“Investicijsko” naravnan ribniški proračun opozicije

“Investicijsko” naravnan ribniški proračun opozicije:

PREDLOG ŽUPANA-SEJA OS 29.12.2017 ZAHTEVE OPOZICIJE (NSi, SLS, SMC, SD, ZL, LzJ) – PREDLOGI Z DNE 23.02.2018 RAZLIKA
PRORAČUN – ODHODKI 11.961.686,00 eur 10.424.961,00 eur – 1.536.067,00 eur
INVESTICIJE   6.357.581,00 eur   4.804.919,00 eur – 1.552.662,00 eur
Delež za investicije               53,15%               46,09% –       7,06%

 

Župan je predlagal proračun v višini 11,9 mio eurov, od česar je 6,3 mio eurov za investicije, svetniki iz strank NSi, SLS, SD, SMC, ZL in Lista za jutri, zahtevajo proračun v višini 10,4 mio eurov, pri čemer bi se investicijam namenilo le 4,8 mio eurov. Take zahteve po znižanju proračuna postavljajo tisti, ki so po navadi vse dosedanje županove proračune označili za neinvesticijsko in nerazvojno naravnane

OBVESTILO o prenosu parc.št. 2000 in 2001 k.o. Ribnica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf OBVESTILO

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 1.2.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 15.2.2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje, 15. redne seje, 7. izredne seje in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

priponka_pdf Zapisnik 14 redne seje OS

priponka_pdf Zapisnik 15 redne seje OS

priponka_pdf Zapisnik 7. izredne seje OS

priponka_pdf Zapisnik 8. izredne seje OS

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za 2018, 1. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran proračuna

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2018

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj 2018

priponka_pdf Prva dopolnitev načrta ravnanja 2018

exel Kadrovski načrt 2018

word-priponka Obrazložitev kadrovskega načrta

priponka_pdf Finančni načrt SOUMIR 2018

3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev odloka LPŠ

priponka_pdf Odlok LPŠ

4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev odloka

priponka_pdf Odlok o porabi koncesijske dajatve

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev k spremembam pravilnika

priponka_pdf Pravilnik ljubiteljska kultura- novela

priponka_pdf Pravilnik ljubiteljska kultura 2011

6. Sklep o potrditvi cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok

priponka_pdf Obrazložitev sklepa cene

priponka_pdf Elaborat – odpadki 2018

7. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev sklepa cene

priponka_pdf Elaborat – čiščenje in odvajanje 2018

priponka_pdf Obrazložitev cen

priponka_pdf Sklep o cenah

8. Prva dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018

priponka_pdf Prva dopolnitev načrta

9. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del –širitev in sanacija kamnoloma v Kotu (dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot I. (Rigler)) in  Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja in dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 2 (krajše SD OPN 2)

priponka_pdf Stališča do pripomb

10. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Sklep KMVVI

11. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

12. Predstavitev projekta “Zunanje igrišče pred ŠCR”

13. Pobude, vprašanja in predlogi

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

Razpis za vpis otrok v vrtec 2018-19

priponka_pdf Razpis za vpis otrok v vrtec 2018-19

Predlog za prenos dela parc. št. 2940/3 k.o. Jurjevica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc.št. 2940/3 k.o. Jurjevica

Poziv k podajanju predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Številka: 041-0003/2014

Datum: 30.1.2018

ZADEVA: Poziv k podajanju predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Zaradi odstopa članice Občinske volilne komisije Občine Ribnica, imenovane 25.9.2014 na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica.

Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata (dosegljivo v glavni pisarni Občine Ribnica in kot priponka – ikona spodnji levi kot).

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 5.3.2018.

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Jože Tanko l.r.

 

priponka_pdf Obrazec – soglasje kandidata

 

 

Delavnica zaključni račun in Register dejanskih lastnikov – obvezen vpis za nevladne organizacije

Ste že vpisali vašo nevladno organizacijo v register dejanskih lastnikov? Čas imate le še do 19. 1. 2018, predvidene kazni pa so od 6.000 do 60.000 za pravno in 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo

Za oddajo podatkov v poseben register pri AJPES-u morate imeti digitalni certifikat, lahko pa pooblastite npr. svoj računovodski servis. Pri društvih in zavodih so t. i. dejanski lastniki njihovi zastopniki (predsednik, direktor), pri ustanovah pa ustanovitelji, skrbniki ali zastopniki (odvisno od aktov ustanove).  Več …

Novosti pri pripravi zaključnih računov (delavnica)

Nevladne organizacije vabljene na brezplačno delavnico v torek, 23. 1. 2018, ob 16. uri, Novi trg 9, Novo mesto. Predava Nataša Kastelic Plantan.  Prijave zbiramo do 19. 1. 2018. Več …

Sanacija škode po vetrolomu v gozdovih in obveznost lastnikov gozdov ob javnih cestah

Sanacija škode po vetrolomu v gozdovih in obveznost lastnikov gozdov ob javnih cestah

V sredini meseca decembra 2017 je močan veter povzročil veliko škode v gozdovih. Podrtega in polomljenega je veliko drevja, ki so ga nekateri lastniki že začeli spravljati iz gozdov, večina lastnikov pa to opravilo še čaka.

Glede na dejstvo, da smo v zvezi z izvedbo teh del v naši službi že prejeli večje število obvestil o spolzkih voziščih javnih cest zaradi vnosa blata in zemlje ki je posledica spravila lesa s traktorji ali  nakladanja lesa in njegovega prevoza s tovornimi vozili, ki les nakladajo tudi neposredno na voziščih javnih cest, o poškodovanju cestnih bankin vzdolž javnih cest, ki zaradi tega ne odvajajo več meteorne vode vzdolž ceste, ampak se ta razliva po cestah, pa tudi o sečnji, ki se izvaja neposredno ob cesti in brez ustreznega zavarovanja del s predpisano prometno signalizacijo, opozarjamo vse lastnike gozdov, da 27. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-1) določa, da je za podiranje dreves, spravilo lesa in opravljanje vseh drugih del na zemljiščih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del. Posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se za prekršek lahko kaznuje z globo 2.000 eurov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa se lahko se prekršek kaznuje z globo 6.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

Vse, ki vas  čaka sanacija nastale škode v gozdu, zato pozivamo, da pred začetkom izvajanja sečnje, ali začasnega skladiščenja lesa ob cesti in njegovega transporta, pri pristojni službi občine z vlogo zaprosijo za pridobitev soglasja upravljavca ceste iz 27. člena ZCes-1. V primeru oddaje teh del usposobljenim podjetjem za sečnjo in spravilo lesa, lahko lastniki gozdov za pridobitev navedenega soglasja pooblastijo tudi izvajalce del.

 

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica                   

 in  Velike Lašče

 

Natečaj revije Mentor za mlade literarne talente

priponka_pdf Natečaj Urška 2018 razpis za mlade literarne talente

priponka_pdf Naročilnica letna Mentor 2018

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, dne 05.01.2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline