Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 22.03.2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

 

Predstavitev projektov v Občini Ribnica

V četrtek, 15. marca 2018, ob 19.00 uri je na povabilo župana, potekala predstavitev dveh projektov, ki sta v predlogu proračuna Občine Ribnica za leto 2018. Gre za projekt Obnova Vrtnarske ulice v Ribnici in projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v Gornjih Lepovčah. Projekta sta strokovno predstavila sodelavca občinske uprave, g. Danilo Hočevar in g. Emil Adamič. Od sedmih povabljenih, sta se predstavitve udeležila, g. Aleš Hoge, iz stranke Združena levica in g. Miha Klun, vodja svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, ostali pa so svojo odsotnost opravičili.

V razgovoru oziroma v razpravi po predstavitvi, je g. Hoge izrazil svoje zelo pozitivno mnenje o obeh projektih, enakega mnenja je bil tudi g. Klun. Dejstvo je, da sta se oba projekta pripravljala in usklajevala več let in pomenita višji bivalni standard za veliko število prebivalcev, zato bi bilo zelo neodgovorno, da se oba umakneta iz proračuna oziroma se prolongirata v kasnejši čas. V tem obdobju pa bi ostalo, vsaj na trasi od Inlesa do Spara, zopet nedokončano gradbišče, kar pa že iz same prometne varnosti ni dobro. Pri izgradnji komunalne infrastrukture v Gornjih Lepovčah pa smo dolžni izvajati projekte po že sprejetem načrtu Odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V nasprotnem primeru, nas lahko doleti kazen, ali še huje, vrnitev evropskih sredstev za izgradnjo Čistilne naprave Ribnica.

Na koncu sta se oba svetnika zahvalila sodelavcema občinske uprave za podrobno predstavitev obeh projektov.

Ureditev nivojskih prehodov na regionalni železniški progi Grosuplje-Kočevje na območju občine Ribnica

priponka_pdf Ureditev nivojskih prehodov na regionalni železniški progi Grosuplje-Kočevje na območju občine Ribnica

Zapora občinske ceste Jurjevica – Male Vinice (16. 3. do 30. 6. 2017)

Podjetje Komunalne gradnje d.o.o. obvešča, da bo zaradi izgradnje vodovodnega omrežja popolna zapora ceste Jurjevica – Male Vinice v času od 16. marca do 30. junija 2018.

Obvoz je možen po regionalni cesti Ribnica – Sodražica.

Postajališče šolskega avtobusa za učence iz naselja Kot pri Ribnici bo v času zapore pri objektu podjetja PLASTIK SI, d.o.o.,  Jurjevica 49.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo.

Hvala za razumevanje.

Zapora ceste Jurjevica – Male Vinice

Predlog dopolnitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018

Spoštovani!

Predstavljamo vam nov predlog proračuna za leto 2018, ki ga je pripravila občinska uprava.

V predlogu so upoštevani vsi predlogi svetniških skupin: NSi, SLS, SMC, SD, ZDRUŽENA LEVICA, LISTA ZA JUTRI.

Iz tabel v prilogi je razvidno zmanjšanje sredstev na prihodkovnem delu in posledično tudi na odhodkovnem delu proračuna.

 1. Predlogi za dopolnitev/uskladitev proračuna Občine Ribnica za leto 2018,
 2. Zmanjšanje prihodkov,
 3. Zmanjšanje odhodkov,
 4. I. Splošni del proračuna 1.3.2018,
 5. II. Posebni del proračuna 1.3.2018

Obisk Madžarske veleposlanice Edit Szilágyiné Bátorfi v Ribnici

Veleposlanica Edit Szilágyiné Bátorfi je dne, 29. januarja 2018 obiskala Občino Ribnico, kjer se je sestala z županom Jožetom Levstkom. Pogovarjala sta se o možnostih sodelovanja med Ribnico in mesti na Madžarskem. Po sestanku je sledil ogled Rokodelskega centra Ribnica, Muzeja Ribnica, Galerije Miklova hiša, ribniške župnijske cerkve ter podjetij Riko in Yaskawa Slovenija.

Župan Jože Levstek in veleposlanica Madžarske Edit Szilágyiné Bátorfi

 

 

 

S prikazovalniki hitrosti do večje varnosti v prometu

(Ljubljana, 21. december 2017) Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika tudi letos, že sedmo leto zapored, na podlagi javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni polletni najem slovenskim občinam. Z brezplačnim najemom prikazovalnikov hitrosti želijo na agenciji opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Pri tem pa občine spodbuditi, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj  so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. S prikazovalniki hitrosti se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi le-teh lahko pripravijo analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah.

Na letošnji razpis se je prijavilo rekordno število občin (52 prijav), prav tako pa bodo v agenciji podelili največ prikazovalnikov hitrosti do sedaj – skupaj kar 31, in sicer naslednjim občinam – RIBNICA, JESENICE, GROSUPLJE, KIDRIČEVO, ROGAŠKA SLATINA, OPLOTNICA, GRAD, HOČE-SLIVNICA, GORNJI PETROVCI, MEŽICA, VITANJE, SELNICA OB DRAVI, SLOVENSKA BISTRICA, VOJNIK, PREVALJE, RAZKRIŽJE, JEZERSKO, PTUJ, HODOŠ, ANKARAN, LOGATEC, TRŽIČ, ŠMARJE PRI JELŠAH, RUŠE, RADEČE, DOL PRI LJUBLJANI, BISTRICA OB SOTLI, MEDVODE, TREBNJE, DOBREPOLJE in ŠKOCJAN
Izbrane občine je na podlagi razpisnih kriterijev izbrala strokovna komisija. Prednost pri izbiri pa so imele občine z nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja prometnih nesreč, lokacije s šolsko potjo ter lokacije s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom.

Ob tej priložnosti je Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa poudaril S prikazovalniki hitrosti želimo izboljšati prometno varnost v lokalnih skupnostih in tako vplivati na zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah in izboljšati prometno varnost na šolskih poteh.«

Na današnji podelitvi sta bila poleg županov in predstavnikov občin ter direktorja agencije prisotna tudi Marjan Kržišnik, direktor podjetja Sipronika in Sašo Živkovič, predstavnik podjetja Intermatic.

Za Občino Ribnica je prikazovalnik hitrosti prevzel Domen Češarek, podžupan.

Podelitev prikazovalnikov hitrosti na AVP

Prevzem prikazovalnika za Občino Ribnica

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

Občina Ribnica obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na Občino Ribnica na naslednjih obrazcih:

 • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),
 • Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)
 • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),
 • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

Škodo v gozdovih in na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.

Izpolnjene obrazce lahko oddate v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica do srede, 17. 1 2018.

Obrazci so na voljo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani: http://www.ribnica.si

Občina Ribnica

priponka_pdf Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1)

priponka_pdfOcena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)

priponka_pdfOcena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4)

priponka_pdf Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

priponka_pdf Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah (priloga 3)

več na spletni strani URSZR

Obvestilo o popolni zapori občinske ceste

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje TRGOVSKEGA OBJEKTA HOFER RIBNICA izvedena v naselju Ribnica dolgotrajna popolna zapora občinske ceste JP 853671,  Šeškova – Ulica  Talcev od km 0,000 do km 0,095.

Popolna zapora bo trajala od 8. 11. 2017 do predvidoma 30. 11. 2017.

Obvoz do Obrtne cone Ugar bo v času zapore potekal po Šeškovi ulici, Škrabčevem trgu, Urbanovi ulici ter Cesti na Ugar ter obratno.

Udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Hvala za razumevanje.

Območje popolne zapore OC Ugar

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 

 1. Predmet prodaje:

a) solastniški delež 63/125 na parc. št. *133 o. 1631 – Grčarice v izmeri 65 m2

 Nepremičnina pod točko 2. a) je stavbišče-zemljišče pod stanovanjskim objektom z ID 1631-22, na naslovu Grčarice 16, 1331 Dolenja vas. Nepremičnina se nahaja v naselju Grčarice, ki je omejeno s kmetijskimi zemljišči in gozdom. Dostop do naselja je preko regionalne ceste III. reda, iz katere se zavije na lokalno občinsko cesto. Ožji okoliš nepremičnine je zazidan pretežno s stanovanjskimi in kmetijskimi objekti. Stanovanjski objekt ima površino 90,90 m2, zgrajen je bil leta 1900, leta 1976 so bila zamenjana okna, leta 1996 je bila obnovljena fasada, 1998 pa streha. Objekt je priključen na električno omrežje in vodovod, v bližini se nahajajo telekomunikacije, javne kanalizacije ni. Okolica objekta je urejena kot zelenica. Objekt je v slabem stanju in je potreben temeljite obnove.

 

 1. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

 

 1. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna cena za solastniški delež 63/125 na nepremičnini pod točko 2.a) je 5.900,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

 

Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

 

 1. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

 

 1. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

 

 1. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 16. novembra 2017, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, ob 10. uri.

 

 1. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

 

 1. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

 1. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o predmetu prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

 

 1. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
 • pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
 • davčno, matično in telefonsko številko.

 

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

 1. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

 

 1. Pravila javne dražbe:

– nepremičnina pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

 

 1. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

 

                                                                                   Občina Ribnica

 

word-priponka Javna dražba za prodajo nepremičnin

Klikni za ogled panorame Ribniške doline