Obvestilo o popolni zapori občinske ceste

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje TRGOVSKEGA OBJEKTA HOFER RIBNICA izvedena v naselju Ribnica dolgotrajna popolna zapora občinske ceste JP 853671,  Šeškova – Ulica  Talcev od km 0,000 do km 0,095.

Popolna zapora bo trajala od 8. 11. 2017 do predvidoma 30. 11. 2017.

Obvoz do Obrtne cone Ugar bo v času zapore potekal po Šeškovi ulici, Škrabčevem trgu, Urbanovi ulici ter Cesti na Ugar ter obratno.

Udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Hvala za razumevanje.

Območje popolne zapore OC Ugar

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 

 1. Predmet prodaje:

a) solastniški delež 63/125 na parc. št. *133 o. 1631 – Grčarice v izmeri 65 m2

 Nepremičnina pod točko 2. a) je stavbišče-zemljišče pod stanovanjskim objektom z ID 1631-22, na naslovu Grčarice 16, 1331 Dolenja vas. Nepremičnina se nahaja v naselju Grčarice, ki je omejeno s kmetijskimi zemljišči in gozdom. Dostop do naselja je preko regionalne ceste III. reda, iz katere se zavije na lokalno občinsko cesto. Ožji okoliš nepremičnine je zazidan pretežno s stanovanjskimi in kmetijskimi objekti. Stanovanjski objekt ima površino 90,90 m2, zgrajen je bil leta 1900, leta 1976 so bila zamenjana okna, leta 1996 je bila obnovljena fasada, 1998 pa streha. Objekt je priključen na električno omrežje in vodovod, v bližini se nahajajo telekomunikacije, javne kanalizacije ni. Okolica objekta je urejena kot zelenica. Objekt je v slabem stanju in je potreben temeljite obnove.

 

 1. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna cena za solastniški delež 63/125 na nepremičnini pod točko 2.a) je 5.900,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

 

Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

 

 1. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

 

 1. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 16. novembra 2017, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob 10. uri.

 

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

 

 1. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o predmetu prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

 

 1. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
 • davčno, matično in telefonsko številko.

 

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

 

 1. Pravila javne dražbe:

– nepremičnina pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

 

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

 

                                                                                   Občina Ribnica

 

priponka_word Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

JAVNO DRAŽBO

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

 1.  Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
 2. Predmet oddaje v najem:

 a) Tržno enosobno stanovanje št. 25 (del P/1) v pritličju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 4, 1310 Ribnica (ID znak stavbe 1625-446), neto tlorisna površina stanovanja je 45,0 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1972, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2017. Stanovanje sestavljajo dnevni prostor, soba, kuhinja, kopalnica, predprostor in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

 b) Tržna garsonjera št. 25 (del P/2) v pritličju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 4, 1310 Ribnica (ID znak stavbe 1625-446), neto tlorisna površina stanovanja je 21,66 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1972, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2017. Stanovanje sestavljajo predprostor, dnevni prostor, kopalnica in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

 1. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek pogodbe je priloga javne dražbe.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

 – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 143,70 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b): 70,00 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

 

 1. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil brez obresti po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 16. novembra 2017 v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in sicer:

 • pod 2.a) ob 8.00 uri,
 • pod 2.b) ob 8.30 uri.

 

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

 

 1. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Ogled predmetnih stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru glede ure ogleda na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

 

 1. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine,
 • dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,
 • potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
 • davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 6.12.2017.

 

 1. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

 

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

                                                                                                         

  Občina Ribnica

 

priponka_word Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem, Knafljev trg 4

priponka_word Pogodba o najemu stanovanja, Knafljev trg 4

priponka_word Pogodba o najemu garsonjere, Knafljev trg 4

Praznik občine Ribnica – vabilo

Odgovor Direkcije RS za infrastrukturo na dopis z dne, 18.09.2017 v zvezi z ureditvijo nivojskih prehodov Ribnica 2 in Ribnica 3

priponka_pdf Odgovor Direkcije RS za infrastrukturo na dopis z dne, 18.09.2017 v zvezi z ureditvijo nivojskih prehodov Ribnica 2 in Ribnica 3

Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volitve predsednika Republike Slovenije 2017

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volitve predsednika Republike Slovenije 2017

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014
Datum: 19. 9. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 28.9.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta in 2. dopisne seje

priponka_word Zapisnik 13. redne seja

priponka_word Zapisnik 2. dopisne seja

priponka_word Odgovori na vprašanja, predloge in pobude 13. redne seje

2. Seznanitev z odstopom člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu

priponka_word Potrditev mandata nadomestnemu članu OS

priponka_word Sklep

3. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo

priponka_word Soglasje za gradnjo v območju OPPN

priponka_pdf Skica

priponka_word Sklop OOP

4. Celostna prometna strategija občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev CPS

priponka_pdf Predlog CPS

priponka_word Sklep OOP

5. Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov v času po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora

priponka_pdf Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva – obrazložitev

priponka_pdf Izjava občin lastnic odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora

priponka_pdf Poziv ARSO

priponka_pdf Finančno jamstvo po deležih občin

priponka_pdf Finančno jamstvo po letih

priponka_word Sklep OOP

6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ribnica za leto 2017

priponka_pdf Polletno poročilo 2017

7. Poročilo s 5. seje Komisije za pripravo predlogov za rešitev problematike kamnoloma Kot

priponka_pdf Poročilo Komisija Kot 5. seja

8. Občinske nagrade in priznanja za leto 2017

9. Premoženjsko-pravne zadeve

9.1. Prekategorizacija stanovanja

priponka_word Prekategorizacija stanovanj Knafljev trg 4

priponka_word Sklep

10. Predstavitev Razvojnega centra Kočevje Ribnica

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

Aktivnosti slovenskega vojaškega letalstva

Piloti Slovenske vojske bodo med 4. septembrom in 6. oktobrom izvajali prelete iz Letališča Cerklje ob Krki z letali Pilatus ter helikopterji na višinah med 200 in 3000 metri na širšem območju Slovenije.

Preleti letalnikov bodo na našem območju potekali v četrtek, 5. oktobra med 9. in 15. uro pretežno na območju Glažute in Gotenice.

Načrtovano letenje bo potekalo z intenzivnostjo do dveh letalnikov. Pri usposabljanju se upoštevajo zakonska določila in ostali predpisi, ki urejajo letenje na nizkih višinah z letalniki Slovenske vojske. Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji. Pri tem ne bodo uporabljali orožja, streliva ali drugih vadbenih sredstev.

Prosimo za razumevanje.

PORABNIKOM VODE NA PODROČJU RIBNICE

Hydrovod, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode na območju Ribnice, ki se oskrbujejo iz regionalnega vodovoda, da je zaradi velike količine padavin in okvar, ki so se zgodile istočasno, prišlo do povišane motnosti. Zaradi tega je potrebno vodo v prehrambne namene prekuhavati. Ukrep velja do normalizacije stanja.

Več…
https://www.hydrovod.si/obvestila.html

Prosimo za razumevanje!

Vabilo na delovni posvet: Za podjetništvo!

Spoštovani,
Vabimo vas na delovni posvet, ki bo potekal v torek, 19. septembra, ob 18. uri v dvorani podjetja Riko Ribnica (1. nadstropje). Na srečanju si bomo ogledali stanje gospodarstva v Občini Ribnica, plane za prihodnost ter vas povabili na mednarodni B2B forum.

Za kakršna koli vprašanja se lahko obrnete na RC Kočevje Ribnica, d.o.o.: info@rc-kocevjeribnica.si ali po telefonu na 01/895 06 10.

Prijavnica na posvet

priponka_word vabilo – ZA PODJETNIŠTVO
priponka_pdf vabilo – ZA PODJETNIŠTVO

Klikni za ogled panorame Ribniške doline