Obratovanje bazena v ŠCR od 16. 10. 2017 dalje

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo bazen v Športnem centru Ribnica za rekreativno vadbo znova odprt od 16. 10. 2017 dalje.

Bazen bo med tednom od ponedeljka do petka odprt od 20.00-21.30, v soboto od 17.00-19.00 in nedeljo od 15.00-17.00.

FOTO: 42. Ribniški sejem in 18. Rokodelski festival

Foto: Daniel Vincek

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 1/4, 1/26, 1/27, 927/3, 1781/1, 1782/7, 1791/1, 1995/1, 1437/21, 1779/2, vse k.o. 1625-Ribnica za obstoječe toplovodno omrežje.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 6. 9. 2017.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

word-priponka JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1528/43 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 9.365 m2
parc. št. *121 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 343 m2
parc. št. 1528/45 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 6.480 m2
parc. št. 1944/1 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 798 m2
parc. št. 1945/1 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 1.063 m2
parc. št. 1520/372 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 151 m2
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 18.200 m2)

b) parc. št. 611/212 k.o. 1616 – Velike Poljane v izmeri 2.884 m2
parc. št. 1258/38 k.o. 1617 – Sušje v izmeri 6.709 m2
parc. št. 1258/55 k.o. 1617 – Sušje v izmeri 461 m2
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 10.054 m2)

c) parc. št. 1702/7 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 787 m2
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 6)
d) parc. št. 1702/6 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 804 m2
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 7)
e) parc. št. 1700/7 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 432 m2
parc. št. 1701/3 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 177 m2
parc. št. 1702/5 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 190 m2
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 8, skupna izmera 799 m2)
f) parc. št 1700/8 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 420 m2
parc. št. 1701/2 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 375 m2
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 9, skupna izmera 795 m2)
g) parc. št. 1702/4 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 895 m2
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 12)

Nepremičnine pod točko 2. a) (območje nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka ni možen direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi.

Nepremičnine pod točko 2. b) imajo status stavbnih zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri cca. 130m in v širino cca. 80m. Kompleks je primeren za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na severnem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop ima le parc. št. 611/212 k.o. Velike Poljane, zaradi česar je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto. Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212 k.o. Velike Poljane in sicer z elektriko in telekomunikacijskim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 35 m, javna kanalizacija ni izvedena.

Nepremičnine pod točkami 2. c) – 2. g) (zemljišča za gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem.
V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) 118.300,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.b) 95.100,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6 pod točko 2.c) 11.411,50 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7 pod točko 2.d) 11.658,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8 pod točko 2.e) 11.585,50 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9 pod točko 2.f) 11.527,50 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12 pod točko 2.g) 12.977,50 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, 19. septembra 2017, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete:
– pod 2.a) ob 12.00 uri
– pod 2.b) ob 12.30 uri
– pod 2.c-2.g) ob 13.00 uri

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
– pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
– davčno, matično in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

Občina Ribnica

42. Ribniški semenj in 18. Rokodelski festival

Javna obravnava osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

Občina Ribnica je pripravila osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica.

S spremembami pravilnika oz. meril želimo izboljšati pravno formalno podlago za razdelitev proračunskih sredstev namenjenih ljubiteljski kulturi lokalnega pomena, ter odpraviti nekatere manjše pomanjkljivosti, ki so se pokazale v dosedanjem sistemu točkovanja.

Zainteresirano javnost pozivamo, da poda svoje pripombe in predloge do vključno 8. 9. 2017 na naslov obcina@ribnica.si.

word-priponka Javna obravnava osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica
word-priponka Pravilnik – Ljubiteljska kultura 2011
word-priponka Pravilnik – Ljubiteljska kultura, novela 2017

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 21. 8. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

VIDEO: Planet na obisku v Ribnici

Vabimo k ogledu posnetka televizijske oddaje Planet na obisku v Ribnici.

Prenos v živo: Planet na obisku, 15. 8. ob 17.30

Spoštovani,

obveščamo vas, da si lahko na televizijskem programu Planet TV v torek, 15. avgusta, ob 17.30 ogledate neposredni prenos oddaje Planet na obisku, v kateri bodo predstavljene lepote Ribnice, njeni ljudje in prednosti življenja v dolini suhe robe.

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 10. 8. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline