Obvestilo – ŠCR

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

Zaradi slavnostne seje občinskega sveta v ponedeljek, 22. 10. 2018, vsa vadba na galerijah in parterju odpade.

Hvala za razumevanje!

VABILO – OBČINSKI PRAZNIK

Vabilo – otvoritev vodarne Blate

Dogovor za razvoj regije JV SLO

  1. 8. 2018, sta minister Republike Slovenije za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija mag. Gregor Macedoni podpisala dopolnitev Dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija (dogovor). Dokument zajema 25 novih razvojnih projektov v regiji JV Slovenija na področju gospodarstva, trajnostne mobilnosti in komunalne infrastrukture v skupni vrednosti 59,27 milijonov evrov, od tega je slabih 29 milijonov zagotovljenih evropskih in državnih sredstev. Občina Ribnica ima v dogovor vključen projekt Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v OC Ugar v skupni višini 2.376.370,14 EUR od tega sredstev iz dogovora v višini 1.947.844,36 EUR.

OBČINA RIBNICA

Kako naj občine dobimo denar iz EU?

KAKO NAJ OBČINE DOBIMO DENAR IZ EU?

Slovenija lani ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb je predsedniku DZ Dejanu Židanu včeraj predal letno poročilo sodišča o porabi sredstev EU za lani. Jereb je ob tem opozoril, da je Slovenija ena od 10 držav, ki lani, v četrtem letu izvajanja tekočega finančnega okvirja, še niso porabile nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Lani je bilo na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov porabljenih osem milijard evrov, kar je v primerjavi s 35 milijardami leto prej precej manj. Ob tem je Jereb opozoril na to, da Slovenija lani ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

“Potreben bo velik napor, da se bo to izboljšalo in da bomo sredstva do konca finančnega okvirja tudi porabili. Če pogledamo skupno porabo, je Slovenija ob koncu leta 2017 med najslabšimi petimi državami članicami pri črpanju vseh evropskih sredstev,” je še poudaril.

O evropskih razvojnih skladih pa je Evropsko računsko sodišče za lani znova izdalo pozitivno mnenje za računovodske izkaze in prihodke ter negativno mnenje o odhodkih. “Še vedno se pojavlja večji delež odhodkov, ki je povezan z izplačevanjem neobstoječih izdatkov,” je dejal.

Povedal je še, da se splošna stopnja napak pri porabi EU lani zmanjšala s predlanskih 3,1 odstotka na 2,4 odstotka, kar pomeni 3,3 milijarde evrov.

Vir: https://www.sta.si/2561275/jereb-slovenija-lani-ni-porabila-nobenih-sredstev-iz-evropskih-strukturnih-in-investicijskih-skladov

 

 

 

 

 

Obvestilo ŠCR – odprtje bazena za rekreativno plavanje

V ponedeljek 22.10.2018 odpira vrata ribniški bazen za rekreativno plavanje. Plavanje bo mogoče od ponedeljka do petka med 20:00 in 21:30 uro. V soboto bo možno plavati med 17:00 in 19:00 uro, ob nedeljah pa med 15:00 in 17:00 uro.

Cena vstopa v bazen ostaja enaka kot lansko sezono in znaša za odrasle 1,9 EUR za otroke pa 1,1 EUR. Mesečna karta za odrasle znaša 29,6 EUR za otroke pa 18,8 EUR.

Hvala za razumevanje!

Ekipa ŠCR

 

 

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

»Skladno z drugim in tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami in dopolnitvami) občina Ribnica objavlja naslednje

 Obvestilo o končanem natečajnem postopku

 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne zadeve v  občinski upravi občine Ribnica, objavljen na spletni strani in oglasni deski občine dne  07.09.2018  ter na Zavodu RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, ima pravico pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v gradiva izbirnega postopka in v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev.

 Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št. 041 686 199, pri mag. Editi Dobaj.«

 

 

Pravila za izrabo časopisnega prostora – lokalne volitve

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11, 98/13), Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 103/2007) in Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS št. 48/2018) objavljamo

 PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA NAMEN IZVEDBE REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNIH VOLITEV ŽUPANOV,

ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

Objava volilnih vsebin bo možna v oktobrski številki javnega glasila občine Ribnica – Rešeto, ki bo izšla 31. oktobra 2018.

 ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA

Organizatorji volilnih kampanj lahko zakupijo oglasni prostor po ceniku, ki je priloga teh pravil.

 ODDAJA GRADIVA

Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo sprejemali do 15. oktobra 2018. Prosimo, da nam interes za zakup sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo obseg časopisa. Naš kontakt: reseto@ribnica.eu, 051/641-021.

Občinsko glasilo Rešeto

priponka_pdf Cenik

 

 

Javni poziv o upravljanju in vzdrževanju zunanjega mobilnega drsališča

priponka_pdf Javni poziv

priponka_pdf Obrazec za prijavo

priponka_pdf Osnutek pogodbe

12. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:   26.9.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

12.  izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 2. oktobra 2018,

ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek – za kulturni spomenik lokalnega pomena, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Predlog

2. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar – junij 2018

priponka_pdf Polletno poročilo 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Prerazporeditve do 30 06 2018

3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

4. Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

5. Občinske nagrade in priznanja  

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

K 1. točki: Sprejem odloka o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek za kulturni spomenik lokalnega pomena bo omogočil lastniku kandidaturo na predvideni javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

K 3. točki: Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US) mora lokalna skupnost pred izvedbo lokalnih volitev določiti višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje, zato je sprejem sklepa nujen.

K 4. točki: Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica je po odstopu predstavnice Občine Ribnica v svetu zavoda v mesecu avgustu in ponovno v mesecu septembru pozval k imenovanju novega predstavnika v svet zavoda. Zaradi trenutne situacije v Glasbeni šoli je imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Ribnica nujno.

K 5. točki: Slavnostna seja s podelitvijo občinskih nagrad in priznanje bo v ponedeljek, 22.10.2018. Zaradi priprav in izvedbe slavnostne seje je sprejem sklepa o podelitvi priznanj in nagrad za leto 2018 nujen.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni:

  • člani OS

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline