo MIR

12. Pobude, vprašanja in predlogi

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.
Župan

 

Vabljeni:

  • Člani OS
  • Vida Mihelčič, vida.mihelcic@telemach.net
  • Rudi Topolovec, PP Ribnica
  • Marija Ajdič Francelj, MIR
  • Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

Vabilo – zgodbe rok in krajev

Predlog za prenos dela parc. št. 1434/14 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Javna predstavitev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

Številka: 007-0005/2017

Datum:   16/2-2017

 

Spoštovani

Občinski svet Občine Ribnica je na 16. redni seji sprejel odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica v prvi obravnavi.

Javna predstavitev odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica v povezavi z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in Nacionalnim proramom športa ter javna predstavitev Letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2018 bo

v torek, 6. marca 2018 ob 17,30 v sejni sobi Občine Ribnica.

Vsebino odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica bo predstavila ga Vida Mihelčič.

Letni program športa v občini Ribnica bo predstavil Miloš Petelin.

Vljudno vabljeni!

 

Župan

Jože Levstek l. r.

 

Vabljeni po e-pošti:

– športna društva in klubi

– župan Jože Levstek

– člani Občinskega sveta Občine Ribnica

– Gordana Tekavčič

– lokali mediji

– Nevenka Turk Kraljič

V vednost:

– ga Vida Mihelčič

– g Miloš Petelin

Predlog za prenos parcel iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Predlog za prenos dela parc. št. 1435/12 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo (2)

Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2017

word-priponka 2017 letno poročilo Svit obc

Obvestilo o prenosu parc. št. 2940/3 k.o. Jurjevica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

ODPRTJE DRSALIŠČA danes ob 17. uri

V ponedeljek, 18. decembra ob 17. uri tudi uradno odpiramo drsališče v Ribnici. Pričakujemo pravo ledeno pravljico, ki jo bodo ob odprtju ustvarile ribniške mažorete ter ribniška Glasbena šola.

Lepo vabljeni pred Rokodelski center Ribnica v ponedeljek ob 17. uri!

Veseli december v Ribnici “ODPRTJE DRSALIŠČA”
Broadcast

Obnova železniške proge Grosuplje – Kočevje

priponka_pdf VO_hrovaca_ODG

Klikni za ogled panorame Ribniške doline