Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 953/5, 2011/1 k.o. Ribnica

Številka: 478-104/2017

Datum: 14.11.2017

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 na parc. št. 953/5 in 2011/1, obe k.o. 1625-Ribnica za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 14.11.2017.

Pohod do Planinske koče pri Sveti Ani

Obvestilo MIR-a o meritvah najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v sredo, dne 08.11.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 929/5, 929/1 k.o. Ribnica

priponka_word Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Praznovanje ob Dnevu Republike Madžarske

Dne 20.10.2017, sva se z direktorico občinske uprave ga. Gordano Tekavčič, na povabilo Madžarske ambasade oziroma veleposlanice  Szilágyiné Bátorfi Edit, udeležila praznovanja ob Dnevu Republike Madžarske, ki ga praznujejo na isti dan kot Občina Ribnica 23.oktobra, v hotelu Mons v Ljubljani. V posebno čast mi je bilo, da smo smeli pozdraviti našega dobrega prijatelja prof. dr. Jožeta Gričarja, ki je ob tej priložnosti prejel visoko odlikovanje madžarskega predsednika Janosa Aderja za čezmejno sodelovanje. Seveda sva z direktorico izkoristila prisotnost ministra za Infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, s katerim sva govorila o naših projektih v Ribnici. Ob zaključku sva veleposlanico povabila naj v svoj koledar zapiše obisk naše občine, kar je z veseljem sprejela.

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

 

Praznik občine Sodražica – Vabilo

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA

in OBČINA SODRAŽICA

vas v počastitev občinskega praznika vabita na

15. revijo domačih ansamblov, ki bo v nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 17. uri

v Športni dvorani Sodražica.

Nastopili bodo ansambli:

– KLUB HARMONIKARJEV “URŠKA”

–  ANSAMBEL RIBNŠKI PUŠELJC

–  ANSAMBEL BORŠT

– KVINTET SEDEM

– KVINTET SLOVENSKIH DEKLET

– TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA

– ANSAMBEL HEC

– ANSAMBEL PRAVA STVAR

– ANSAMBEL KVINTA

– ANSAMBEL JURETA ZAJCA

Voditelj prireditve bo Marko Modrej.

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji domače glasbe!

 

Obvestilo o prenosu parc. št. 1919/2 k.o. Velike Poljane

Obvestilo

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 9.10.2017

 Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)   

 

s k l i c u j e m

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 19.10.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 Dnevni red:

  1. Volitve v državni svet

 Obrazložitev sklica izredne seje:

 Predsednik Državnega zbora je 8.9.2017 v Uradnem listu RS, št. 48/2017 objavil Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet. Po Ustavi RS šteje državni svet 40 članov. Volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22.11.2017, volitve predstavnikov ostalih interesnih skupin pa v četrtek, 23.11.2017. Za dan razpisa, s katerim so pričeli teči roki za volilna opravila, se šteje 14.9.2017.

 Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Ur. l. RS, 48/92). Za volitve članov državnega sveta, za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, s področja občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica je pristojna volilna komisija  s sedežem v Grosupljem.

 Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij, imenovani elektorji.

 Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Občinski svet Občine Ribnica je Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta sprejel na 21. redni seji 15.10.2002 in veljajo od 16.10.2002, ko so bila javno objavljena na oglasni deski Občine Ribnica.

 Glede na določbo 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev ter enega kandidata za člana državnega sveta.

 V skladu s 4. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta kandidate za elektorje lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta, ki imajo možnost predlagati tudi enega kandidata za člana državnega sveta.

Glede na to, da mora občinski svet v skladu z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta , ki ga je sprejela Državna volilna komisija 13.9.2017, najkasneje do nedelje, 22.10.2017 opraviti postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo, sklicujemo izredno sejo Občinskega sveta.

priponka_pdf Poziv
priponka_pdf Rokovnik
priponka_pdf Navodilo
priponka-excel Občine po volilnih enotah
priponka_pdf Število elektorjev po občinah
priponka_pdf Pravila za izvolitev predstavnikov
priponka_pdf Seznam kandidatov (elektorjev) za volitve v DS

Občinski svet Občine Ribnica

JOŽE LEVSTEK l.r.
 Vabljeni:

  • člani OS

Obvestilo – izvajanje meritev najvišje dovoljene hitrosti

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, dne 17.10.2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o prenosu parc. št. 1672/11 k.o. Velike Poljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Obvestilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline